• Σχόλιο του χρήστη 'WARNER/CHAPPELL MUSIC HELLAS / ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΣΙΚΛΟΥ' | 15 Ιανουαρίου 2016, 10:56

    H Warner/Chappell Music Hellas Srl εκπροσωπεί για την περιοχή της Ελλάδας τον κατάλογο της Warner/Chappell Music παγκόσμιαs εταιρίαs μουσικών εκδόσεων με γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες και κατάλογο μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου έργων σε όλο τον κόσμο. θεωρούμε ότι το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, στη βάση κανόνων χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αποτελεσματικής εποπτείας και λογοδοσίας. Το πλέγμα κανόνων που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το νομοσχέδιο είναι επαρκές και σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η εφαρμογή των κανόνων αυτών να είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τους βασικούς φορείς που ασκούν συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς η διάταξη του παρόντος άρθρου, από κοινού με την επιφύλαξη σημαντικών προνομίων αποκλειστικά υπέρ ΟΣΔ και όχι για ΑΟΔ, είναι εξέχουσας σημασίας, ώστε οι φορείς που ασκούν συλλογική διαχείριση να μην έχουν τη δυνατότητα ευκαιριακά να επιλέγουν νομική μορφή και δομή, που θα τους δίνει τη δυνατότητα καταστρατήγησης του πλαισίου των θεσμοθετημένων κανόνων, που τελικά θα είχε ως συνέπεια το επαρκές αυτό πλαίσιο να παραμείνει ανεφάρμοστο.