• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 18:18

    Γενικό Σχόλιο επί των άρθρων 2 και 3: Οι ορισμοί, άρθρ. 3, πρέπει να προταχθούν του πεδίου εφαρμογής. Και είναι μεν ακριβές ότι και η οδηγία ακολουθεί αυτή τη δομή, πλην όμως, στην οδηγία προηγείται το προοίμιο, που «εισάγει» τον αναγνώστη στο κείμενο. Σχόλιο επί της παρ. 3 Προτείνεται η διαγραφή της διάταξης. Πέραν του ότι η ¨κατ’ οικονομία νομοθέτηση¨, το αναλόγως δηλαδή, δεν τηρείται στη συνέχεια του νόμου, η διάταξη ομοιάζει στο παλαιό 58 ν. 2121/1993, το οποίο είχε δημιουργήσει τεράστια ερμηνευτικά ζητήματα. Σκόπιμο είναι σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται αν η διάταξη αφορά στο πνευματικό, συγγενικό ή και τα δύο δικαιώματα. Σχόλιο επί της παρ. 4 Ασφαλώς, το εν μέρει αναφέρεται στην Οδηγία. Όμως, το κρίσιμο είναι η ύπαρξη ελέγχου. Από ποιο κατώφλι και επάνω επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου? Μήπως, θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι διατάξεις του ν. 3959/2011 για τις συγκεντρώσεις και την απόκτηση ελέγχου? Πρόκειται περί πρότασης. Σχόλιο επί της παρ. 5 Η πρόβλεψη υπερακοντίζει την Οδηγία. Στην ουσία, επιβάλλει στους βοηθούς εκπλήρωσης ή προστηθέντες τις αυτές υποχρεώσεις. Το ζήτημα είναι, αν η συμπεριφορά τους απάδει προς τον νόμο, θα επιβλη-θεί πρόστιμο και στον βοηθό εκπλήρωσης και στον οσδ? Νομίζω ότι η επιβολή διπλών υποχρεώσεων, αυξάνει το κόστος λειτουργίας, δίχως ορατά θετικά αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως η δράση των βοηθών εκπλήρωσης καταλογίζεται στον οργανισμό. Η πρόταση είναι να διαγραφεί. Σχόλιο επί της παρ. 6: Προτείνεται μετά τη λέξη «δραστηριοποιούνται» να προστεθεί: … ή επηρεάζουν τη συλλογική διαχείρι-ση … Έτσι, διασφαλίζεται η εξωεδαφική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή η εφαρμογή των α-ναγκαστικού δικαίου διατάξεων, κατά το πρότυπο της απόφασης Ingmar του ΔΕΕ, διαθέσιμη στον κάτω-θι σύνδεσμο. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db6a504e56a6244dd2b371fd564e602bec.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbx10?doclang=EL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=45258&occ=first&dir=&cid=61219