• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Ε.Α. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" Α.Μ.Κ.Ε' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 15:31

    Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΑΕ 1 Αξιωματούχοι ΑΑΕ παράγοντες ΑΑΕ διοργανωτές ΑΑΕ στελέχη ΑΑΕ μέλη ΑΕΕ και προσωπικό ομάδων ΑΕΕ εκπρόσωποι ΑΑΕ και υπάλληλοι αυτών [παικτών ΑΑΕ αθλητών ΑΑΕ προπονητές ΑΑΕ ομάδας γυμναστές ΑΑΕ ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας ΑΕΕ αθλητίατροι ομάδας ΑΑΕ φυσικοθεραπευτές ομάδας ΑΑΕ αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας ΑΑΕ , εργοθεραπευτές ομάδας ΑΑΕ και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με ΑΑΕ απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στις όποιες συμμετέχουν ή εμπλέκονται με οποιασδήποτε τρόπο Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας 2 Όλοι οι προαναφερόμενοι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με ΑΑΕ, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σε οποιοσδήποτε απόπειρα περίπτωσης να προσεγγιστεί με σκοπό την χειραγώγηση της έκβασης του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό , ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο . Η ιδία υποχρέωση ισχύει και αν υποπέσει στην αντίληψη του η εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες . Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ που καλλιεργεί η ΑΑΕ για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1 – Όλα τα πρόσωπα ΑΑΕ που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ ‘ ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές 2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε ΠΡΌΣΩΠΟ ΑΑΕ: α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/’η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο β) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες γ) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ΑΘΛΗΜΑ και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ δ) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης ε) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου 3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο 3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ 3β – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει 4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στο οποίο πρόσωπο ΑΑΕ ισόβιο αποκλεισμό από το ΆΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθλητικής ή φιλάθλου ιδιότητος 5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 1 – Οποιοσδήποτε πρόσωπο ΑΑΕ προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000) β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους 2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές 3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής 4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα ΑΑΕ και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ΑΑΕ ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ 1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ΑΑΕ ή εν γένει εμπλεκόμενος ΑΑΕ στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά 2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατονταπλασιασμό των χρηματικών ποινών. 3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της ΑΑΕ, οι χρηματικές ποινές εκατονταπλασιάζονται, η δε ομάδα ΑΑΕ ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ 1. Οποιοσδήποτε πρόσωπο ΑΑΕ ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000). Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως. Εάν υπαίτια είναι και η ΑΑΕ ομάδας στην οποία ανήκει , τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000) 2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας που ανήκει σε ΑΑΕ κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000) τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» για την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ keafairplaycodehellas@outlook.com.gr