Άρθρο 65: Υποχρεώσεις Α.Α.Ε.

1.α) Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
β) Οι Α.Α.Ε., μαζί με τον προϋπολογισμό, καταθέτουν και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων, και ειδικά για τις Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ύψους ίσου με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και κατά κατώτατο όριο εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η ισχύς των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών λήγει έξι (6) μήνες μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
γ)Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων, κατά σειρά, αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Με την απόφαση μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης.
δ)Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε. Η αναμόρφωση είναι υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, αν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. καταθέτει μέσα σε δέκα (10) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 62 ανακαλείται .
ε) Αν τυχόν δεν κατατεθεί μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης δ νέα εγγυητική, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ γνωστοποιούν το γεγονός αμελλητί στα αρμόδια δικαιοδοτικά συμβούλια των οικείων αθλημάτων προκειμένου αυτά, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών επιβάλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα αρμόδια καταστατικά ή κανονισμούς των ομοσπονδιών.

2. Οι Α.Α.Ε. και τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους αθλητές τους, πρώην και νυν, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής που συστήνεται από το νόμο αυτό, καθώς επίσης και να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΑΕ ή το αθλητικό σωματείο δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

3. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα κάθε είδους χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αυτές με οποιαδήποτε μορφή, όπως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση, άτοκο δάνειο, από μέλη της διοίκησης τους ή μέτοχο ή οποιοδήποτε τρίτο. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την είσπραξη του ποσού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την απόφαση του κατά το καταστατικό τους αρμόδιου οργάνου, για την αποδοχή της χρηματικής καταβολής,
β) το είδος, το ύψος, το σκοπό και τον τυχόν χρόνο εξόφλησης του ποσού και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου το οποίο το κατέβαλε.

4. Αν δεν γνωστοποιηθούν όσα αναφέρονται στην παρ. 3 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ευθύνονται εις ολόκληρο για την εξόφληση του ποσού τα μέλη που δεσμεύουν σύμφωνα με το καταστατικό τους τις Α.Α.Ε.

5. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε τράπεζα που είναι αναγνωρισμένη και λειτουργεί νόμιμα στην χώρα, λογαριασμό κίνησης, μέσω του οποίου διενεργούνται κατ’ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους, καθώς επίσης και να χορηγούν αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν αυτά ζητηθούν. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων αυτών συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίμου από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) ευρώ για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

6. Αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της πτώχευσης, αθλητική ανώνυμη εταιρεία, τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση και εφαρμόζονται οι σχετικές με την εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκκαθαριστές της Α.Α.Ε. ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού με όσους διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Α.Α.Ε. την τελευταία πριν τη λύση της εταιρείας δεκαετία, ή με όσους είχαν οποτεδήποτε την ιδιότητα του μετόχου αυτής. Η εκκαθάριση περατώνεται μέσα σε ένα (1) έτος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της λύσης της εταιρείας και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση.

 • 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:54 | Λουκάς Δαμιανός

  Άρθρο 65

  Υποχρεώσεις Α.Α.Ε.

  1. α) Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (23), τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.

  (23) Να ανακοινώνεται πολύ έγκαιρα η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

  6. Αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της πτώχευσης, αθλητική ανώνυμη εταιρεία, τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση και εφαρμόζονται οι σχετικές με την εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκκαθαριστές της Α.Α.Ε. ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού με όσους διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Α.Α.Ε. την τελευταία πριν τη λύση της εταιρείας δεκαετία, ή με όσους είχαν οποτεδήποτε την ιδιότητα του μετόχου αυτής. Η εκκαθάριση περατώνεται μέσα σε ένα (1)
  έτος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της λύσης της εταιρείας και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση (24).

  (24) Τα μέλη ΔΣ Α.Α.Ε, που αποφασίζουν τη λύση της, αποκλείονται κάθε συμμετοχής σε Α.Α.Ε. ή αθλητικό σωματείο, υπερκείμενες Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Επιτροπές, την επόμενη 10ετία, από τη λύση της Α.Α.Ε. (Ν. 3372/2004).

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 01:02 | Βασίλης Μηνούδης

  Να γίνει η κάτωθι προσθήκη ώστε η παράγραφος 2 να διαμορφωθεί ως εξής:

  2. Οι Α.Α.Ε. και τα αθλητικά σωματεία, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΑΕ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 Ή ΤΟΥ ΠΡΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 87 & 88) ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους αθλητές τους, πρώην και νυν, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής που συστήνεται από το νόμο αυτό, καθώς επίσης και να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΑΕ ή το αθλητικό σωματείο δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

  Με αυτό τον τρόπο τυχών συμφωνίες μεταξύ Ομοσπονδίας, Επαγγελματικής Ένωσης και Συνδικαλιστικου Φορέα Αθλητών, που σκοπό έχουν την δημιουργία ενός ξεχωριστού συστήματος αδειοδότησης των ΑΕΕ ή των σωματείων (δες πρόσφατη συμφωνία στην πετοσφαίριση η οποία έχει ενταχθεί στον Κανονισμό Σχέσεων Αθλητών-ΤΑΑ), θα έχουν ισχύ.

 • Στο άρθρο 65 παρ. 5 η επιλεκτική αναφορά του νόμου σε «τράπεζα», αντί του ορθού «Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών», γίνεται κατά παράβαση του Ν. 3862/2010 ο οποίος ορίζει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και δραστηριοποιούνται στη χώρα (ήτοι Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος). Κατ’ αναλογία, η αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό» ή «λογαριασμό κίνησης» είναι ατελής και οφείλει να αντικατασταθεί από το ορθό ορισμό βάσει του Ν. 3862/2010 «Λογαριασμός Πληρωμών».

  Συνεπώς, το Άρθρο 65, παρ. 5 οφείλει να συνάδει με τις προβλέψεις του Ν. 3862/2010 και να αντικατασταθεί από το ακόλουθο λεκτικό:

  5. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε *Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, λογαριασμό πληρωμών*, μέσω του οποίου διενεργούνται κατ’ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους, καθώς επίσης και να χορηγούν αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασμού που εκδίδεται από *τον Πάροχο*, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν αυτά ζητηθούν. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων αυτών συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίμου από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) ευρώ για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2014, 15:31 | Κ.Ε.Α. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» Α.Μ.Κ.Ε

  Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ«ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  προτείνει μια σειρά άρθρων για την καταπολέμηση του φαινομένου της χειραγώγησης και αλλοίωσης αποτελέσματος αγώνων και διοργανώσεων

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΑΕ

  1 Αξιωματούχοι ΑΑΕ παράγοντες ΑΑΕ διοργανωτές ΑΑΕ στελέχη ΑΑΕ μέλη ΑΕΕ και προσωπικό ομάδων ΑΕΕ εκπρόσωποι ΑΑΕ και υπάλληλοι αυτών [παικτών ΑΑΕ αθλητών ΑΑΕ προπονητές ΑΑΕ ομάδας γυμναστές ΑΑΕ ομάδας εργοφυσιολόγοι ομάδας ΑΕΕ αθλητίατροι ομάδας ΑΑΕ φυσικοθεραπευτές ομάδας ΑΑΕ αθλητικοί ψυχολόγοι ομάδας ΑΑΕ , εργοθεραπευτές ομάδας ΑΑΕ και οι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με ΑΑΕ απαγορεύεται να στοιχηματίζουν σε αγώνες ή σε διοργανώσεις στις όποιες συμμετέχουν ή εμπλέκονται με οποιασδήποτε τρόπο

  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευση να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το άθλημα για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  2 Όλοι οι προαναφερόμενοι εν γένει εμπλεκόμενοι θεσμικά με ΑΑΕ, υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την διοργανώτρια αρχή πρωταθλήματος και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, σε οποιοσδήποτε απόπειρα περίπτωσης να προσεγγιστεί με σκοπό την χειραγώγηση της έκβασης του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό , ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο .

  Η ιδία υποχρέωση ισχύει και αν υποπέσει στην αντίληψη του η εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες .

  Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ που καλλιεργεί η ΑΑΕ για [4 ]τέσσερα έτη και στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  Σε περίπτωση επαναλήψεως ή υποτροπής επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού με οποιασδήποτε θεσμική ή λειτουργική ή οργανωμένη ιδιότητα με το άθλημα και ισόβια στέρηση της αθλητικής η φιλάθλου ιδιότητας

  ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

  1 – Όλα τα πρόσωπα ΑΑΕ που δεσμεύονται από τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και τους κανόνες και τους κανονισμούς των ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία βλάπτει ή θα μπορούσε να βλάψει την ακεραιότητα των αγώνων και των διοργανώσεων που οργανώνονται από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ή την ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΑ ΑΡΧΗ ή κατ ‘ ανάθεση από τις Ενώσεις – μέλη της , πρέπει πάντα να συνεργάζονται πλήρως με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ στις προσπάθειες της να καταπολεμήσει τέτοιες συμπεριφορές

  2 – Μια παραβίαση των αρχών αυτών θα διαπράττεται από οποιονδήποτε ΠΡΌΣΩΠΟ ΑΑΕ:

  α) ο οποίος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να εξασκήσει επιρροή στην πορεία και/’η στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης μέσω συμπεριφοράς η οποία παραβιάζει τους καταστατικούς σκοπούς της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιο τρίτο

  β) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχηματισμό ή παρόμοιες δραστηριότητες που αφορούν σε αγώνες των διοργανώσεων της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ή ο οποίος έχει κάποιο άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον σε τέτοιες δραστηριότητες

  γ) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ χρησιμοποιεί ή παρέχει προς άλλους πληροφορίες οι οποίες δεν αποτελούν κοινή γνώση αποκτήθηκαν μέσω της θέσης του στο ΑΘΛΗΜΑ και βλάπτουν ή θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

  δ) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ δεν ενημερώνει άμεσα και αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ εάν προσεγγίστηκε από κάποιον σχετικά με δραστηριότητες που σκοπεύουν στον επηρεασμό της πορείας και /η του αποτελέσματος ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης

  ε) Το οποίο πρόσωπο ΑΑΕ δεν ενημερώνει άμεσα ή αυτοβούλως την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε συμπεριφορά περιέχεται σε γνώση του η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου

  3 – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει μετά την λήξη της σχετικής φάσης του αγώνα της διοργάνωσης, αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ακυρωθεί και επαναδιεξαχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

  3α – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την λήξη της σχετικής φάσης της διοργάνωσης του αγώνα, και κατά την διάρκεια του αγώνα αυτές μπορούν να έχουν συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα της εν λόγο διοργάνωσης ή του αγώνα . ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ , ο αγώνας μπορεί να ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

  3β – Εάν η υποβολή καταγγελιών αναφορικά με προ-συνεννοημένους αγώνες γίνει πριν την έναρξη του αγώνα της διοργάνωσης, ο αγώνας μπορεί να αναβληθεί και να μην ξεκινήσει

  4 – Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω το δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στο οποίο πρόσωπο ΑΑΕ ισόβιο αποκλεισμό από το ΆΘΛΗΜΑ και ισόβια στέρηση της αθλητικής ή φιλάθλου ιδιότητος

  5 – Εάν το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο έχει την άποψη ότι τα στοιχεία που παρείχε ο υπαίτιος ήταν αποφασιστικής σημασίας στην αποκάλυψη ή απόδειξη μιας παραβίασης των κανόνων και των κανονισμών της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μπορεί να ενασκήσει τις διακριτικές του εξουσίες να μειώσει ή ακόμα και να απαλείψει την κύρωση

  ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

  1 – Οποιοσδήποτε πρόσωπο ΑΑΕ προσφέρει, υπόσχεται ή δίδει αδικαιολόγητο δώρο σε ένα όργανο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ένα αξιωματούχο αγώνα , Αθλητή ή αξιωματούχο ομάδας, για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου, προσπαθώντας ή προτρέποντας την παραβίαση των κανονισμών των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ και των υπερκείμενων αυτών ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, θα τιμωρείται με τις ποινές που ακολουθούν

  α) με χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) εώς εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000)

  β) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εκτελέσεως από αυτόν οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ΑΘΛΗΜΑ και

  γ) με ΙΣΟΒΙΑ απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους

  2 – Η παθητική δωροδοκία θα τιμωρείται με τις ποινές αυτές

  3 – Σε σοβαρές περιπτώσεις και σε περίπτωση επαναλήψεως, οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές β και γ απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής

  4 – Σε περίπτωση που υπαίτια είναι ομάδα ΑΑΕ και η δωροδοκία σχετίζεται με αποτέλεσμα αγώνα, η υπαίτια ομάδα ΑΑΕ ( η ομάδες) θα τιμωρείται με υποβιβασμό στην χαμηλότερη δυνατή κατηγορία και χρηματική ποινή εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ

  ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ

  1 – Οποιοσδήποτε αξιωματούχος ΑΑΕ ή εν γένει εμπλεκόμενος ΑΑΕ στο χώρο του αθλητισμού, προσπαθεί ή συμμετέχει σε προσπάθεια προκαθορισμού του αποτελέσματος ενός αγώνα για να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε τρίτους περιουσιακά οφέλη, μέσω χρηματικών αποδόσεων από στοιχηματισμό τιμωρείται με τις ποινές που προαναφέρονται Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά

  2 – Εάν υπήρξε πράγματι επίτευξη του σκοπού, επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές με εκατονταπλασιασμό των χρηματικών ποινών.

  3 – Εάν υπαίτια της προσπάθειας ή και της επίτευξης των ανωτέρω είναι ομάδα ή αξιωματούχος της ΑΑΕ, οι χρηματικές ποινές εκατονταπλασιάζονται, η δε ομάδα ΑΑΕ ( ή ομάδες) τιμωρείται με αποκλεισμό πέντε [5] ετών από κάθε αθλητική δραστηριότητα

  ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ – ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ

  1. Οποιοσδήποτε πρόσωπο ΑΑΕ ενεργεί με πράξεις ή παραλείψεις έχοντας σκοπό διαστρέβλωση ή αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής ή του αποτελέσματος ενός αγώνα κατά τρόπο ασύμβατο με την αθλητική δεοντολογία και νομοθεσία και η πράξη ή η παράλειψη δεν τιμωρείται με ειδική διάταξη του παρόντος, τιμωρείται με ποινή ισόβιου αποκλεισμού από το άθλημα και χρηματική ποινή εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (115.000) έως τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (400.000).

  Επίσης, σωρευτικά θα του επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ και μη Αθλήματα και ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ισοβίως.

  Εάν υπαίτια είναι και η ΑΑΕ ομάδας στην οποία ανήκει , τιμωρείται και αυτή με πενταετή ποινή αποκλεισμού από κάθε αθλητική διοργάνωση και χρηματική ποινή εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (930.000) έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000)

  2 – Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας που ανήκει σε ΑΑΕ κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα επιβάλλεται στην υπαίτια ομάδα χρηματική ποινή εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) έως εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000)

  τα ιδρυτικά μέλη – μέλη Δ.Σ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ
  ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ

  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
  για την
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ &
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  keafairplaycodehellas@outlook.com.gr