• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:40

    Σχόλιο παρ. 3 ιγ): Το αμοιβολόγιο είναι δυναμικό, όχι στατικό. Αν εναπόκειται στη γ.σ, τότε η διαδικασία θα είναι αργή. Συνεπώς, η εξουσία αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Αν οι οσδ το επιθυμούν, μπορούν να υπαγάγουν το ζήτημα στην αρμοδιότητα της γσ. Σχόλιο παρ. 10: Διερωτάται κανείς για τη σκοπιμότητα αυτής της πρόβλεψης ….. Αν διατηρηθεί θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, προτείνεται η κατάργηση, α-φού οι υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση δεν είναι ασήμαντες.