Κεφάλαιο ΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ- Άρθρο 42 Διαδικασία καταγγελίας

Άρθρο 42
Διαδικασία καταγγελίας (Άρθρο 33 Οδηγίας)
1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των μελών τους και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνουν τη διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο συμβάσεων αμοιβαιότητας, αποτελεσματικές και σύντομες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών, ιδίως σε σχέση με την εξουσιοδότηση που χορηγείται για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.
2. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης αναρτά με ευδιάκριτο τρόπο στην ιστοσελίδα του τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή καταγγελιών, καθώς και το σχετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που διέπουν την υποβολή και διεκπεραίωση αυτών. 3. Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ο τελευταίος ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για τη λήψη της άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλλων σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιείται στον ΟΠΙ. Σε περίπτωση που ο καταγγέλλων παραλείψει να τα κοινοποιήσει στον ΟΠΙ, οφείλει να πράξει τούτο άμεσα ο καταγγελλόμενος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να απαντήσει εγγράφως εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών στην καταγγελία, κοινοποιώντας την απάντηση στον ΟΠΙ, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που η απάντηση δεν θεωρηθεί επαρκής, ο ΟΠΙ μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να ζητήσει από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Αν δεν διαπιστωθεί παράβαση, ο ΟΠΙ ενημερώνει τον καταγγέλλοντα. Στην αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του δέκατου τρίτου κεφαλαίου.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:20 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 42

  Η εμπειρία των μελών μας από τις συναλλαγές τους με ΟΣΔ και την αναζήτηση πληροφοριών, εξηγήσεων ή απαντήσεων σε ερωτήματα, διαμαρτυρίες και καταγγελίες σχετικά με τη διανομή, τις εισπράξεις, τις συμφωνίες ΟΣΔ με χρήστες, τον τρόπο διαχείρισης των πολιτιστικών και κοινωνικών κονδυλίων κλπ. είναι εξαιρετικά αρνητική. Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να μην λαμβάνουμε καμία απάντηση ή στην καλύτερη περίπτωση, δικαιολογίες για ποιό λόγο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση.
  Το άρθρο 42 που επιβάλει στους ΟΣΔ να υιοθετούν αναλυτικές διαδικασίες εξέτασης καταγγελιών καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση ένας ΟΣΔ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του είναι εξαιρετικά θετικό.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:21 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 42 του Νομοσχεδίου
  Οι προτεινόμενες προθεσμίες που προβλέπονται με το Νομοσχέδιο για ζητήματα διαδικασίας καταγγελιών προς τον ΟΠΙ είναι ασφυκτικά σύντομες κι ενδεχόμενα να εγερθούν ζητήματα καταχρηστικότητας. Στην πράξη, δεν επαρκεί πάντα ένα διήμερα για την ανεύρεση κι ενημέρωση του τυχόντος καταγγέλλοντος από τον οργανισμό ότι παραλήφθηκε η καταγγελία του. Ενδεχόμενα να απουσιάζει ο καταγγέλλων από την δηλωθείσα κατοικία του. Εκτιμάται ότι το συμφέρον αμφοτέρων των μερών δεν διασφαλίζεται επαρκώς.
  Προτείνεται να αυξηθεί η προθεσμία ενημέρωσης του καταγγέλλοντος περί παραλαβής της καταγγελίας του από τον οργανισμό σε 15ημερο διότι είναι πιθανό να μην υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσής του.
  Όσον αφορά την ανακοίνωση της τυχούσας καταγγελίας στον ΟΠΙ, αυτή η υποχρέωση δεν εμπίπτει στην αντίστοιχη διάταξη της προς ενσωμάτωση Οδηγίας, η οποία αναφέρεται σε διενέξεις μεταξύ οργανισμών και σε διενέξεις μεταξύ οργανισμών και μελών τους. Άλλωστε, η διάταξη του επομένου άρθρου 43 του Νομοσχεδίου επαναλαμβάνει τη διαδικασία παρέμβασης του ΟΠΙ.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:59 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Γενική παρατήρηση:
  Η διάταξη της οδηγίας αφορά σε διενέξεις μεταξύ οσδ και των τελευταίων με τα μέλη τους. Από αυτήν την άποψη, η εμπλοκή του οπι δεν δικαιολογείται, αφού πρόκειται για μία εσωτερική διαδικασία. Η εμπλοκή του προβλέπεται στην επόμενη διάταξη. Και αρκεί, αφού, άλλως, δημιουργείται ρυθμιστική επικάλυψη. Συνεπώς, οι παρ. 3 και 4 της παρούσας διάταξης πρέπει να διαγραφούν.