• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ' | 11 Δεκεμβρίου 2014, 16:36

    Ε) στις μεταβατικές διατάξεις: 1. Η εποπτεία και έλεγχος των Ομοσπονδιών και ενώσεων ασκείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 1. Μετά την έγκριση του κανονισμού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεων τους που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του νόμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κατατάσσεται, σε οργανικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Κενούμενη οργανική θέση ομοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα με κατάταξη υπαλλήλου που κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράλειψη κατάταξης του προσωπικού μέσα σε (30) τριάντα μέρες από την δημοσίευση του νόμου, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέχρι την συμμόρφωσή της. 2. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών να επιτρέπεται η μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αίτησή τους και έγκρισης από το αρμόδιο όργανο. 3.Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό να είναι δυνατή η συμμετοχής τους , στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη , βάσει ανακοίνωσης- πρόσκλησης, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 4. Να προβλέπεται ,υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό στις ομοσπονδίες ,να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από φορείς του Δημοσίου ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.