• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Λάριος (Viva Payments)' | 9 Δεκεμβρίου 2014, 18:49

    Παράγραφος 7: Α. Το Αρ.92, παρ. 7 που περιγράφει τις γενικές αρχές σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο κινείται σε κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη από τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις, τόσο λειτουργικά, όσο και τεχνικά. Η διατήρηση της υφιστάμενης διατύπωσης στο Αρ.92 παρ. 7, θα καθηλώσει τεχνολογικά και λειτουργικά τα εγχώρια αθλητικά σωματεία, συλλόγους και ομάδες σε ξεπερασμένες κεντρικές πλατφόρμες, που δεν θα επιτρέψουν τη ραγδαία επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο φίλαθλο κοινό και επ’ ουδενί δεν θα επιτρέψουν στους Έλληνες πολίτες να καρπωθούν τα οφέλη της ασφάλειας, της ευρείας διάθεσης σε όλη τη χώρα αλλά και της ευκολίας πληρωμών που εισάγει το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πιο συγκεκριμένα και βάσει της διεθνούς πρακτικής, κάθε ομάδα, σύλλογος, αθλητικό σωματείο πρέπει να μπορεί να επιλέξει το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου που το ίδιο επιθυμεί, μέσω *τρίτων παρόχων ηλεκτρονικού εισιτηρίου*, βάσει των ειδικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του (π.χ. υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων πληρωμής, διάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο από σημεία σε όλη την Ελλάδα, δυνατότητα αγοράς με κινητό κλπ.) και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εμπορικές και αγωνιστικές ανάγκες του συλλόγου. Η επιλογή οποιουδήποτε παρόχου ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρέπει να παραμείνει ελεύθερη, στη βάση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ευελιξία στη σχετική αγορά, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτου παρόχου και αν επιλεγεί, θα πρέπει να πληροί μια σειρά από ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τεθούν από τις οικίες αρχές, όπως ενδεικτικά: - η υποχρεωτική διασύνδεση με βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις οποίες καταγράφονται οι μη-επιθυμητοί φίλαθλοι λόγω πρότερων περιστατικών βίας (blacklist) ώστε να μην επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίων γι’ αυτούς - η ύπαρξη υποσυστήματος επιλογής υποχρεωτικώς αριθμημένης θέσης στο στάδιο - η πιστοποίηση μέσω της κάρτας φιλάθλου όπου υπάρχει - η υποχρεωτική υποστήριξη ονομαστικοποιημένου εισιτηρίου και η τήρηση σχετικών αρχείων - η υποχρεωτική τροφοδότηση όλων των παραπάνω από/ σε βάση δεδομένων που θα τηρεί η ΓΓΑ, ώστε να υπάρχει κεντρικώς καταγεγραμμένη πληροφορία που θα μπορεί να επαναξιοποιείται - η δυνατότητα ανοιχτής διασύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή με οποιοδήποτε μέσο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία που αφορά τόσο στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών όσο και στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την αυθεντικοποίηση του παραστατικού του εισιτηρίου. Τα παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική προδιαγραφή, θα πρέπει να τεθούν ως υποχρεώσεις σε όλα τα διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίων τρίτων παρόχων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη σχετική αγορά και να τους κοινοποιηθούν σχετικά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ενδεχόμενη επιβολή σε όλες τις ομάδες, αθλητικούς συλλόγους κλπ. της υποχρέωσης αποκλειστικής χρήσης κεντρικού συστήματος e-ticket που θα διαχειρίζεται η ΓΓΑ, θα αποτελέσει *τροχοπέδη* για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδικασιών διάθεσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου με πολλαπλά μέσα και μεθόδους πληρωμής (εισιτήριο μέσω κινητού τηλεφώνου, διάθεση άυλου ηλεκτρονικού εισιτηρίου από πολλαπλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, πληρωμές με κάρτες, μετρητά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι με ηλεκτρονικό χρήμα - mobile wallet με e-money κλπ.), θα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα περιορίσει τις δυνατότητες των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο, διαδικασία ή μέθοδο πληρωμής επιθυμούν. Η επιβολή κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα είναι δε αδύνατον να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των αθλητικών φορέων, όπως άλλωστε συνέβη με την αποτυχία του ήδη υφιστάμενου συστήματος εισιτηρίου της ΓΓΑ που από το 2009 και εντεύθεν παρέμεινε σε ουσιαστική αχρηστία, λόγω του ξεπερασμένου σχεδιασμού και των παρωχημένων τεχνολογικών και λειτουργικών δυνατοτήτων του, συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο υπάρχει σήμερα διαθέσιμο και στη χώρα μας, για την υποστήριξη ηλεκτρονικών εισιτηρίων άλλων θεαμάτων, εκδηλώσεων κλπ. Αντί κεντρικού συστήματος, η ΓΓΑ δέον όπως επιδιώξει τη διατήρηση όχι κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου αλλά κεντρικών βάσεων δεδομένων και μόνον, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων με τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα, ώστε οι οικείες αρχές να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τους θεατές, την πλήρωση των αριθμημένων θέσεων των σταδίων/ γηπέδων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται. Επιπρόσθετα, η τήρηση κεντρικών βάσεων δεδομένων θα επιτρέψει στη ΓΓΑ εκτός της παρακολούθησης, να αλληλοτροφοδοτεί κάθε άλλο σύστημα e-ticketing τρίτου παρόχου, μέσω XML ή άλλων πρωτοκόλλων, για όσα δεδομένα καθοριστούν, ώστε να αποτελεί την κεντρική πηγή έγκυρων δεδομένων για όλες τις πλατφόρμες e-ticketing. Είναι προφανές ότι η διατύπωση του Άρθρου 92 παρ.7 πρέπει να μεταβληθεί, ώστε να αντανακλά και να ακολουθεί τις εγχώριες και διεθνείς τεχνολογικές πρακτικές, καθώς και τις διαδικασίες που ήδη ακολουθούν οι ομάδες και οι αθλητικοί σύλλογοι, αντί να προσπαθεί να εισάγει κεντρικές, αναποτελεσματικές και ήδη αποτυχημένες στην πράξη κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Παράλληλα, οφείλει να σεβαστεί τις προβλέψεις του Ν. 3862/2010 αναφορικά με την ανοικτή διασύνδεση με κάθε ενδιαφερόμενο επισήμως αδειοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, προκειμένου να παρέχονται πολλαπλά μέσα και μέθοδοι πληρωμών. Συνεπώς, προτείνεται επαναδιατύπωση του Άρθρου 92 παρ. 7 ώστε να είναι σαφής η πρόβλεψη υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω τρίτων παρόχων e-ticketing όπως θα επιλέγονται από το κάθε σωματείο, αθλητικό σύλλογο ή όμαδα, σύμφωνα με το λεκτικό που παρουσιάζεται συνολικά πιο κάτω, μετά το πέρας του συνόλου των παρατηρήσεων. Β. Αποτελεί κοινή πλέον πρακτική στην ελληνική νομολογία (βλ. πρόσφατη ψήφιση νόμου για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από 01.01.2015) για λόγους ευχερούς εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, η ανάθεση σε τρίτα αποδεκτά μέρη της πιστοποίησης είτε των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, είτε των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτές. Ενδεικτικά, ως αποδεκτά τρίτα μέρη για την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας ορίζονται π.χ. στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), μέσω των οποίων πιστοποιούνται τόσο οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές, όσο και τους ανατίθεται η ευθύνη ταυτοποίησης των συναλλασσομένων. ------------------------ Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων Α. και Β. προτείνεται η ακόλουθη επαναδιατύπωση του Αρθρου 92 παρ.7 και παρ. 9 7. Για την έκδοση, τη διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 και του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), όπως αυτοί ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εισαγωγή, τη λειτουργία, τη δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης, η αρμόδια για την κεντρική διαχείριση του συστήματος επιτροπή και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα. *Στο πλαίσιο υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προβλέπεται η δυνατότητα των αθλητικών σωματείων, ομάδων, συλλόγων και εν γένει αθλητικών φορέων, να χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα.* Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, η πιστοποίηση των χρηστών φιλάθλων του συστήματος, η τυχόν έκδοση κάρτας φιλάθλου, η αναγραφή στο εισιτήριο του ΑΜΚΑ ή του αριθμού του διαβατηρίου του φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων ή δικτύου βάσεων δεδομένων, συστημάτων διαχείρισης εισιτηρίων, *ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, ο καθορισμός των υπεύθυνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος της καταστροφής τους, οι προδιαγραφές για την ανοικτή διασύνδεση με Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, καθώς και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για τη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κεντρικών βάσεων δεδομένων με τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων που επιλέγουν εκάστοτε οι αθλητικοί φορείς, σύλλογοι,σωματεία και ομάδες*. Προβλέπεται ότι για τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων επαγγελματικών κατηγοριών καθώς και για τους διεθνείς αγώνες οποιασδήποτε αθλητικής διοργάνωσης, ο εκάστοτε Αθλητικός φορέας να μπορεί να βασίζεται σε τρίτα μέρη, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του φιλάθλου. Ως τέτοια αποδεκτά τρίτα μέρη για την εφαρμογή της πιστοποίησης και επαλήθευσης του φιλάθλου ορίζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.» 9. Επιτρέπεται σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικούς συνδέσμους να εκδίδουν μέχρι τριακόσιες (300) ονομαστικές και αριθμημένες προσκλήσεις, δηλαδή εκατό (100) στα αθλητικά σωματεία, εκατό (100) στους επαγγελματικούς συνδέσμους και εκατό (100) στις αθλητικές ομοσπονδίες, με τις οποίες παρέχεται σε φιλάθλους δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Επιτρέπεται επίσης η έκδοση άλλων εκατό (100) προσκλήσεων, στα σωματεία, για μαθητές, φοιτητές, στρατευμένους. Εκτός από τις προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου, δεν χορηγείται από κανέναν φορέα, αθλητικό ή μη, δελτίο ελεύθερης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνων. *Οι προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που επιλέγει το εκάστοτε αθλητικό σωματείο, ομοσπονδία και επαγγελματικός σύνδεσμος*.