Άρθρο 12-Ανάθεση διαχείρισης

Άρθρο 12
Ανάθεση διαχείρισης (Άρθρο 5 παρ. 2, 4, 5, 6, 7 και 8 Οδηγίας)

1. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται αντίστοιχα το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασης είτε του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε του δικαιούχου (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται ή με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης ή με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας ή με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας τεκμαίρεται ότι η ανάθεση αφορά σε όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών έργων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υποχρεούται να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, εφόσον η διαχείρισή τους εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων του, εκτός εάν έχει αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους να αρνηθεί την ανάληψη τής διαχείρισης. 2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
3. Εάν υπάρχουν ποσά που οφείλονται σε δικαιούχο για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της σύμβασης ανάθεσης ή την υποβολή καταγγελίας ή την ανάκληση ή δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος της λήξης ή της καταγγελίας ή της ανάκλησης, ο δικαιούχος διατηρεί τα δικαιώματά του βάσει των άρθρων 18, 19, 25, 27, 37 και 42. 4. Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν μπορεί να περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 επιβάλλοντας ως όρο άσκησής τους την ανάθεση της διαχείρισης των δικαιωμάτων ή των κατηγοριών εξουσιών ή ειδών έργων ή αντικειμένων προστασίας που υπόκεινται σε λήξη ή έχουν καταγγελθεί ή ανακληθεί σε άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. 5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.
6. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει, πριν ανατεθεί σε αυτόν η διαχείριση υπό την έννοια της παραγράφου 1, να ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με τα δικαιώματά τους κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και για τους όρους που συνδέονται με το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η ενημέρωση μεταξύ άλλων γίνεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και με τη συμπερίληψη των όρων στη σύμβαση ανάθεσης.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:38 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 12 παρ.2

  Για τους δημιουργούς είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία σχετικά με τις κατηγορίες δικαιωμάτων που αναθέτουν σ’ έναν ΟΣΔ και να μπορούν να τις αποσύρουν οποτεδήποτε και χωρίς μακρόχρονες προειδοποιήσεις. Είναι κατανοητό ότι προκειμένου οι ΟΣΔ να διαχειρίζονται το ρεπερτόριό τους θα πρέπει αυτό να παραμένει σταθερό και να μην αλλάζει κάθε μέρα όμως θεωρούμε υπερβολικό ότι οποιαδήποτε απόσυρση δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνον στο τέλος οικονομικού έτους (γιατί οικονομικού?) και προτείνουμε να μπορεί να γίνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Επίσης η εξάμηνη προειδοποίηση που προβλέπει ο νόμος είναι υπερβολικά δεσμευτική για τους δημιουργούς και προτείνουμε να γίνει τρίμηνη.
  Επισημαίνουμε ότι ΟΣΔ στο χώρο της μουσικής επί σειρά ετών αρνείτο το δικαίωμα των δημιουργών να αποσύρουν κάποιες κατηγορίες δικαιωμάτων και μόνον μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 245/2002 μετά από καταγγελία συναδέλφων μας δημιουργών και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών αναγνωρίζει στους δημιουργούς το δικαίωμα το οποίο μπορούν να το ασκήσουν με τρίμηνη προειδοποίηση (στην πράξη μάλιστα τις περισσότερες φορές οι ΟΣΔ δέχονται την απόσυρση και με συντομότερη προειδοποίηση). Συνεπώς οι έξι μήνες που προβλέπει το νομοσχέδιο αποτελεί χειροτέρευση της θέσης των δημιουργών σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα. Επιπλέον θα πρέπει να διορθωθεί στην ίδια παράγραφο η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας. Είναι τελείως παράλογη ρύθμιση που δεσμεύει αδικαιολόγητα και τους δημιουργούς και τους ΟΣΔ. Συνήθως οι άδειες των ΟΣΔ έχουν διάρκεια ένα έτος, και συνεπώς είναι τελείως παράλογο να παρατείνονται όπως προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση καταγγελίας σε τρία χρόνια. Στις λίγες περιπτώσεις που οι ΟΣΔ δίδουν άδειες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι άδειες αυτές πρέπει να ισχύουν μέχρι την λήξη της διάρκειάς τους χωρίς να επηρεάζονται από την τυχόν απόσυρση του δικαιώματος που έγινε μετά τη σύναψη της άδειας.

  “2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριων (3) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειάς τους.”

 • ΑΡΘΡΟ. 12 παρ.5:
  ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Η ανάθεση από πλευράς του δικαιούχων των δικαιωμάτων και των εξουσιών του στους ΟΣΔ για την διαχείριση αυτών (σύμβαση ανάθεσης) δεν μπορεί παρά να είναι έγγραφη και ταυτόχρονα αυτή η έγγραφη ανάθεση υποδηλώνει την συναίνεση του για την διαχείριση αυτών. Συνεπώς δεν έχει ουσία η αναφορά της συναίνεσης ως τεκμηριωμένης. Προτείνουμε η διάταξη να τροποποιηθεί ως εξής ;
  5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 10:49 | Φρίγκας Γεώργιος

  Νομίζω ότι τα σχόλια του Γιάννη Γεροντή πιο πάνω έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ουσία. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι η πρόνοιες που υπάρχουν στο σχετικό νομοσχέδιο για τους χρήστες (επιχειρήσεις ή ιδιώτες) είναι ελάχιστες, η προστασία τους από καταχρηστικές πρακτικές ανύπαρκτη και η εκπροσώπησή τους στο διάλογο πολύ περιορισμένη.
  Θετική εξέλιξη αποτελεί η συμπερίληψη επιμελητηρίων και άλλων παρόμοιων φορέων στις σχετικές διαδικασίες, θα έπρεπε όμως να υπάρχει και η δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων εκπροσώπων του γενικού κοινού.

 • Η αποκλειστικότητα στις συμβάσεις ανάθεσης (μεταξύ δικαιούχου και ενός, μόνο, ΟΣΔ), η οποία αποτελεί τον αναπόδραστο κανόνα σήμερα, περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΟΣΔ της ίδιας κατηγορίας (π.χ. μεταξύ ΑΕΠΙ ΑΕ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), με αποτέλεσμα των πολλαπλό εγκλωβισμό των δικαιούχων με έναν ΟΣΔ και τη δυνατότητα κατάχρησης από αυτόν της δεσπόζουσας θέσης. Πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά και να ενθαρρυνθει στην πράξη η απελευθέρωση, η οποία θα συμβάλει στη συνολική εξυγίανση του χώρου.

 • 12 Ιανουαρίου 2016, 14:33 | Γιάννης Γεροντής

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
  Παρακολουθώ επί δεκαετίες τις επιπτώσεις ενός στρεβλού τοπίου στο χώρο των ΟΔΣ που δραστηριοποιούνται στα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα γύρω από την μουσιική.
  Μέχρι το πρόσφατα το κράτος παντελώς απών από την ευθύνη του να ελέγχει τα πεπραγμένα τους επέτρεψε την γιγάντωση φαινομένων κακοδιαχείρισης και κάθε είδους πρακτικής που σε άλλες χώρες της Δύσης θα είχαν αντιμετωπιστεί και κατασταλεί με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο. Είναι άξιο απορίας ότι συστάθηκε πριν δεκαετίες ένας εποπτεύον οργανισμός και ουδείς προέβλεψε ότι οφείλει να έχει κάποια όπλα στα χέρια του για την άσκηση του ελέγχου όπως η δυνατότητα κυρώσεων που ψηφίστηκε πρόσφατα αλλά παραμένει ακόμα ανεφάρμοστη.
  Σήμερα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο έρχεται για πρώτη να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα των ΟΣΔ και των πρακτικών τους απένταντι στα μέλη που πλήττουν τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους ερμηνευτές. ΜΠΡΑΒΟ λοιπόν στους συντάκτες της πρότασης και στην πολιτική ηγεσία που δείχνει για πρώτη φορά να βάλει τάξη στον πολύπαθο αυτό χώρο.

  Ακολουθούν κάποια πρώτα σχόλια:

  ΟΣΔ – ΑΟΔ:
  Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που επιτρέπει την κερδοσκοπία στη συλλογική διαχείριση. Πολύ σωστά προβλέπεται ένας οργανισμός όπως η ΑΕΠΙ που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά να πρέπει να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό ΟΣΔ.
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ κάποιος που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά να γίνει Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης διότι αυτό θα της επέτρεπε να λειτουργήσει έκτος πλαισίου κανόνων ακόμα περισσότερο απ’ ότι το έχει πράξει, με ολέθρια αποτελέσματα, στο παρελθόν.

  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ:
  Οι προτάσεις που περιέχονται στο Νόμο σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου (ή της Γενικής Συνέλευσης) των ΟΣΔ είναι στην σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να υπάρξουν δικλίδες ασφαλείας όσον αφορά την εκπροσώπηση των δημιουργών για την καθόλα πιθανή περίπτωση να χρησιμοποιηθούν πρόσωπα ή σωματεία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων παραγόντων που δεν επιθυμούν με κανένα τρόπο τον εκσυγχρονισμό του τοπίου.

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:
  Η διαμόρφωσης των προμηθειών στο μέσο όρο της Ευρώπης είναι επιτακτική. Αυτό που ζήσαμε επί δεκαετίες και ζούμε και σήμερα με την χρέωση καταχρηστικών προμηθειών για μετριότατου επιπέδου, αδιαφανείς σχεδόν στο σύνολό τους υπηρεσίες πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα.

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
  Ένα από τα πολλά θέματα που η γενική συνέλευση θα πρέπει να έχει λόγο είναι για το βαθμό και τον τρόπο που θα γίνονται οι όποιες νομικές ενέργειες για την είσπραξη οφειλόμενων ποσών και τη διευθέτηση νομικών διαφορών. Υπήρξαμε μάρτυρες επανειλημμένης κατάχρησης όσον αφορά τον αριθμό αλλά και το κόστος των νομικών ενεργειών εκ μέρους των ΟΔΣ και οι τελευταίοι που είχαν όφελος από αυτές τις πρακτικές ήσαν τα μέλη τους.

  ΧΩΡΙΣΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:
  Το θέμα των χωριστών λογαριασμών για τα δικαιώματα που εισπράττονται και ανήκουν στους δημιουργούς και τα έσοδα από την προμήθεια που παρακρατούν οι ΟΣΔ για τη κάλυψη των εξόδων διαχείρισης είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν παύει να με καταπλήσσει το πως τόσο σοβαρά θέματα έμειναν έξω από το νομοθετικό πλαίσιο όταν συστάθηκε ο Νόμος 2121/1993. Η μη υποχρεωτική τήρηση χωριστών λογαριασμών όχι μόνο ζημίωσε τους δημιουργούς και καλλιτέχνες με τεράστια ποσά αλλά με σύμμαχο και την απροθυμία των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών δεν επέτρεψε ποτέ τη δυνατότητα ενός ουσιαστικού ελέγχου για να διαπιστωθεί η έκταση της κακοδιαχείρισης.

  ΤΟΚΟΙ:
  Οι τόκοι που γεννώνται από έσοδα που παράγει το έργων των δημιουργών και καλλιτεχνών πρέπει να αποδίδονται στους δημιουργούς. Επιπλέον οι ΟΣΔ οφείλουν να αποδίδουν στους δημιουργούς τους τόκους από την επένδυση των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι ένα ακόμα από τα θέμα που για κάποιο, ίσως όχι τυχαίο λόγο, δεν αντιμετωπίστηκε με την σύσταση του Νόμου.

  ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:
  Η πολιτική της διάθεσης ποσών για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς από πλευράς των ΟΔΣ υπήρξε στην καλύτερη περίπτωση ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στρεβλά, αδιαφανώς και συχνά με κριτήρια πελατοκρατείας. Τα ποσά που δαπανώνται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς και οι αποφάσεις για τη χρήση τους πρέπει να λαμβάνονται από ομάδες εργασίες με αντιπροσωπευτικότητα, υψηλό επίπεδο γνώσεων και αυτές στη συνέχεια να εγκρίνονται από το διοικητικό ή εποπτικό συμβούλιο του ΟΣΔ για να λειτουργήσει κάποτε σωστά το αρχικό ζητούμενο.

  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ:
  Με βρίσκει απολύτως σύμφωνο η υποχρέωση αναλυτικής πληροφόρησης για τα έσοδα και έξοδα ανά κατηγορία δικαιωμάτων, τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντών των ΟΣΔ. Ειδικότερα στο θέμα των αμοιβών των διευθυντών και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών το ύψος των οποίων ευθύνεται εν μέρει για τις πολύ υψηλές προμήθειες που χρεώνονται τα μέλη πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά επίπεδα της αγοράς εργασίας. Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εξετάζει ενδελεχώς και να αξιολογεί τις σπουδές, το γνωστικό πεδίο, τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων στους ΟΣΔ.

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ:
  Το θέμα των καταγγελιών των μελών των ΟΔΣ πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδική διαδικασία διότι ως τώρα τόσο οργανισμοί εκμεταλλευόμενοι την απουσία του κράτους και κυρίως την απουσία κυρώσεων όχι μόνο δεν ανταποκρίνονταν στις καταγγελίες αλλά πολλές φορές προχωρούσαν έμμεσα ή και άμεσα και σε απειλές ενάντιων των καταγγέλλοντων.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:
  Η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές των ΟΣΔ με τους δημιουργούς θα μειώσει αισθητά το κόστος και θα βελτιώσει τη διαφάνεια ειδικά στο θέμα διαχείρισης από κάποιους ΟΣΔ των προκαταβολών ως μέσο εξαγοράς εύνοιας.

  ΠΡΟΣΤΙΜΑ:
  Αναφορικά με τη δυνατότητα του ΥΠΠΟ να επιβάλει πρόστιμα όταν οι ΟΣΔ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους δημιουργούς αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και στην πράξη για να δοθεί επιτέλους ένα σήμα ότι ο χώρος δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου η αδιαφάνεια και οι παράνομες πρακτικές μένουν ατιμώρητες.

  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΣΔ:
  Για την περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ανάκληση της άδειας ενός Οργανισμού το θέμα του τι θα γίνουν οι συμβάσεις ανάθεσης που έχει με τους δημιουργούς θέλει ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στο να ληφθεί υπόψη και η επιθυμία των ίδιων των δημιουργών.

  ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ:
  Η πρόβλεψη για τον ορισμό επιτρόπου στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένας Οργανισμός έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα βιωσιμότητας (γεγονός υπαρκτό και διαπιστωμένο από χρόνια για κάποιους ΟΔΣ) κινείται στην σωστή κατεύθυνση απαιτείται όμως προσοχή στην στελέχωση αναφορικά με τις ειδικότητες των προσώπων ενώ θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και η εκπροσώπηση των δημιουργών.

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
  Η συλλογικής διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στο χώρο της μουσικής στην Ελλάδα χρήζει άμεσης εξυγίανσης. Ο λόγος που πολλοί δημιουργοί παρέμειναν και παραμένουν σιωπηλοί είναι διότι ποτέ ως σήμερα δεν πίστεψαν ότι το κράτος είχε σοβαρές προθέσεις να κάνει τις αναγκαίες τομές. Σήμερα υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία να πάψουμε να είμαστε το μαύρο πρόβατο ανάμεσα στις χώρες του πολιτισμένου κόσμου και σε αυτό το χώρο.

  Η ευκαιρία είναι ιστορική και η ευθύνη ανήκει σε όλους μας.

 • 10 Ιανουαρίου 2016, 17:32 | Γιάννης Γεροντής

  Αναφορικά με το Άρθρο 12-Ανάθεση διαχείρισης και συγκεκριμένα τα προτεινόμενα στο 2.

  “2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος του οικονομικού έτους, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.”

  Σε μια περίοδο με τόσες προκλήσεις και ανακατατάξεις σε διεθνές επίπεδο αν λάβει κανείς και τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και την πιθανή αδυναμία κάποιων ΟΣΔ να επιβιώσουν οικονομικά πρέπει οι δημιουργοί να έχουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία όντας σε θέση να αποσύρουν ή να προσθέτουν εξουσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους όπως αυτές διαμορφώνονται και εξελίσσονται.

  Το προτεινόμενο διάστημα είναι μεγάλο και δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για τους δημιουργούς περιορίζοντάς τους αδικαιολόγητα την δυνατότητα να αποσύρουν δικαιώματα.

  Το τρίμηνο αποτελεί ένα κεκτημένο που κερδήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού από συναδέλφους δημιουργούς και το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα από τους ΟΔΣ του μουσικού χώρου. Η αλλαγή σε εξάμηνο θα σημαίνει μεγάλη οπισθοχώρηση. 

  Εν κατακλείδι: Το διάστημα προειδοποίησης έξι (6) μηνών είναι πολύ μεγάλο και προτείνεται να παραμείνει στους τρεις (3) μήνες. Επίσης τα αποτελέσματά της να επέρχονται στο τέλος του εξαμήνου και όχι στο τέλος του οικονομικού έτους.