Άρθρο 09-Γενική συνέλευση των μελών

Άρθρο 9
Γενική συνέλευση των μελών
(Άρθρο 8 Οδηγίας)
1. Η γενική συνέλευση των μελών οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες των παραγράφων 2 έως 11. 2. Η γενική συνέλευση των μελών συγκαλείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 3. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις τουλάχιστον για τα εξής ζητήματα: α) Για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού.
β) αα) Για τον διορισμό ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή και των μελών του εποπτικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, ββ) για την έγκριση της αμοιβής ή την παροχή άλλου, χρηματικού ή μη οφέλους στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή μετά από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους καθώς και για την απονομή σύνταξης και την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στα πρόσωπα αυτά.
γ) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων. δ) Τη γενική πολιτική για τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν. ε) Τη γενική επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τυχόν έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 8 του άρθρου 19. στ) Τη γενική πολιτική για τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18. ζ) Τη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια. η) Τη χρήση των ποσών που δεν μπορούν να διανεμηθούν. θ) Την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου. ι) Την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκης ακινήτων. ια) Την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, της σύστασης θυγατρικών, και της εξαγοράς άλλων νομικών προσώπων ή μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλα νομικά πρόσωπα. ιβ) Την έγκριση της λήψης δανείων, της χορήγησης δανείων ή της παροχής ασφάλειας για δάνεια. ιγ) Τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του αμοιβολογίου. ιδ) Τον κανονισμό σχετικά με τη χορήγηση των αδειών μη εμπορικής χρήσης του άρθρου 14. ιε) Για οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα τής δίνεται η δυνατότητα δυνάμει του παρόντος νόμου ή του καταστατικού. 4. Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να αναθέτει μέσω απόφασής της ή πρόβλεψης στο καταστατικό τις εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία θ), ι), ια) και ιβ) στο εποπτικό συμβούλιο. 5. Η γενική συνέλευση των μελών ελέγχει τις δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης λαμβάνοντας τουλάχιστον απόφαση για τον διορισμό ή την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και εγκρίνοντας την ετήσια έκθεση διαφάνειας που αναφέρεται στο άρθρο 29. 6. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών βάσει των ποσών που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και βάσει της διάρκειας της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28. 7. Κάθε μέλος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο διορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Κάθε πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και τρία (3) μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που προβαίνει στον διορισμό του. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον διόρισε.
8. Οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών μπορούν να ασκούνται από συνέλευση αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) έτη από τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υπό την προϋπόθεση ότι:
α) διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική συμμετοχή των μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και β) η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη συνέλευση αντιπροσώπων είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 2 έως 11 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στη συνέλευση των αντιπροσώπων. 9. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του μορφής, οι εξουσίες της ασκούνται από το εποπτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το εποπτικό συμβούλιο διορίζεται από τους δικαιούχους, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό συνέρχονται άπαξ ετησίως σε συνέλευση και αποφασίζουν σε πλειοψηφία. Οι κανόνες που θεσπίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 εφαρμόζονται αναλόγως στο εποπτικό συμβούλιο.
10. Στη γενική συνέλευση των μελών έχει δικαίωμα να παρίσταται εκπρόσωπος του ΟΠΙ. Η κλήση του ΟΠΙ λαμβάνει χώρα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης επί ποινή ακυρότητας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τον εκπρόσωπο του ΟΠΙ παρακολούθησης εξ αποστάσεως της γενικής συνέλευσης των μελών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13.
11. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μελών κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στον ΟΠΙ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:14 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Είναι απολύτως ψευδής ο κατωτέρω ισχυρισμός της ΑΕΠΙ, ότι τάχα οι εταιρείες SONY BMG, WARNER CHAPPELL, EMI & UNIVERSAL, λαμβάνουν ποσοστό 45% των διανεμηθέντων από την ΑΕΠΙ ποσών.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την ίδια την ΑΕΠΙ, οι διανομές Δεκεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015 ανέρχονταν σε ποσά 17.638.457,74€ και 15.839.339,74€ αντίστοιχα, εκ των οποίων οι αναφερόμενες από την ΑΕΠΙ ανωτέρω εταιρείες (SONY BMG, WARNER CHAPPELL, EMI & UNIVERSAL) έλαβαν συνολικά 2.212.711,94€ και 1.627.448,68€, δηλαδή το ποσοστό τους επί των διανομών αυτών ανέρχεται σε 12,5% και 10,27% αντίστοιχα.
  Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και το ποσοστό αυτό, αναλογεί σε αντίστοιχους συνθέτες και στιχουργούς τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπούν οι ανωτέρω εκδοτικές εταιρείες.
  Εξίσου ψευδές είναι και ότι τάχα η λήψη αποφάσεων στη συνέλευση εξαρτάται από τα ποσοστά συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη. Όπως προκύπτει από την εν λόγω διάταξη μόνο η εξαίρεση από τη συμμετοχή στη συνέλευση εξαρτάται από το ανωτέρω κριτήριο. Αντίθετα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 «Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη»

  Εν κατακλείδι ο μοναδικός λόγος για την επιθυμία κάποιου οργανισμού να εξαιρεθεί από τους επιβαλλόμενους από την Οδηγία και το νόμο κανόνες διαφάνειας, χρηστής διακυβέρνησης και λογοδοσίας, είναι για να εξακολουθήσει να λειτουργεί ανέλεγκτα και υπό καθεστώς αδιαφάνειας, αντίθετα προς τα συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:54 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 9 Ψήφοι μελών ΓΣ

  Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι με ποιόν τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση ή αλλιώς πόσες ψήφους έχει το κάθε μέλος.
  Θα πρέπει να επισημανθεί εξ αρχή ότι σε όλους τους ΟΣΔ το 15 % περίπου των μελών εισπράττει το 80% των εσόδων (βλέπε εφημερίδα ΑΕΠΙ ).
  Θα πρέπει οι ψήφοι υποχρεωτικά να συνδέονται με τα έσοδα του κάθε μέλους. Στο εξωτερικό υπάρχουν διάφορα μοντέλα, πχ η δημιουργία τριών κατηγοριών μελών με διαφορετικές ψήφους η κάθε κατηγορία. Περαιτέρω θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εφόσον σε έναν ΟΣΔ συμμετέχουν και δικαιοδόχοι των πρωτογενών δικαιούχων (π.χ μουσικοί εκδότες σε ΟΣΔ μουσικής) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μειοψηφική συμμετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 20% εκ των οποίων 10% θα αντιστοιχεί στο Ελληνικό ρεπερτόριο και 10% στο ξένο ρεπερτόριο.

  Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς το νομοσχέδιο να προβλέψει ότι κάθε ΟΣΔ υποχρεωτικά θα συνδέει τις ψήφους των μελών με τα έσοδά τους από τον ΟΣΔ και να αποκλείσει κάθε άλλο κριτήριο, όπως τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:54 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 9 παρ.9

  Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένας ΟΣΔ δεν διαθέτει γενική συνέλευση λόγω της νομικής του μορφής. Η γνώμη μας είναι ότι η διάταξη δεν ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία ένας ΟΣΔ δεν ανήκει και ελέγχεται από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με τη νομική μορφή ανώτατο όργανο είναι η συνέλευση των εταίρων ή μετόχων που λαμβάνει αποφάσεις τροποποίησης καταστατικού ή εκλογής ΔΣ. Επομένως αναφύεται το ερώτημα ποιά είναι η σχέση μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και των αρμοδιοτήτων που ο παρών νόμος προβλέπει και της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ή μετόχων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ανάλογα με τη νομική μορφή στους οικείους νόμους. Ο παρών νόμος είναι ειδικότερος και καταργεί – τροποποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις των νόμων που διέπουν τη νομική μορφή? Κατά τη γνώμη μας στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει τα όργανα σύμφωνα με την εταιρική μορφή να στερούνται των αρμοδιοτήτων τους όμως αυτές θα πρέπει να ασκούνται με την έγκριση του εκλεγμένου από τους δικαιούχους Εποπτικού Συμβουλίου. Προτείνουμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στο τέλος της παρ. 9:

  9. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του αποφασίζονται από τα όργανα που προβλέπει ο νόμος για κάθε νομική μορφή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Εποπτικό Συμβούλιο των μελών.

 • ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.6

  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Το άρθρο 12 προβλέπει ότι ένας ΟΣΔ πρέπει να παρέχει στα μέλη τους την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων στη γενική συνέλευση και με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτή η διάταξη είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί σε πολυμελείς γενικές συνελεύσεις όπως είναι του ΟΣΔΕΛ που τα τακτικά μέλη του υπερβαίνουν τα 350, ενώ οι συμβασιούχοι τους 4.000. Αυτό που είναι εφικτό είναι οι ΟΣΔ να διασφαλίζουν την ηλεκτρονική μετάδοση των εργασιών της γενικής συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο μέσω streaming και περαιτέρω η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποκλειστικά στις αρχαιρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει από το 2018 και μετά ώστε να έχουν οι ΟΣΔ επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:55 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 9 (Γενική Συνέλευση των μελών)
  Σχόλιο στην παρ. 3: Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου δεν διορίζονται [όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στον αριθμό β) αα)], αλλά εκλέγονται. Απαιτείται σχετική αναδιατύπωση.
  Σχόλιο στην παρ. 6: Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται, ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών, ενώ η αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (α. 8 παρ. 9) προβλέπει, ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση. Για ποιο λόγο η εν λόγω απόκλιση;
  Σχόλιο στην παρ. 10: Πρόκειται για αμφίβολης συνταγματικότητας παρέμβαση στην εσωτερική αυτονομία του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, η οποία μάλιστα δεν προβλέπεται από την Οδηγία. Συντασσόμαστε με την άποψη, ότι εφόσον πάντως διατηρηθεί θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Το τελευταίο επιβάλλεται και σε ότι αφορά στις κατά την παράγραφο 11 κοινοποιούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:04 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 9, παρ. 3, περ. (β) σημείο (αα) του Νομοσχεδίου:
  Ειδικότερα, στη περίπτωση διορισμού ή παύσης γενικού διευθυντή, προτείνεται να προστεθεί «εφ’όσον προβλέπεται από το Καταστατικό θέση γενικού διευθυντή», διότι σε ορισμένους οργανισμούς η θέση αυτή δεν είναι απαραίτητη και η διατήρηση τέτοιου στελέχους δημιουργεί υπέρογκες ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών λόγω της εξαρτημένης σχέσης εργασίας του.

  Άρθρο 9, παρ. 10 του Νομοσχεδίου
  Όσον αφορά το δικαίωμα του ΟΠΙ να παρίσταται δι’εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μελών του οργανισμού κατόπιν υποχρεωτικής πρόσκλησής του επί ποινή ακυρότητας της Γ.Σ. δεν συνιστά υποχρέωση προβλεπόμενη από την Οδηγία, είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του Συντάγματος (μη επιτρεπόμενη Κρατική παρέμβαση κατ’άμεσο τρόπο στην λειτουργία ιδιωτικών νομικών προσώπων, ακόμη και μετά την απόφαση περί εκδόσεως διοικητικής άδειας για τη λειτουργία τους), δημιουργεί ζητήματα εχεμύθειας χωρίς όμως να προβλέπεται η διαδικασία δέσμευσης του εκπροσώπου του ΟΠΙ σε τέτοια εχεμύθεια και τέλος η παρακολούθηση της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Νομοσχεδίου, προκαλεί σημαντικές δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού κι εγκαταστάσεων κατάλληλων υποδομών, ιδιαίτερα όταν η Γ.Σ. πραγματοποιείται σε περιστασιακά μισθωμένο χώρο (π.χ. ξενοδοχείου κλπ.) και προτείνεται η κατάργησή της εν συνόλω.

 • ΆΡΘΡΟ 9

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Στις αρμοδιότητες της Γεν. Συνέλευσης των ΟΣΔ έχει συμπεριληφθεί και η έγκριση των αμοιβολογίων. Όμως κάθε ΟΣΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει με σύντομες διαδικασίες στη σύνταξη ή τροποποίηση ενός αμοιβολογίου. Εάν απαιτείται και έγκριση ΓΣ, τότε θα δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις που μπορεί να έχει ως συνέπεια και αντίστοιχη καθυστέρηση στην άσκηση δικαιωμάτων και στην είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων. Προτείνεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να μεταφερθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο των ΟΣΔ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:08 | Ανδριανος Παππας

  Να προβλεφθεί η υποχρεωτική τήρηση πρακτικών της συνέλευσης και η δημοσίευση αυτών στην ιστοσελίδα του εκάστοτε οργανισμού, για λόγους διαφάνειας.

 • Γενικό σχόλιο ως προς τη διάταξη: Κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της ρύθμισης σε κάθε νομική μορφή.

  Σχόλιο επί της παρ. 1:
  Στην περίπτωση των Α.Ε. νοείται εν προκειμένω ότι η ΓΣ Μελών=Γ.Σ. Μετόχων; Θα μπορούσε να είναι δύο (2) όργανα, που να συνεδριάζουν ταυτόχρονα; Προκύπτει εδώ εύλογα η απορία, εάν θα κρίνεται σύμφωνο με το νόμο και την Οδηγία, η ύπαρξη μέλους που δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας, αλλά έχει δικαίωμα ψήφου (π.χ. ειδική κατηγορία μελών –μη μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για τον ΟΣΔ); Ορθότερο φαίνεται να υπάρχει σύμπτωση των δύο οργάνων, καθώς υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις και σύμπτωση αρμοδιοτήτων, βλ. π.χ για τις ΑΕ βάσει του ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα στην περίπτωση τροποποίησης καταστατικού, διορισμού μελών ΔΣ κλπ.

  Επί της παρ. 4:
  Στην περίπτωση ενός ΟΣΔ με τη νομική μορφή ΑΕ, υπό τον όρο ότι η ΓΣ μετόχων της εταιρείας =ΓΣ μελών του ΟΣΔ, είναι προφανής και αναγκαίος ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ΟΣΔ από την ίδια την ΓΣ, η οποία είναι και το ανώτατο όργανο. Γιατί κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου; Και μάλιστα εφόσον τηρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις και ο σκοπός της παρούσας διάταξης. Προτείνεται είτε η εξάλειψη αυτής της διάταξης, είτε η προσαρμογή της στο δίκαιο των Α.Ε., με σαφή προσδιορισμό των σχέσεων των δύο οργάνων.

  Σχόλιο επί της παρ. 8:
  Δεν βλέπουμε το λόγο για τον οποίο, έγινε ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής από τον Έλληνα νομοθέτη -παρέχετο κατά διακριτική ευχέρεια από την Οδηγία-. Τι σημαίνει «Συνέλευση Αντιπροσώπων»; Θα πρέπει να είναι άλλο Όργανο; Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διατηρηθεί η διάταξη αυτή, να μπει ως δυνατότητα να σε έναν ΟΣΔ να έχει το συγκεκριμένο όργανο, όχι υποχρέωση. Αποτελεί «ξένο σώμα» στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο.

  Σχόλιο επί της παρ. 9:
  Αυτό ισχύει π.χ. για έναν ΟΣΔ – Συνεταιρισμό. Δεν είναι σαφής η έννοια αυτής της διάταξης. Εννοείται εν προκειμένω ότι π.χ. για τις ΑΕ που έχουν γενική συνέλευση και τις αστικές εταιρείες, δεν χρειάζεται ή δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη εποπτικού συμβουλίου; Χρειάζεται διευκρίνιση. Ποια η σχέση του με το ΔΣ;

  Σχόλιο επί της παρ. 10.:
  Πρόκειται για άμεση παρέμβαση στην ιδιωτική αυτονομία, η οποία παρουσιάζεται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της ποινής ακυρότητας της μη εμπροθέσμου κλήσης του ΟΠΙ. Εάν εντέλει μείνει η διάταξη, προτείνεται η θεραπεία της ακυρότητας με την εκ των υστέρων ενημέρωση του ΟΠΙ, εντός 20ημέρου από την ημέρα σύγκλησης της ΓΣ. Αν διατηρηθεί η διάταξη θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, προτείνεται η κατάργηση, λόγω υψηλού διαχειριστικού κόστους. Εάν μείνει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό «πλαφόν» κρατήσεων στο άρθρο 18 του παρόντος.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 10:35 | Φρίγκας Γεώργιος

  Aξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι εκδοτικές εταιρείες στις οποίες αναφέρεται η ΑΕΠΙ αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια δημιουργούς και επομένως κάπως θα έπρεπε η ίδια να φροντίζει για την ισότιμη εκπροσώπησή τους στις αποφάσεις. Επ’ αυτού δεν υπάρχει κάποια διαφορετική πρόταση.

 • Άρθρο 9 παρ. 6 Νομοσχεδίου

  6. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών βάσει των ποσών που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και βάσει της διάρκειας της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28.

  Παρατηρήσεις ΑΕΠΙ:
  Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των δημιουργών – δικαιούχων δεν θα λαμβάνονται με ισότιμες ψήφους αυτών. Αντιθέτως, όσοι εξ αυτών λαμβάνουν υψηλότερα δικαιώματα θα έχουν πιο αυξημένη συμμετοχή στην λήψη των αποφάσεων. Με απλά λόγια, αυτοί που θα αποφασίζουν πλέον για τις τύχες όλων των δημιουργών – δικαιούχων θα είναι αυτοί που λαμβάνουν υψηλότερα δικαιώματα από την χρήση των ρεπερτορίων τους. Και φυσικά θα μπορούν να αποφασίζουν επί όλων των θεμάτων της λειτουργίας του ΟΣΔ που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δηλαδή επί των πάντων.
  Η ΑΕΠΙ διανέμει το 45% περίπου των δικαιωμάτων που εισπράττει σε τέσσερις διεθνείς εκδοτικές μουσικές εταιρίες (SONY BMG, WARNER CHAPPELL, EMI & UNIVERSAL). Αυτό επομένως θα είναι και το ποσοστό συμμετοχής τους στις Γενικές Συνελεύσεις των ΟΣΔ που θα δημιουργηθούν.
  Επομένως, με την εφαρμογή της πιο πάνω διατάξεως η διοίκηση όλων των ρεπερτορίων (ΕΙΔΙΚΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ) θα περιέλθει αμέσως στα χέρια των μεγάλων ξένων εκδοτών μουσικής, οι οποίοι και θα αποφασίζουν για την μοίρα του.
  Η ΑΕΠΙ, η οποία σύμφωνα με την Οδηγία δεν θα αποτελούσε πλέον ΟΣΔ, αλλά ΑΟΔ δεν θα δεσμευόταν από την πιο πάνω διάταξη, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικώς και μόνον στους ΟΣΔ.
  Επομένως μπορεί να συνεχίσει ακώλυτα την ισότιμη αδειοδότηση και προστασία όλων των ρεπερτορίων που διαχειρίζεται.

  Τίθενται λοιπόν εύλογα και καίρια ερωτήματα:

  1. Γιατί το Νομοσχέδιο επιλέγει να παραβιάσει ευθέως την Οδηγία και να εξαναγκάσει την ΑΕΠΙ να πάψει να λειτουργεί Ανεξάρτητα, Αμερόληπτα και Ισότιμα στην διαχείριση και προστασία όλων των μουσικών ρεπερτορίων;
  2. Κρύβεται κάποιος από πίσω; Και αν ναι ποιος;
  3. Αποτελεί πολιτική απόφαση η άμεση, καίρια και απόλυτη υποβάθμιση του ελληνικού και όλων των εθνικών μουσικών ρεπερτορίων έναντι αυτών που έχουν την μεγαλύτερη εμπορική αξία;
  4. Είναι δίκαιο τα εμπορικά ρεπερτόρια να λαμβάνουν μόνα τους όλες τις αποφάσεις για την μοίρα όλων των υπολοίπων ρεπερτορίων;
  5. Πώς θέλουμε από εδώ κι εμπρός να προχωρήσουμε; Θέλουμε ανεξάρτητους και ισότιμους δημιουργούς ή δημιουργούς έρμαια των αποφάσεων των οικονομικά ισχυρών;
  6. Έχει αντιληφθεί η Πολιτεία ότι με τον εξαναγκασμό της ΑΕΠΙ να καταστεί ΟΣΔ παραδίδει όλο το Εθνικό Ρεπερτόριο και τα λοιπά Εθνικά Ρεπερτόρια στα μεγάλα αλλοδαπά συμφέροντα;
  7. Και μάλιστα ότι για να το πετύχει αυτό ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ την Κοινοτική Οδηγία και το Κοινοτικό Κεκτημένο;
  8. Θα πρέπει η Ελληνική Πολιτεία, στο σταυροδρόμι που βρίσκεται, να αποφασίσει ποια είναι η πολιτική που επιθυμεί να ακολουθήσει απέναντι στους πνευματικούς μας δημιουργούς και τον πολιτισμό που παράγουν. Τους προστατεύει ισότιμα και αμερόληπτα, όπως και η Οδηγία επιβάλλει, ή τους παραδίδει βορά σε αυτούς που θα αποφασίζουν πλέον κυριαρχικά για τη μοίρα τους;
  9. Είναι η Πολιτική Ηγεσία ενήμερη για όλα τα ανωτέρω;

  Άρθρο 9 παρ. 10 Νομοσχεδίου

  Σχόλιο ΑΕΠΙ: Η υποχρεωτική κλήση “επί ποινή ακυρότητος” και παράσταση του ΟΠΙ στις ΓΣ των ΟΣΔ δεν προβλέπεται σε κανένα σημείο της Οδηγίας. Επίσης είναι αντισυνταγματική (παράβαση του άρθρου 5 του Συντάγματος) καθόσον συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση του κράτους απευθείας στην λειτουργία ιδιωτικών νομικών προσώπων, πέραν ακόμη και της παροχής διοικητικής άδειας για τη λειτουργία τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:40 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο παρ. 3 ιγ):
  Το αμοιβολόγιο είναι δυναμικό, όχι στατικό. Αν εναπόκειται στη γ.σ, τότε η διαδικασία θα είναι αργή. Συνεπώς, η εξουσία αυτή πρέπει να αφαιρεθεί. Αν οι οσδ το επιθυμούν, μπορούν να υπαγάγουν το ζήτημα στην αρμοδιότητα της γσ.

  Σχόλιο παρ. 10: Διερωτάται κανείς για τη σκοπιμότητα αυτής της πρόβλεψης ….. Αν διατηρηθεί θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, προτείνεται η κατάργηση, α-φού οι υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση δεν είναι ασήμαντες.