• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Ε.Α. "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ" Α.Μ.Κ.Ε' | 12 Δεκεμβρίου 2014, 09:48

    οι ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η γγΑ και τo EΣΑΣ θα πρέπει να αξιολογεί τη χρηστή διακυβέρνηση του αυτοδιοικητου αθλητισμού με μια σοβαρή δέσμευση , συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων υπαλλήλων, εντός των αθλητικών οργανώσεων – μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αθλητισμού: αξιολόγηση για λογοδοσία, σε ΝΠΙΔ ΝΠΔΔ φορείς του αθλητισμού. Με 4 ομάδες κριτηρίων θα επιτρέψει στη ΓΓΑ να αναλύσει την ποιότητα διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες αλλά και ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΝΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ I. Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία II. Δημοκρατική διαδικασία III. Έλεγχοι και ισορροπίες IV. Αλληλεγγύη και ΕΚΕ Κάθε ομάδα κριτηρίων αποτελείται από ΑΞΙΕΣ των παραγόντων που είναι σημαντικοί δείκτες της χρηστής διακυβέρνησης και για τη βελτίωση της στο πλαίσιο διακυβέρνησης στην ΕΟΕ ΕΠΕ ΔΟΑ και μεγάλες εθνικές αθλητικές οργανώσεις ομοσπονδίες. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να παρέχουν σε εξωτερικούς φορείς πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική τους λειτουργία, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να τους βοηθήσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης τους. Ι – Διαφάνεια και δημόσια επικοινωνία 1. δημοσιεύει το καταστατικό του στην ιστοσελίδα 2. δημοσιεύει τον Ε.Κ. & Π.Κ στην ιστοσελίδα 3. δημοσιεύει κανόνες πολιτικές και διαδικασίες στην ιστοσελίδα 4. δημοσιεύει οργανόγραμμα στην ιστοσελίδα 5. δημοσιεύει το στρατηγικό της επιχειρηματικό και επιχειρησιακό σχέδιο στην ιστοσελίδα 6. δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη & τα πρακτικά των συνεδριάσεων στην ιστοσελίδα 7. δίνει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης κατά τη Γενική Συνέλευση του στην ιστοσελίδα 8. δημοσιεύει βασικές βιογραφικές πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερους υπαλλήλους στην ιστοσελίδα 9. Τα στοιχεία επικοινωνίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανωτέρων υπαλλήλων στην ιστοσελίδα 10. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδίες μέλη της στην ιστοσελίδα 11. δημοσιεύει ετήσια γενική έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα 12. δημοσιεύει εκθέσεις των μόνιμων επιτροπών της στην ιστοσελίδα 13. δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση και ισολογισμούς στην ιστοσελίδα 14. δημοσιεύει αμοιβές, για παράδειγμα πληρωμές αποζημιώσεις και τα μπόνους των μελών του διοικητικού της συμβουλίου και ανώτερων αξιωματούχοι στην ιστοσελίδα 15. δημοσιεύει κύριες εκθέσεις εκδηλώσεων με αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΙΙ – Δημοκρατική διαδικασία 1. δημοκρατική με απόλυτη αναλογική εκλογή του Προέδρου και διοικητικών οργάνων και επιτροπών 2. Οι εκλογές είναι διάφανες δίκαιες και ακέραιες στη βάση της μυστικής ψηφοφορίας με σαφείς διαδικασίες που περιγράφονται σε πολιτικές 3. προσφέρεται στους υποψηφίους για την εκλογή ευκαιρίες να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα τους 4. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των σημαντικών γεγονότων ημερήσιας διάταξης πραγματοποιούνται μέσω μιας δημοκρατικής, ανοικτής και διαφανής διαδικασίας 5. οι σημαντικές αποφάσεις πολιτικής λαμβάνονται με ψηφοφορία στη γενική συνέλευση 6. ορίζει απαρτία στα μέλη για μια υπογραφή – έγκριση λήψης αποφάσεων της 7. οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο χρόνου θητείας τα 8 έτη 8. η γενική συνέλευση συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 9. το διοικητικό όργανο συνεδριάζει τακτικά 10. έχει κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων στα ηγετικά στελέχη του 11. Τα κριτήρια για μια προσφορά/διαγωνισμό για σημαντικές αποφάσεις γνωστοποιείται στα μέλη της εγκαίρως 12. παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και μετόχους να εκπροσωπούνται 13. Από ποια και πόσα μέλη διορίζεται εκλέγεται ο Γενικός Γραμματέας 14. Σε ποιον είναι ο Γενικός Γραμματέας υπόλογος 15. Πόσα είναι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 16. Από ποια και πόσα μέλη διορίζονται εκλέγονται τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 17. Γεωγραφική εξάπλωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 18. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έχουν ένα όριο ηλικίας και χρόνου 19. Ποιο σώμα αποφασίζει για την ανάθεση μεγάλων αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων 20. Συστήματα και αριθμός των μελών / μονάδων / Μέλη που ψηφίζουν για την ολομέλεια και το Δ.Σ. ΙΙΙ – Έλεγχοι και ισορροπίες 1. έχει μια επιτροπή εσωτερικού ελέγχου 2. ελέγχεσαι εξωτερικά μια επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα 3. έχει λογιστικό μηχανισμό ελέγχου 4. διαχωρίζει πράξεις κανονιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 5. έχει ή αναγνωρίζει ένα κώδικα Ηθικής/ Ακεραιότητα ς για όλα τα μέλη και τους υπαλλήλους της 6. έχει σαφείς κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος / συμφερόντων 7. αναγνωρίζει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης ή έχει τα δικά της πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης 8. διαθέτει ένα ανεξάρτητο όργανο – Επιτροπή Δεοντολογίας – για να την ελέγξει προς εφαρμογή κανόνων που αναφέρονται στα εν λόγω παραπάνω [5 -6 -7] 9. Οι αποφάσεις δύναται να μπορούν να αμφισβητηθούν με ενστάσεις μέσω εσωτερικών διαδικασιών και πολιτικών 10. αναγνωρίζει το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) ως εξωτερική κανάλι διαμεσολάβησης για καταγγελίες και επιτρέπει στους αθλητές και τους υπαλλήλους να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις σε αστικά δικαστήρια 11. αναγνωρίζει και είναι σύμφωνη με την WADA Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ 12. προσφέρει στατιστικά αποτελέσματα σχετικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 13. δημοσιεύει ετήσιο προϋπολογισμό 14. δημοσιεύει το μέγεθος του δημοσιονομικού αποθεματικού ΙV – Αλληλεγγύη και Ε.Κ.Ε 1. διαθέτει ειδικούς πόρους για την πανελλαδική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε επίπεδο βάσης 2. επιθεωρεί και ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται σε εσωτερικούς φορείς της 3. θεσπίζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO, EMAS236 ή κάτι παρόμοιο) για 4. σημαντικά αθλητικά γεγονότα της 5. διαθέτει ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με στρατηγική και προγράμματα 6. ελέγχει τη χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται στα προγράμματα ΕΚΕ και εφαρμόζει πρότυπο ISO 26000237 7. προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ομοσπονδίες μέλη της στους τομείς της εκπαίδευση κατάρτισης μεταφοράς τεχνογνωσίας για χρηστή διοίκηση αθλητικών οργανισμών και συμβουλευτική διαφάνειας και ακεραιότητας 8. Οι αντιπρόσωποι από οικονομικά μειονεκτούσες ομοσπονδίες μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη και να συμμετάσχουν για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση ή την συνέλευση του Δ.Σ. 9. υιοθετεί μια σαφή πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού 10. έχει σχέσεις / συνεργασία με τις αθλητικές οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες οι ως άνω προτάσεις κατατίθενται προς εκτίμηση για την διαβούλευση του ΝΟΜΟΘΕΤΗ του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του προέδρου της Ε.Ο.Ε. από τους ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΔΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑΣ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» – ["Κ.Ε.Α." ] AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ keafairplaycodehellas@outlook.com.gr