• Σχόλιο του χρήστη 'GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ' | 13 Ιανουαρίου 2016, 19:37

    Σχόλιο στην παρ. 6: Θα πρέπει να προβλεφθεί η erga omnes ισχύ της απόφασης και η δέσμευση των δικαστηρίων από αυτήν. Άλλως, η όλη διαδικασία στερείται νοήματος και ουσίας/αποτελεσματικότητας. Επίσης, η άσκηση τριτανακοπής πρέπει να επιτρέπεται μόνον αν ο τρίτος επικαλείται δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων (άρθρ. 586 παρ. 2 ΚΠολΔ). Αλλοίμονο, αν μία διαδικασία στην οποία συμμετείχαν τριτοβάθμιες οργα-νώσεις και ο.σ.δ. μπορούσε να ακυρωθεί έτσι απλά. Σχόλιο στην παρ. 9: Η πρόβλεψη της παρ. 9 δεν υπηρετεί την αυθεντικότητα της συμφωνίας, πολλώ δε μάλλον της απόφα-σης του Εφετείου. Και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την επίτευξη συμφωνιών και τη μείωση των εξόδων διαχείρισης. Το ζήτημα δεν είναι να καταβληθεί το ποσό του αμοιβολογίου, αλλά το διπλάσιο της συμφωνίας ή της απόφασης του Εφετείου. Θα πρόκειται για αποτρεπτική ποινή. Αν ο συνεπής και ο ασυνεπής καταβάλ-λουν το αυτό ποσό, ο συνεπής ουδέν κέρδος έχει. Και ακόμη, η επιδίκαση δεν μπορεί να είναι δυνητική, αλλά υποχρεωτική. Συνεπώς, η διάταξη πρέπει να προβλέπει την υποχρεωτική επιδίκαση με αγωγή ή δγή πληρωμής του διπλασίου της αμοιβής, που ορίζεται στη συμφωνία ή την απόφαση του Εφετείου.