• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:59

    Γενική παρατήρηση: Η διάταξη της οδηγίας αφορά σε διενέξεις μεταξύ οσδ και των τελευταίων με τα μέλη τους. Από αυτήν την άποψη, η εμπλοκή του οπι δεν δικαιολογείται, αφού πρόκειται για μία εσωτερική διαδικασία. Η εμπλοκή του προβλέπεται στην επόμενη διάταξη. Και αρκεί, αφού, άλλως, δημιουργείται ρυθμιστική επικάλυψη. Συνεπώς, οι παρ. 3 και 4 της παρούσας διάταξης πρέπει να διαγραφούν.