Άρθρο 92 Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων- Σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόβασης

1. Για τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων επαγγελματικών κατηγοριών καθώς και για τους διεθνείς αγώνες οποιασδήποτε αθλητικής διοργάνωσης, τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος, αν η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του, καθορίζονται και άλλοι αγώνες, εκτός των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα και ονομαστικά εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.

2. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Α.Α.Ε., αυτά σφραγίζονται από την αστυνομική αρχή, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.

3. Αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ύστερα από εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας και γνώμη της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει τη διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο ή Α.Α.Ε. και στους φιλάθλους τους, καθώς και στα μέλη των Λεσχών, των παραρτημάτων αυτών, συνδέσμων φιλάθλων ή άλλων παρόμοιων οργανώσεων.

4. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε Λέσχες φίλων αθλητικών σωματείων και Α.Α.Ε., παραρτήματα αυτών, συνδέσμους φιλάθλων ή άλλες παρόμοιες οργανώσεις. Τα μέλη τους προμηθεύονται τα εισιτήριά τους, ατομικά, και σύμφωνα με τη διαδικασία που τα προμηθεύονται οι μη οργανωμένοι σε Λέσχες, συνδέσμους ή άλλες παρόμοιες οργανώσεις φίλαθλοι.

5.Απαγορεύεται ο καθορισμός ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων που προορίζονται αποκλειστικά για θέσεις μελών των Λεσχών, παραρτημάτων αυτών, συνδέσμων φιλάθλων ή άλλων παρόμοιων οργανώσεων. Η απαγόρευση καταλαμβάνει και την έκδοση εισιτηρίων διαρκείας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων της παραγράφου 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

7. Για την έκδοση, τη διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 και του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), όπως αυτοί ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εισαγωγή, τη λειτουργία, τη δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόβασης, η αρμόδια για την κεντρική διαχείριση του συστήματος επιτροπή και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, η πιστοποίηση των χρηστών φιλάθλων του συστήματος, η τυχόν έκδοση κάρτας φιλάθλου, η αναγραφή στο εισιτήριο του ΑΜΚΑ ή του αριθμού του διαβατηρίου του φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων ή δικτύου βάσεων δεδομένων, συστημάτων διαχείρισης εισιτηρίων, ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, ο καθορισμός των υπεύθυνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος της καταστροφής τους.

8. Οι τιμές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του γηπεδούχου σωματείου, προκειμένου για φιλικούς αγώνες, και με απόφαση των οικείων επαγγελματικών συνδέσμων ή αθλητικών ομοσπονδιών, προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων ή κυπέλλου της αρμοδιότητάς τους.

9. Επιτρέπεται σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικούς συνδέσμους να εκδίδουν μέχρι τριακόσιες (300) ονομαστικές και αριθμημένες προσκλήσεις, δηλαδή εκατό (100) στα αθλητικά σωματεία, εκατό (100) στους επαγγελματικούς συνδέσμους και εκατό (100) στις αθλητικές ομοσπονδίες, με τις οποίες παρέχεται σε φιλάθλους δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Επιτρέπεται επίσης η έκδοση άλλων εκατό (100) προσκλήσεων, στα σωματεία, για μαθητές, φοιτητές, στρατευμένους. Εκτός από τις προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου, δεν χορηγείται από κανέναν φορέα, αθλητικό ή μη, δελτίο ελεύθερης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Οι προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

10. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 9 επιβάλλεται σε βάρος του αθλητικού φορέα που υπέπεσε στη παράβαση, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο (10) της τιμής του εισιτηρίου. Επιπλέον ο φορέας που παραβίασε τη διάταξη στερείται του δικαιώματος έκδοσης προσκλήσεων του παρόντος άρθρου για μια (1) αγωνιστική περίοδο. Ο έλεγχος της τήρησης των προσκλήσεων της πρηγούμενης παραγράφου γίνεται από τα αρμόδια για την τήρηση της τάξης όργανα.

11. Αθλητής ή μέλος σωματείου ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε διαθέτει υπερτιμημένα εισιτήρια αγώνων ή προσκλήσεις κατά παράβαση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107.

12. α)Όποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης, κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 6, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
β)Με την ποινή της περίπτωσης α τιμωρείται και όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από αυτόν που επιτρέπεται για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.
γ)Αν οι υπαίτιοι των πράξεων των περιπτώσεων α και β είναι μέλη διοικήσεων αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων, Α.Α.Ε., επαγγελματικών ενώσεων, επιβάλλεται, εκτός από τις ποινές των ανωτέρω περιπτώσεων, και πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 • Παράγραφος 7:

  Α. Το Αρ.92, παρ. 7 που περιγράφει τις γενικές αρχές σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο κινείται σε κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη από τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις, τόσο λειτουργικά, όσο και τεχνικά.

  Η διατήρηση της υφιστάμενης διατύπωσης στο Αρ.92 παρ. 7, θα καθηλώσει τεχνολογικά και λειτουργικά τα εγχώρια αθλητικά σωματεία, συλλόγους και ομάδες σε ξεπερασμένες κεντρικές πλατφόρμες, που δεν θα επιτρέψουν τη ραγδαία επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στο φίλαθλο κοινό και επ’ ουδενί δεν θα επιτρέψουν στους Έλληνες πολίτες να καρπωθούν τα οφέλη της ασφάλειας, της ευρείας διάθεσης σε όλη τη χώρα αλλά και της ευκολίας πληρωμών που εισάγει το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

  Πιο συγκεκριμένα και βάσει της διεθνούς πρακτικής, κάθε ομάδα, σύλλογος, αθλητικό σωματείο πρέπει να μπορεί να επιλέξει το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου που το ίδιο επιθυμεί, μέσω *τρίτων παρόχων ηλεκτρονικού εισιτηρίου*, βάσει των ειδικών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του (π.χ. υποστήριξη πολλαπλών μεθόδων πληρωμής, διάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο από σημεία σε όλη την Ελλάδα, δυνατότητα αγοράς με κινητό κλπ.) και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εμπορικές και αγωνιστικές ανάγκες του συλλόγου.

  Η επιλογή οποιουδήποτε παρόχου ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρέπει να παραμείνει ελεύθερη, στη βάση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ευελιξία στη σχετική αγορά, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτου παρόχου και αν επιλεγεί, θα πρέπει να πληροί μια σειρά από ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τεθούν από τις οικίες αρχές, όπως ενδεικτικά:

  – η υποχρεωτική διασύνδεση με βάσεις δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις οποίες καταγράφονται οι μη-επιθυμητοί φίλαθλοι λόγω πρότερων περιστατικών βίας (blacklist) ώστε να μην επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίων γι’ αυτούς
  – η ύπαρξη υποσυστήματος επιλογής υποχρεωτικώς αριθμημένης θέσης στο στάδιο
  – η πιστοποίηση μέσω της κάρτας φιλάθλου όπου υπάρχει
  – η υποχρεωτική υποστήριξη ονομαστικοποιημένου εισιτηρίου και η τήρηση σχετικών αρχείων
  – η υποχρεωτική τροφοδότηση όλων των παραπάνω από/ σε βάση δεδομένων που θα τηρεί η ΓΓΑ, ώστε να υπάρχει κεντρικώς καταγεγραμμένη πληροφορία που θα μπορεί να επαναξιοποιείται
  – η δυνατότητα ανοιχτής διασύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή με οποιοδήποτε μέσο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία που αφορά τόσο στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών όσο και στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για την αυθεντικοποίηση του παραστατικού του εισιτηρίου.

  Τα παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική προδιαγραφή, θα πρέπει να τεθούν ως υποχρεώσεις σε όλα τα διαθέσιμα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίων τρίτων παρόχων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη σχετική αγορά και να τους κοινοποιηθούν σχετικά.

  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ενδεχόμενη επιβολή σε όλες τις ομάδες, αθλητικούς συλλόγους κλπ. της υποχρέωσης αποκλειστικής χρήσης κεντρικού συστήματος e-ticket που θα διαχειρίζεται η ΓΓΑ, θα αποτελέσει *τροχοπέδη* για την ανάπτυξη ευέλικτων διαδικασιών διάθεσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου με πολλαπλά μέσα και μεθόδους πληρωμής (εισιτήριο μέσω κινητού τηλεφώνου, διάθεση άυλου ηλεκτρονικού εισιτηρίου από πολλαπλά σημεία σε όλη την Ελλάδα, πληρωμές με κάρτες, μετρητά, ηλεκτρονικό πορτοφόλι με ηλεκτρονικό χρήμα – mobile wallet με e-money κλπ.), θα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα περιορίσει τις δυνατότητες των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο, διαδικασία ή μέθοδο πληρωμής επιθυμούν.

  Η επιβολή κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα είναι δε αδύνατον να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των αθλητικών φορέων, όπως άλλωστε συνέβη με την αποτυχία του ήδη υφιστάμενου συστήματος εισιτηρίου της ΓΓΑ που από το 2009 και εντεύθεν παρέμεινε σε ουσιαστική αχρηστία, λόγω του ξεπερασμένου σχεδιασμού και των παρωχημένων τεχνολογικών και λειτουργικών δυνατοτήτων του, συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο υπάρχει σήμερα διαθέσιμο και στη χώρα μας, για την υποστήριξη ηλεκτρονικών εισιτηρίων άλλων θεαμάτων, εκδηλώσεων κλπ.

  Αντί κεντρικού συστήματος, η ΓΓΑ δέον όπως επιδιώξει τη διατήρηση όχι κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου αλλά κεντρικών βάσεων δεδομένων και μόνον, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων με τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα, ώστε οι οικείες αρχές να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με τους θεατές, την πλήρωση των αριθμημένων θέσεων των σταδίων/ γηπέδων καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται.

  Επιπρόσθετα, η τήρηση κεντρικών βάσεων δεδομένων θα επιτρέψει στη ΓΓΑ εκτός της παρακολούθησης, να αλληλοτροφοδοτεί κάθε άλλο σύστημα e-ticketing τρίτου παρόχου, μέσω XML ή άλλων πρωτοκόλλων, για όσα δεδομένα καθοριστούν, ώστε να αποτελεί την κεντρική πηγή έγκυρων δεδομένων για όλες τις πλατφόρμες e-ticketing.

  Είναι προφανές ότι η διατύπωση του Άρθρου 92 παρ.7 πρέπει να μεταβληθεί, ώστε να αντανακλά και να ακολουθεί τις εγχώριες και διεθνείς τεχνολογικές πρακτικές, καθώς και τις διαδικασίες που ήδη ακολουθούν οι ομάδες και οι αθλητικοί σύλλογοι, αντί να προσπαθεί να εισάγει κεντρικές, αναποτελεσματικές και ήδη αποτυχημένες στην πράξη κεντρικές πλατφόρμες και συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

  Παράλληλα, οφείλει να σεβαστεί τις προβλέψεις του Ν. 3862/2010 αναφορικά με την ανοικτή διασύνδεση με κάθε ενδιαφερόμενο επισήμως αδειοδοτημένο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, προκειμένου να παρέχονται πολλαπλά μέσα και μέθοδοι πληρωμών.

  Συνεπώς, προτείνεται επαναδιατύπωση του Άρθρου 92 παρ. 7 ώστε να είναι σαφής η πρόβλεψη υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω τρίτων παρόχων e-ticketing όπως θα επιλέγονται από το κάθε σωματείο, αθλητικό σύλλογο ή όμαδα, σύμφωνα με το λεκτικό που παρουσιάζεται συνολικά πιο κάτω, μετά το πέρας του συνόλου των παρατηρήσεων.

  Β. Αποτελεί κοινή πλέον πρακτική στην ελληνική νομολογία (βλ. πρόσφατη ψήφιση νόμου για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από 01.01.2015) για λόγους ευχερούς εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών, η ανάθεση σε τρίτα αποδεκτά μέρη της πιστοποίησης είτε των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, είτε των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε αυτές.

  Ενδεικτικά, ως αποδεκτά τρίτα μέρη για την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας ορίζονται π.χ. στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), μέσω των οποίων πιστοποιούνται τόσο οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές, όσο και τους ανατίθεται η ευθύνη ταυτοποίησης των συναλλασσομένων.

  ————————

  Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων Α. και Β. προτείνεται η ακόλουθη επαναδιατύπωση του Αρθρου 92 παρ.7 και παρ. 9

  7. Για την έκδοση, τη διάθεση και γενικά για τον έλεγχο της διακίνησης των εισιτηρίων της παραγράφου 1, εφαρμόζεται από τις οικείες διοργανώτριες των αγώνων αρχές σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 και του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), όπως αυτοί ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εισαγωγή, τη λειτουργία, τη δαπάνη εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης, η αρμόδια για την κεντρική διαχείριση του συστήματος επιτροπή και κάθε άλλο ειδικότερο σχετικό ζήτημα.
  *Στο πλαίσιο υλοποίησης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προβλέπεται η δυνατότητα των αθλητικών σωματείων, ομάδων, συλλόγων και εν γένει αθλητικών φορέων, να χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων που ορίζονται στην παρούσα.*
  Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, η πιστοποίηση των χρηστών φιλάθλων του συστήματος, η τυχόν έκδοση κάρτας φιλάθλου, η αναγραφή στο εισιτήριο του ΑΜΚΑ ή του αριθμού του διαβατηρίου του φιλάθλου, η δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων φιλάθλων ή δικτύου βάσεων δεδομένων, συστημάτων διαχείρισης εισιτηρίων, *ο καθορισμός των τεχνικών και κατασκευαστικών προδιαγραφών για τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος, ο καθορισμός των υπεύθυνων για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων που αυτά παράγουν, ο καθορισμός των φορέων και των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών και ο τρόπος της καταστροφής τους, οι προδιαγραφές για την ανοικτή διασύνδεση με Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010, καθώς και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για τη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κεντρικών βάσεων δεδομένων με τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου τρίτων παρόχων που επιλέγουν εκάστοτε οι αθλητικοί φορείς, σύλλογοι,σωματεία και ομάδες*.

  Προβλέπεται ότι για τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων επαγγελματικών κατηγοριών καθώς και για τους διεθνείς αγώνες οποιασδήποτε αθλητικής διοργάνωσης, ο εκάστοτε Αθλητικός φορέας να μπορεί να βασίζεται σε τρίτα μέρη, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του φιλάθλου. Ως τέτοια αποδεκτά τρίτα μέρη για την εφαρμογή της πιστοποίησης και επαλήθευσης του φιλάθλου ορίζονται οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.»

  9. Επιτρέπεται σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ομοσπονδίες και επαγγελματικούς συνδέσμους να εκδίδουν μέχρι τριακόσιες (300) ονομαστικές και αριθμημένες προσκλήσεις, δηλαδή εκατό (100) στα αθλητικά σωματεία, εκατό (100) στους επαγγελματικούς συνδέσμους και εκατό (100) στις αθλητικές ομοσπονδίες, με τις οποίες παρέχεται σε φιλάθλους δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Επιτρέπεται επίσης η έκδοση άλλων εκατό (100) προσκλήσεων, στα σωματεία, για μαθητές, φοιτητές, στρατευμένους. Εκτός από τις προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου, δεν χορηγείται από κανέναν φορέα, αθλητικό ή μη, δελτίο ελεύθερης εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνων. *Οι προσκλήσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου που επιλέγει το εκάστοτε αθλητικό σωματείο, ομοσπονδία και επαγγελματικός σύνδεσμος*.

 • Παράγραφος 2:
  Αιτιολογικό σημείωμα

  Στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση και διάθεση των εισιτηρίων γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εισιτηρίων (e-ticketing) είτε με αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων (όπως ενδεικτικά κινητών εφαρμογών – mobile apps), είτε μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών (mobile wallets), είτε με χρήση καρτών ανέπαφων συναλλαγών, είναι προφανές ότι η έννοια της «σφράγισης» των εισιτηρίων από την αστυνομική αρχή που εισάγει ο Νόμος, είναι πρακτικώς και λειτουργικώς ανεφάρμοστη.
  Δεδομένου ότι ήδη ένα πολύ μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό εισιτηρίων αθλητικών αγώνων διατίθεται στην Ελλάδα και διεθνώς με ηλεκτρονικά μέσα, η «σφράγιση» από αστυνομική αρχή αποτελεί μια διαδικασία μη δυνάμενη πρακτικής εφαρμογής. Η εν λόγω παράγραφος είναι βέβαιο ότι θα τύχει σημαντικών δυσερμηνειών, θα καθηλώσει κάθε εξέλιξη στον τομέα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και θα εισαγάγει διαδικασίες ατελέσφορες, καθιστώντας τον νόμο χρήζοντα αναθεώρησης από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του.

  Συνεπώς, προτείνεται είτε η εν λόγω παράγραφος να απαλειφθεί εντελώς, είτε να προσαρμοστεί ώστε να έχει εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις όπου η έκδοση των εισιτηρίων πραγματοποιείται εξ’ολοκλήρου με μη-ηλεκτρονικά μέσα.

  Προτείνεται συνεπώς η εξής αναδιατύπωση:

  2. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Α.Α.Ε. *με μη-ηλεκτρονικά μέσα*, αυτά σφραγίζονται από την αστυνομική αρχή, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί, *εφόσον εκδίδονται και διατίθενται με μη-ηλεκτρονικά μέσα*.

 • 27 Νοεμβρίου 2014, 17:29 | Γιάννης Πρωτοφανούσης

  Σχετικά με την Παράγραφο 8, θα πρέπει να αντιμετωπιστει η πρακτικη πολλών Α.Α.Ε να τιμολογούν τα εισιτήρια που προβλέπονται για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους ιδιαιτέρως δυσανάλογα σε σχέση με το τίμημα που καταβάλουν οι φιλαθλοί της Α.Α.Ε που διοργανώνει το αθλητικό γεγονός.