• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Γεροντής' | 10 Ιανουαρίου 2016, 17:32

    Αναφορικά με το Άρθρο 12-Ανάθεση διαχείρισης και συγκεκριμένα τα προτεινόμενα στο 2. “2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.” Σε μια περίοδο με τόσες προκλήσεις και ανακατατάξεις σε διεθνές επίπεδο αν λάβει κανείς και τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και την πιθανή αδυναμία κάποιων ΟΣΔ να επιβιώσουν οικονομικά πρέπει οι δημιουργοί να έχουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία όντας σε θέση να αποσύρουν ή να προσθέτουν εξουσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους όπως αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Το προτεινόμενο διάστημα είναι μεγάλο και δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για τους δημιουργούς περιορίζοντάς τους αδικαιολόγητα την δυνατότητα να αποσύρουν δικαιώματα. Το τρίμηνο αποτελεί ένα κεκτημένο που κερδήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού από συναδέλφους δημιουργούς και το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα από τους ΟΔΣ του μουσικού χώρου. Η αλλαγή σε εξάμηνο θα σημαίνει μεγάλη οπισθοχώρηση.  Εν κατακλείδι: Το διάστημα προειδοποίησης έξι (6) μηνών είναι πολύ μεγάλο και προτείνεται να παραμείνει στους τρεις (3) μήνες. Επίσης τα αποτελέσματά της να επέρχονται στο τέλος του εξαμήνου και όχι στο τέλος του οικονομικού έτους.