Άρθρο 02-Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 παρ. 3 Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια και έχουν προβεί στη γνωστοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 32. 2. Στους οργανισμούς συλλογικής προστασίας που λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες συνάδουν με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές τους. 3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το όγδοο κεφάλαιο του νόμου 2121/1993, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 4. Οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα διεξάγουν δραστηριότητα που, εάν διεξαγόταν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή από ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, θα υπόκειντο στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5. Οι υποχρεώσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους εντολοδόχους των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), στους οποίους έχουν ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει αρμοδιότητες ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογική διαχείριση που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή στον νόμο 2121/1993. 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας. 7. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα νόμο στην ΕΕ περιλαμβάνεται και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:22 | ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το όγδοο κεφάλαιο του νόμου 2121/1993, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά». Παρακάτω όμως σε διατάξεις του νομοσχεδίου αλλού αναφέρονται δικαιούχοι (που είναι και οι συγγενείς) αλλού μόνο δημιουργοί, αλλού έργα και όχι τα αντικείμενα προστασίας και έτσι δημιουργούνται ασάφειες και θέματα ερμηνείας, αν καποια διάταξη εφαρμόζεται και στα συγγενικά ή εμπίπτει στην προβλεπόμενη εξαίρεση.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 18:18 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Γενικό Σχόλιο επί των άρθρων 2 και 3:
  Οι ορισμοί, άρθρ. 3, πρέπει να προταχθούν του πεδίου εφαρμογής. Και είναι μεν ακριβές ότι και η οδηγία ακολουθεί αυτή τη δομή, πλην όμως, στην οδηγία προηγείται το προοίμιο, που «εισάγει» τον αναγνώστη στο κείμενο.

  Σχόλιο επί της παρ. 3
  Προτείνεται η διαγραφή της διάταξης. Πέραν του ότι η ¨κατ’ οικονομία νομοθέτηση¨, το αναλόγως δηλαδή, δεν τηρείται στη συνέχεια του νόμου, η διάταξη ομοιάζει στο παλαιό 58 ν. 2121/1993, το οποίο είχε δημιουργήσει τεράστια ερμηνευτικά ζητήματα. Σκόπιμο είναι σε κάθε περίπτωση να αναγράφεται αν η διάταξη αφορά στο πνευματικό, συγγενικό ή και τα δύο δικαιώματα.

  Σχόλιο επί της παρ. 4
  Ασφαλώς, το εν μέρει αναφέρεται στην Οδηγία. Όμως, το κρίσιμο είναι η ύπαρξη ελέγχου. Από ποιο κατώφλι και επάνω επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου? Μήπως, θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι διατάξεις του ν. 3959/2011 για τις συγκεντρώσεις και την απόκτηση ελέγχου? Πρόκειται περί πρότασης.

  Σχόλιο επί της παρ. 5
  Η πρόβλεψη υπερακοντίζει την Οδηγία. Στην ουσία, επιβάλλει στους βοηθούς εκπλήρωσης ή προστηθέντες τις αυτές υποχρεώσεις. Το ζήτημα είναι, αν η συμπεριφορά τους απάδει προς τον νόμο, θα επιβλη-θεί πρόστιμο και στον βοηθό εκπλήρωσης και στον οσδ? Νομίζω ότι η επιβολή διπλών υποχρεώσεων, αυξάνει το κόστος λειτουργίας, δίχως ορατά θετικά αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως η δράση των βοηθών εκπλήρωσης καταλογίζεται στον οργανισμό. Η πρόταση είναι να διαγραφεί.

  Σχόλιο επί της παρ. 6:
  Προτείνεται μετά τη λέξη «δραστηριοποιούνται» να προστεθεί: … ή επηρεάζουν τη συλλογική διαχείρι-ση … Έτσι, διασφαλίζεται η εξωεδαφική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή η εφαρμογή των α-ναγκαστικού δικαίου διατάξεων, κατά το πρότυπο της απόφασης Ingmar του ΔΕΕ, διαθέσιμη στον κάτω-θι σύνδεσμο.
  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db6a504e56a6244dd2b371fd564e602bec.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbx10?doclang=EL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=45258&occ=first&dir=&cid=61219