• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ' | 12 Ιανουαρίου 2016, 15:18

    Η πρώτη εκτίμηση που συνάγεται από την ανάγνωση του άρθρου 61 είναι ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβανομένων υπόψη των μέχρι σήμερα μεγάλων προβλημάτων που ανέκυψαν καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Ν 2273/94 και του Κανονισμού λειτουργίας των Κρατικών Σκηνών, εξαιτίας του ασαφούς καθορισμού και διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Οργάνων της διοίκησης. 1Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Με το άρθρο 61 θεσμοθετείται για πρώτη φορά τρίτο όργανο διοίκησης, αυτό του Οικονομικού Διευθυντή. Κατ αρχήν ο όρος "Οικονομικός Διευθυντής " είναι αδόκιμος δεδομένου ότι στις προβλεπόμενες από την Διάταξη αρμοδιότητές του δεν εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο οι αρμοδιότητες οικονομικής φύσεως, αλλά περιλαμβάνονται ευρύτερες αρμοδιότητες [ διοικητικές και άλλες]. Συνεπώς ορθότερος θα είναι ο όρος " Γενικός Διευθυντής" 2η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Η επιλογή του προσώπου του Οικονομικού Διευθυντή,θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αξιοκρατικής αξιολόγησης βιογραφικών και λοιπών στοιχείων, από το ΔΣ του Θεάτρου, με βάση υποβληθέντα προς τούτο έγγραφα στοιχεία. Η εισήγηση του ΔΣ προς τον ΥΠΠΟ ως προς το πρόσωπο του Οικονομικού Διευθυντή θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη. 3η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Ως προς τα προσόντα επιλογής του προσώπου του Οικονομικού Διευθυντή δεν αρκεί το πτυχίο οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., αλλά λαμβανομένης υπόψη της φύσης των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να καθοριστεί το πτυχίο νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. Επίσης οι αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται να συντρέχουν θα πρέπει να εστιάζονται στο χώρο των Θεάτρων, ή εν γένει πολιτιστικών οργανισμών, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού τον οποίο επιτελούν οι Κρατικές Σκηνές. 4η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Ο Οικονομικός Διευθυντής, ως όργανο διοίκησης των Θεάτρων, θα πρέπει να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες σε οικονομικά και διοικητικά θέματα, γεγονός που δεν προσδιορίζεται στις προβλεπόμενες από τη Διάταξη αρμοδιότητες του, εκτός από "δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών". Θα πρέπει οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του Οικονομικού Διευθυντή να διευρυνθούν και να εξειδικευθούν. 5η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ανάκλησης της θητείας του Οικονομικού Διευθυντή και πριν τη λήξη της θητείας του σε περίπτωση μη έγκρισης του ετήσιου απολογισμού του από το ΔΣ, κατά τους όρους που ισχύουν και για τον καλλιτεχνικό διευθυντή 6η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Το δικαίωμα του Οικονομικού Διευθυντή για έγκριση λειτουργικών δαπανών μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να γίνεται χωρίς την προηγούμενη εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, αφού ούτως η άλλως πρόκειται για λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες ο καλλιτεχνικός διευθυντής δεν έχει αρμοδιότητα. Η προηγούμενη εισήγηση που προβλέπεται με την Διάταξη, θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Θεάτρου. 7η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Στις προβλεπόμενες από την Διάταξη αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, πρέπει να προσδιοριστεί λεπτομερώς η ευθύνη του για τις επιμέρους δαπάνες των καλλιτεχνικών παραγωγών. Δεν προβλέπεται στην Διάταξη ρητά δικαίωμα του καλλιτεχνικού διευθυντή για την έγκριση δαπανών καλλιτεχνικού έργου [ εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού κάθε παραγωγής]. Ορθότερο θα ήταν η πρόβλεψη του δικαιώματος έγκρισης δαπανών του καλλιτεχνικού έργου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, με τη σύμφωνη γνώμη του οικονομικού διευθυντή, ο οποίος θα έχει την γενικότερη εικόνα των οικονομικών δυνατοτήτων του Θεάτρου κάθε στιγμή και πάντα εντός των εγκεκριμένων από το ΔΣ πλαισίων του προϋπολογισμού κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής. 8η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Με δεδομένο ότι το τεχνικό προσωπικό του θεάτρου υπάγεται στις ρυθμίσεις των ΣΣΕ του λοιπού προσωπικού, το δικαίωμα πρόσληψης τεχνικού προσωπικού και ο καθορισμός των αμοιβών και των λοιπών όρων εργασίας αποκλειστικά από τον καλλιτεχνικού διευθυντή είναι ανεπίτρεπτο και θα προκαλέσει διαφοροποιήσεις, ανισότητες και τριβές μεταξύ του προσωπικού. Οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή , ως προς τις προσλήψεις θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο αμιγώς καλλιτεχνικό προσωπικό. Ως προς τους ειδικούς συνεργάτες δε, που έχει την αρμοδιότητα να προσλαμβάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, θα πρέπει η σχετική απόφασή του να στηρίζεται σε αποδεδειγμένες ειδικές επιστημονικές ή καλλιτεχνικές γνώσεις του προσώπου του ειδικού συνεργάτη, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο στο θέατρο προσωπικό. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των ειδικών συνεργατών θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή και να λήγει αυτοδίκαια ταυτόχρονα με τη λήξη καθ οιονδήποτε τρόπο της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή, αζημίως για το θέατρο.