Άρθρο 116 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτές που ισχύουν κατά τη δημοσίευσή του. Μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να λειτουργούν τα αντίστοιχα κατά τη δημοσίευσή του υφιστάμενα όργανα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος εφαρμόζονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2015-2016, και ισχύουν για τους αθλητές που θα αιτηθούν την εγγραφή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Για όσους αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

3. Η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παύει να ισχύει αν μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος δεν λάβει από τη ΓΓΑ το ΕΣΛΑΟ του άρθρου 10 του παρόντος.

4. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 99 του παρόντος, εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

 • 19 Δεκεμβρίου 2014, 19:14 | Νίκος Τάτλης

  Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι «Για όσους αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.»
  Με βάση την συγκεκριμένη διάταξη ένας μαθητής της α λυκείου που έχει πετύχει την εξαιρετική αγωνιστική διάκριση δεν μπορεί να κάνε χρήση του ευεργετήματος στο οποίο υπολόγιζε. Το ίδιο συμβαίνει και για μαθητή της β λυκείου που λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών του δεν έχει καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και χάνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το ευεργέτημα εάν προσπαθήσει να δώσει πανελλαδικές για 2η φορά.

  Οι μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Όπως για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μετρούσαν οι επιδόσεις από το 2008, έτσι, θα πρέπει όσοι αθλητές έχουν ήδη πετύχει ή πετύχουν, έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και να δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που αυτός τους παρέχει μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους έως και 5 έτη μετά την επιτυχία της εξαιρετικής επίδοσης.

 • 11 Δεκεμβρίου 2014, 16:36 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

  Ε) στις μεταβατικές διατάξεις:
  1. Η εποπτεία και έλεγχος των Ομοσπονδιών και ενώσεων ασκείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
  1. Μετά την έγκριση του κανονισμού, το τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και των ενώσεων τους που υπηρετεί κατά την δημοσίευση του νόμου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου κατατάσσεται, σε οργανικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις ή οι προβλεπόμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Κενούμενη οργανική θέση ομοσπονδίας πληρούται κατά προτεραιότητα με κατάταξη υπαλλήλου που κατέχει προσωποπαγή θέση και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η παράλειψη κατάταξης του προσωπικού μέσα σε (30) τριάντα μέρες από την δημοσίευση του νόμου, συνεπάγεται τη διακοπή της επιχορήγησης της ομοσπονδίας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, μέχρι την συμμόρφωσή της.
  2. Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών να επιτρέπεται η μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αίτησή τους και έγκρισης από το αρμόδιο όργανο.
  3.Υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό να είναι δυνατή η συμμετοχής τους , στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη , βάσει ανακοίνωσης- πρόσκλησης, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
  4. Να προβλέπεται ,υπάλληλοι που υπηρετούν ως τακτικό προσωπικό στις ομοσπονδίες ,να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από φορείς του Δημοσίου ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2014, 10:26 | Πάρης Παπαδόπουλος

  Να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη που να βάζει επιτέλους τάξη στο υπαλληλικό προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών. Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΚΙΝΗΤΙΚΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ προσωπικού με διαφανείς διαδικασίες και κρατικό έλεγχο.
  Με απόφαση του αρμόδιου για αθλητισμό υφυπουργού να αφαιρείται άμεσα η φίλαθλος αναγνώριση από ομοσπονδία που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αρνείται οικονομικό ή διαχειριστικό έλεγχο κρατικού οργάνου ή αρνείται τον έλεγχο δικαιολογητικών πρόσληψης από το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης και ένταξη του προσωπικού της στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.

 • Να μειωθεί ο αριθμός των σωματείων για νέες ομοσπονδίες ή για ομοσπονδίες όπου τα αθλήματα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην Ελλάδα (π.χ. Γκολφ, Πατινάζ, Χόκεϋ επί Πάγου, Έλκηθρα) και ειδικά για τα αθλήματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, από είκοσι (20) σε πέντε (5) για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στη συνέχεια σε δέκα (10) σωματεία μετά από επταετία (7), και τέλος σε είκοσι (20) μετά από μία δεκαετία (10). Έτσι η ΓΓΑ θα μπορεί να ελέγχει αν γίνετε πραγματική ανάπτυξη των αθλημάτων αυτών. Είναι σχεδόν αδύνατον μία καινούργια ομοσπονδία ή μία ομοσπονδία όπου το άθλημά δεν είναι διαδεδομένα να βρει 20 σωματεία για να μπορεί να λειτουργεί. Όταν κάτι αναπτύσσεται, πρέπει να γίνει σταδιακά, ειδικά σε αθλήματα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά που συνεχίζουν να υπάρχουν στη χώρα μας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:19 | ΦΙΛΑΘΛΟΣ

  Μία διόρθωση για την παράγραφο 3. Το ΕΣΛΑΦ έχει γραφεί ΕΣΛΑΟ. Επίσης, το άρθρο στο οποίο παραπέμπει, είναι το 28 και όχι το 10.