• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Λάριος (Viva Payments)' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 17:52

    Στο άρθρο 65 παρ. 5 η επιλεκτική αναφορά του νόμου σε «τράπεζα», αντί του ορθού «Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών», γίνεται κατά παράβαση του Ν. 3862/2010 ο οποίος ορίζει την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και δραστηριοποιούνται στη χώρα (ήτοι Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος). Κατ’ αναλογία, η αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό» ή «λογαριασμό κίνησης» είναι ατελής και οφείλει να αντικατασταθεί από το ορθό ορισμό βάσει του Ν. 3862/2010 «Λογαριασμός Πληρωμών». Συνεπώς, το Άρθρο 65, παρ. 5 οφείλει να συνάδει με τις προβλέψεις του Ν. 3862/2010 και να αντικατασταθεί από το ακόλουθο λεκτικό: 5. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε *Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, λογαριασμό πληρωμών*, μέσω του οποίου διενεργούνται κατ’ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους, καθώς επίσης και να χορηγούν αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασμού που εκδίδεται από *τον Πάροχο*, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν αυτά ζητηθούν. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων αυτών συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίμου από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) ευρώ για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.