Άρθρο 61

Άρθρο 61
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν.2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής: “Όργανα διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που στο εξής θα αποκαλούνται “Θέατρα” και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και των επόμενων άρθρων είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο οικονομικός διευθυντής.” 2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν. 2273/1994 προστίθεται σημείο η’ με το ακόλουθο περιεχόμενο: “Εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά” 3. Η παράγραφος 13 του άρθρου 3 του Ν. 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής: “13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των μελών του. Ειδικά η θητεία του πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή που διορίζεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου είναι τετραετής. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του Θεάτρου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου. β. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παραστάσεως ή εκδήλωσης γενικά, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία του κάθε κατηγορίας προσωπικού που ασχολείται με το ανέβασμα των έργων και με κάθε γενικά παραγωγή του Θεάτρου. δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες έχει την ευθύνη οι επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα να μην υπερβαίνουν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αντίστοιχα κονδύλια του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμού της παράστασης. ε. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικά, ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους και τις αμοιβές τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού , οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τα αντίστοιχα κονδύλια που έχει εγκρίνει του Διοικητικό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση ή εκδήλωση. ζ. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας και τα θέματα των επί μέρους καλλιτεχνικών στόχων της, προτείνει το διευθυντή της προς το Δ.Σ. και μετά από εισήγηση του διευθυντή προσλαμβάνει τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται από το Δ.Σ. Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτήν και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. στ. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό. η. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.” 4. Οι παράγραφοι 15, 16 και 17 του άρθρου 3 του Ν. 2273/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 15. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στο Θέατρο ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. Με την καθ` οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία. 16. Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το Δ.Σ.Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με το Θέατρο δύο συμβάσεις έργου κατ` ανώτατο όριο ετησίως. Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών το Θέατρο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. 17. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού διευθυντή κάθε Θεάτρου και του αναπληρωτή του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που χορηγούνται σε αυτούς, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση από της διατάξεις των νόμων 1256/1982, 1505/1984, καθώς και από κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.
5. Στο Ν. 2273/1994 προστίθεται άρθρο 3Α με το ακόλουθο περιεχόμενο: “ Άρθρο 3Α -Οικονομικός Διευθυντής 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται οικονομικός διευθυντής με τριετή θητεία. Ο οικονομικός διευθυντής είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες. 2. Ο οικονομικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόσληψη διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Θεάτρου. β. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τροποποιήσεις στην οργανωτική διάρθρωση του Θεάτρου καθώς και οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους, τη διάρκειά τους και την καταγγελία τους. γ. Συνεπικουρεί και παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Θεάτρου. δ. Υποβάλλει προς έγκριση κατ` έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Θεάτρου.

3. Ο οικονομικός διευθυντής, μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή εγκρίνει λειτουργικές δαπάνες μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ εφόσον εμπίπτουν στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και εκπροσωπεί το Θέατρο σε συμβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές. Για λειτουργικές δαπάνες μεγαλύτερες από το ποσό αυτό, ο Οικονομικός Διευθυντής εισηγείται προς το Δ.Σ., το οποίο έχει την αρμοδιότητα να τις εγκρίνει και να καταρτίζει τις σχετικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 γ’ του παρόντος. Ομοίως, η έγκριση και η σύναψη συμβάσεων για πάγιες δαπάνες ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο.

4. Οι αποδοχές του οικονομικού διευθυντή του Θεάτρου, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που χορηγούνται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση από της διατάξεις των νόμων 1256/1982, 1505/1984, καθώς και από κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.

 • 20 Ιανουαρίου 2016, 13:31 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Γεράσιμος

  Επιπροσθέτως του του πρώτου σχολίου μου , θέλω να επισημάνω ότι σε μια τροποποίηση του Ν. 2273/94 “ περί Κρατικών Θεάτρων ” είναι επιβεβλημένο να προβλεφθεί η σαφής και ρητή υποχρέωση εκ του νόμου , περί συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. των Οργανισμών και συγκεκριμένα στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
  Επίσης στα προσόντα του Οικονομικού Διευθυντή είναι αναγκαίο να προστεθούν πέραν του πτυχίου ΑΕΙ , και ειδικευμένοι τίτλοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών Πανεπιστημίων των κάτωθι αντικειμένων:
  Πολιτιστικής Διαχείρισης
  Διοίκησης Πολιτιστικών μονάδων
  Διοίκησης και Διαχείρισης πολιτιστικών Οργανισμών
  Οικονομίας και επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ,

  σε κάθε δε περίπτωση λόγο του χαρακτήρα του Οργανισμού (ΔΕΚΟ – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης) είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 14:31 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Γεράσιμος

  Όσον αφορά στον Οικονομικό Διευθυντή πρέπει να γίνει σαφής περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων π.χ. απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών σχολών ,Νομικής , να γνωρίζει άπταιστα 2 ξένες γλώσσες , να έχει προϋπηρεσία στην ίδια θέση , πιθανόν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών , να έχει εκπονήσει στο παρελθόν στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο Δημόσιου Οργανισμού και να έχει επιτυχία.
  Για να είναι αμερόπληπτος ανεξάρτητος και αποτελεσματικός θα πρέπει να επιλεγεί με κάποια διαδικασία(ενός Δημόσιου διαγωνισμού ?) μεταξύ άλλων υποψηφίων.Να γίνει αξιοκρατικά η επιλογή του μεταξύ άλλων υποψηφίων. Να μην προτείνεται ούτε από το Δ.Σ. ούτε από τον Καλλ. Δ/ντή.
  Να έχει οικονομικές προτάσεις-σχέδια και να τίς υποβάλλει στον Οργανισμό. Απλός διαχειριστής των οικονομικών υπάρχει.
  Πού θα αναφέρεται ? Ποιός θα τον ελέγχει ? Ποιές ευθύνες θα έχει?
  Αν υπάρξει διαφωνία για κάποιο θέμα των 3 κέντρων Διοίκησης πώς θα επιλυθεί ?
  Μπορεί άραγε να υπάρξουν 3 όργανα Διοίκησης όταν η πείρα και η πρακτική δείχνουν ότι με τα 2 υπήρξε δυσλειτουργία.
  Τέλος ο τίτλος Οικονομικός είναι μάλλον αδόκιμος και δεν μπορεί να έχει σχέση με τίς Διοικητικές Υπηρεσίες ,και να προϊσταται του προσωπικού αφού σε καμιά οικονομική μονάδα Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.

 • 12 Ιανουαρίου 2016, 15:18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Η πρώτη εκτίμηση που συνάγεται από την ανάγνωση του άρθρου 61 είναι ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβανομένων υπόψη των μέχρι σήμερα μεγάλων προβλημάτων που ανέκυψαν καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Ν 2273/94 και του Κανονισμού λειτουργίας των Κρατικών Σκηνών, εξαιτίας του ασαφούς καθορισμού και διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Οργάνων της διοίκησης.
  1Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Με το άρθρο 61 θεσμοθετείται για πρώτη φορά τρίτο όργανο διοίκησης, αυτό του Οικονομικού Διευθυντή. Κατ αρχήν ο όρος «Οικονομικός Διευθυντής » είναι αδόκιμος δεδομένου ότι στις προβλεπόμενες από την Διάταξη αρμοδιότητές του δεν εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο οι αρμοδιότητες οικονομικής φύσεως, αλλά περιλαμβάνονται ευρύτερες αρμοδιότητες [ διοικητικές και άλλες]. Συνεπώς ορθότερος θα είναι ο όρος » Γενικός Διευθυντής»
  2η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Η επιλογή του προσώπου του Οικονομικού Διευθυντή,θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αξιοκρατικής αξιολόγησης βιογραφικών και λοιπών στοιχείων, από το ΔΣ του Θεάτρου, με βάση υποβληθέντα προς τούτο έγγραφα στοιχεία. Η εισήγηση του ΔΣ προς τον ΥΠΠΟ ως προς το πρόσωπο του Οικονομικού Διευθυντή θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.
  3η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Ως προς τα προσόντα επιλογής του προσώπου του Οικονομικού Διευθυντή δεν αρκεί το πτυχίο οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., αλλά λαμβανομένης υπόψη της φύσης των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να καθοριστεί το πτυχίο νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. Επίσης οι αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται να συντρέχουν θα πρέπει να εστιάζονται στο χώρο των Θεάτρων, ή εν γένει πολιτιστικών οργανισμών, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού τον οποίο επιτελούν οι Κρατικές Σκηνές.
  4η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Ο Οικονομικός Διευθυντής, ως όργανο διοίκησης των Θεάτρων, θα πρέπει να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες σε οικονομικά και διοικητικά θέματα, γεγονός που δεν προσδιορίζεται στις προβλεπόμενες από τη Διάταξη αρμοδιότητες του, εκτός από «δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών». Θα πρέπει οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του Οικονομικού Διευθυντή να διευρυνθούν και να εξειδικευθούν.
  5η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ανάκλησης της θητείας του Οικονομικού Διευθυντή και πριν τη λήξη της θητείας του σε περίπτωση μη έγκρισης του ετήσιου απολογισμού του από το ΔΣ, κατά τους όρους που ισχύουν και για τον καλλιτεχνικό διευθυντή
  6η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Το δικαίωμα του Οικονομικού Διευθυντή για έγκριση λειτουργικών δαπανών μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να γίνεται χωρίς την προηγούμενη εισήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή, αφού ούτως η άλλως πρόκειται για λειτουργικές δαπάνες, για τις οποίες ο καλλιτεχνικός διευθυντής δεν έχει αρμοδιότητα. Η προηγούμενη εισήγηση που προβλέπεται με την Διάταξη, θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες του Θεάτρου.
  7η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ : Στις προβλεπόμενες από την Διάταξη αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, πρέπει να προσδιοριστεί λεπτομερώς η ευθύνη του για τις επιμέρους δαπάνες των καλλιτεχνικών παραγωγών. Δεν προβλέπεται στην Διάταξη ρητά δικαίωμα του καλλιτεχνικού διευθυντή για την έγκριση δαπανών καλλιτεχνικού έργου [ εντός των πλαισίων του προϋπολογισμού κάθε παραγωγής]. Ορθότερο θα ήταν η πρόβλεψη του δικαιώματος έγκρισης δαπανών του καλλιτεχνικού έργου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, με τη σύμφωνη γνώμη του οικονομικού διευθυντή, ο οποίος θα έχει την γενικότερη εικόνα των οικονομικών δυνατοτήτων του Θεάτρου κάθε στιγμή και πάντα εντός των εγκεκριμένων από το ΔΣ πλαισίων του προϋπολογισμού κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής.
  8η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Με δεδομένο ότι το τεχνικό προσωπικό του θεάτρου υπάγεται στις ρυθμίσεις των ΣΣΕ του λοιπού προσωπικού, το δικαίωμα πρόσληψης τεχνικού προσωπικού και ο καθορισμός των αμοιβών και των λοιπών όρων εργασίας αποκλειστικά από τον καλλιτεχνικού διευθυντή είναι ανεπίτρεπτο και θα προκαλέσει διαφοροποιήσεις, ανισότητες και τριβές μεταξύ του προσωπικού. Οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή , ως προς τις προσλήψεις θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο αμιγώς καλλιτεχνικό προσωπικό. Ως προς τους ειδικούς συνεργάτες δε, που έχει την αρμοδιότητα να προσλαμβάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, θα πρέπει η σχετική απόφασή του να στηρίζεται σε αποδεδειγμένες ειδικές επιστημονικές ή καλλιτεχνικές γνώσεις του προσώπου του ειδικού συνεργάτη, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο στο θέατρο προσωπικό. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των ειδικών συνεργατών θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή και να λήγει αυτοδίκαια ταυτόχρονα με τη λήξη καθ οιονδήποτε τρόπο της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή, αζημίως για το θέατρο.