• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Δαμιανός' | 20 Δεκεμβρίου 2014, 11:54

    Άρθρο 65 Υποχρεώσεις Α.Α.Ε. 1. α) Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (23), τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. (23) Να ανακοινώνεται πολύ έγκαιρα η έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. 6. Αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της πτώχευσης, αθλητική ανώνυμη εταιρεία, τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση και εφαρμόζονται οι σχετικές με την εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκκαθαριστές της Α.Α.Ε. ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού με όσους διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Α.Α.Ε. την τελευταία πριν τη λύση της εταιρείας δεκαετία, ή με όσους είχαν οποτεδήποτε την ιδιότητα του μετόχου αυτής. Η εκκαθάριση περατώνεται μέσα σε ένα (1) έτος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της λύσης της εταιρείας και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση (24). (24) Τα μέλη ΔΣ Α.Α.Ε, που αποφασίζουν τη λύση της, αποκλείονται κάθε συμμετοχής σε Α.Α.Ε. ή αθλητικό σωματείο, υπερκείμενες Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Επιτροπές, την επόμενη 10ετία, από τη λύση της Α.Α.Ε. (Ν. 3372/2004).