Άρθρο 56-Συλλογική διαχείριση από νομικά πρόσωπα με δεσπόζουσα θέση στην αγορά

Άρθρο 56 Συλλογική διαχείριση από νομικά πρόσωπα με δεσπόζουσα θέση στην αγορά
Νομικά πρόσωπα που ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά λειτουργούν μόνο ως οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμμορφούμενα με όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον νόμο 2121/1993 και υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α) του άρθρου 3 του παρόντος.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:36 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 56 ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέση

  Εκτιμούμε ότι η προτεινόμενη διάταξη είναι εξαιρετικά κρίσιμη και σημαντική για την ομαλή λειτουργία του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα.

  Οι ΟΣΔ έχουν κατά κανόνα δύο χαρακτηριστικά: Διαχειρίζονται ξένη περιουσία (όπως ακριβώς οι τράπεζες, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ) και αφετέρου έχουν δεσπόζουσα ή μονοπωλιακή θέση στον κλάδο τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι συμβάσεις που συνάπτουν με τους χρήστες αφορά το σύνολο του ρεπερτορίου ενώ η διανομή (ειδικά στη δημόσια εκτέλεση) γίνεται όχι με βάση την πραγματική χρήση αλλά με την κατά προσέγγιση χρήση μετά από τη συγκέντρωση στατιστικών δειγμάτων και την αξιολόγηση στοιχείων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εάν συνδυαστούν με τη νομική μορφή ενός ιδιωτικού και κερδοσκοπικού φορέα, δημιουργούν κατ’ εξοχήν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων και εμφάνισης καταχρηστικών πρακτικών και όρων (ενδεικτικές καταχρηστικές πρακτικές οι υπερβολικές προμήθειες, η επιβολή συνολικής μεταβίβασης όλων των κατηγοριών δικαιωμάτων, η αδιαφάνεια όπως διαπιστώθηκαν από την απόφαση 245/2002 της Επιτροπής Ανταγωνσιμού).Εάν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ περισσότερων ΟΣΔ, που λειτουργούν στην ίδια κατηγορία δικαιωμάτων, οι κίνδυνοι σύγκρουσης συμφερόντων και καταχρήσεων μειώνονται αφού ο κάθε φορέας θα επιδιώκει να προσφέρει καλύτερες συνθήκες στους δημιουργούς, περισσότερη διαφάνεια, χαμηλότερες προμήθειες, προκειμένου να τους προσελκύσει. Όταν είναι μονοπώλιο ο φορέας μπορεί ανενόχλητος να εφαρμόζει τους πλέον καταχρηστικούς όρους. Γι’ αυτό πολύ ορθά η συγκεκριμένη διάταξη που εντάσσεται και στηρίζεται περισσότερο στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού θέτει περιορισμούς στους φορείς που έχουν μονοπωλιακή θέση στην κατηγορίας τους και τους επιβάλει να λειτουργούν με τη μορφή του ΟΣΔ. Οι αιτιάσεις ότι η ρύθμιση αυτή είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς την Οδηγία δεν ευσταθούν. Κατ’ αρχήν η ίδια η οδηγία στην αιτιολογική σκέψη 9 παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προβλέψουν αυστηρότερες ρυθμίσεις από αυτές που η ίδια προβλέπει. Περαιτέρω ο δικαιολογητικός λόγος της οδηγίας που ενσωματώνει ο νόμος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας προς το συμφέρον των μελών και δικαιούχων (σκέψεις 5 και 9). Είναι προφανές ότι η παραπάνω ανάγκη υπάρχει όχι μόνον στους οσδ που ελέγχονται και ανήκουν στους ίδιους τους δημιουργούς αλλά κατά την γνώμη μας ακόμα περισσότερο και στους ιδιωτικούς φορείς συλλογικής διαχείρισης εφόσον έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Το επιχείρημα ότι περιορίζεται η συνταγματικά προστατευόμενη οικονομική ελευθερία δεν ευσταθεί, αφού στις περιπτώσεις μονοπωλίων επιβάλλεται για την ορθή λειτουργία της αγοράς ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας της μονοπωλιακής επιχείρησης. Επίσης δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Αντιθέτως προστατεύεται ο ανταγωνισμός όταν ένας μονοπωλιακός φορέας υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς που προβλέπει το νομοσχέδιο για τους οσδ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:03 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Η παρούσα διάταξη είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το παρόν σχέδιο νόμου, προκειμένου οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΣΔ, να εφαρμόζονται για όλους τους φορείς που ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, ακόμα και για τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) που διαθέτουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά. Το παρόν άρθρο όχι απλώς δεν αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα της προς εναρμόνιση Οδηγίας, αλλά αντιθέτως, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής αγοράς, στην οποία η διαχείριση κάποιων κατηγοριών δικαιωμάτων λαμβάνει χώρα σχεδόν μονοπωλιακά από κερδοσκοπικές οντότητες που δεν ελέγχονται από τα μέλη τους, τυχόν απουσία της διάταξης αυτής από το σχέδιο νόμου, θα οδηγούσε σε μία κατ’ όνομα μόνο εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγοράς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων θα έμενε αρρύθμιστο και θα εξακολουθούσε να λειτουργεί με τις παθογένειες του παρελθόντος, εις βάρος των δικαιωμάτων των δικαιούχων αλλά και των χρηστών. Υπό αυτή την έννοια το παρόν άρθρο όχι απλώς δεν αντιτίθεται στην Οδηγία αλλά αντιθέτως αποτελεί διάταξη επιβεβλημένη τόσο από το πνεύμα όσο και από το γράμμα αυτής.

  Ειδικότερα από το προοίμιο της Οδηγίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
  Σκέψη 5: Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους έναντι των μελών τους και των δικαιούχων. Αυτό προκαλεί αρκετές δυσκολίες ιδίως στους μη εγχώριους δικαιούχους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και σε ανεπαρκή οικονομική διαχείριση των εισπραχθέντων εσόδων. Τα προβλήματα λειτουργίας των οργανισμών αυτών οδηγούν σε ανεπαρκή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ανά την εσωτερική αγορά εις βάρος των μελών των οργανισμών αυτών, των δικαιούχων και των χρηστών.
  Σκέψη 8: Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο συντονισμός των εθνικών κανόνων που αφορούν στην πρόσβαση στη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, τους όρους διακυβέρνησής τους και το εποπτικό πλαίσιό τους…
  Σκέψη 9: Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι επίσης ο καθορισμός απαιτήσεων που ισχύουν για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης προκειμένου να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να επιβάλλουν, στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, αυστηρότερα πρότυπα από εκείνα που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ της παρούσας οδηγίας, εφόσον τα αυστηρότερα αυτά πρότυπα συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης.
  Σκέψη 12: Η παρούσα οδηγία, αν και εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης […] δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στις ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων στα κράτη μέλη όπως η ατομική διαχείριση, το επεκτατικό αποτέλεσμα μίας συμφωνίας μεταξύ ενός αντιπροσωπευτικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και ενός χρήστη, δηλαδή διευρυμένη συλλογική χορήγηση αδειών, υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, τεκμήρια εκπροσώπησης και μεταβίβαση δικαιωμάτων σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
  Σκέψη 14: Η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης να αποκτήσουν μία συγκεκριμένη νομική μορφή. Στην πράξη, οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν υπό διάφορες νομικές μορφές όπως σωματεία, συνεταιρισμοί ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που ελέγχονται από ή ανήκουν σε δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων ή οντότητες που αντιπροσωπεύουν τους δικαιούχους αυτούς, που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία μέσω της επιλογής νομικής μορφής. Ωστόσο, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της νομικής μορφής ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, το στοιχείο της κυριότητας ή του ελέγχου απουσιάζει. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ιδρυμάτων στα οποία δεν υπάρχουν μέλη. Εντούτοις, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους οργανισμούς αυτούς. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνουν την καταστρατήγηση των υποχρεώσεων…
  Σκέψη 15: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. Αυτές οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης είναι εμπορικές οντότητες και διαφέρουν από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης επειδή μεταξύ άλλων δεν ανήκουν στους δικαιούχους ή δεν ελέγχονται από αυτούς. Ωστόσο στο βαθμό που οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στους δικαιούχους που αντιπροσωπεύουν, στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, στους χρήστες και στο κοινό.
  Σκέψη 23: … Στις περιπτώσεις που οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν ως μέλη τους οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, όπως στην περίπτωση που ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και έχει ως μέλη ενώσεις δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν ότι ορισμένες ή όλες οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών πρέπει να ασκούνται από τη συνέλευση των δικαιούχων αυτών. Η γενική συνέλευση των μελών θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την εξουσία καθορισμού του πλαισίου των δραστηριοτήτων διαχείρισης ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Ωστόσο αυτό δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες σχετικά, παραδείγματος χάρη, με τις επενδύσεις, τις συγχωνεύσεις ή τη λήψη δανείων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης οποιασδήποτε από τις συναλλαγές αυτές…
  Σκέψη 24: … Ανάλογα με την οργανωτική δομή του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, η εποπτική λειτουργία μπορεί να ασκείται από χωριστό όργανο, όπως για παράδειγμα, από ένα εποπτικό συμβούλιο ή από ορισμένα ή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία δεν διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.
  Σκέψη 27: … Με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της επένδυσης των εσόδων που απορρέουν από τα δικαιώματα, στις περιπτώσεις που επενδύονται τα ποσά αυτά, η εν λόγω επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη γενική επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τη διαχείριση του κινδύνου του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης…
  Σκέψη 34: Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των δικαιούχων των χρηστών και των άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης στον τομέα της διαχείρισης δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θα πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας…

  Από τις ανωτέρω σκέψεις, καθίσταται σαφές ότι σκοπός της Οδηγίας είναι η θέσπιση ενός ελάχιστου εναρμονισμένου τοπίου σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ώστε εντός της ευρωπαϊκής αγοράς να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας, χρηστής διακυβέρνησης και λογοδοσίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.
  Οι δε προβλεπόμενες από την Οδηγία διατάξεις, όπως γίνεται ξεκάθαρο από τα ανωτέρω, αποτελούν ένα ελάχιστο πλαίσιο κανόνων, το οποίο όχι απλώς δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερα πρότυπα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους, αλλά αντιθέτως η ίδια η Οδηγία επιβάλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνουν την καταστρατήγηση των προβλεπόμενων στην Οδηγία υποχρεώσεων.
  Σ’ αυτά τα πλαίσια, η παρούσα διάταξη αποτελεί αναγκαία ρύθμιση, που εξασφαλίζει την πραγματική εναρμόνιση του τοπίου της συλλογικής διαχείρισης στην Ελλάδα και η οποία όχι απλώς δεν αντιτίθεται στο Σύνταγμα, αλλά αντιθέτως εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του σχεδίου νόμου με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και της οικονομικής ελευθερίας.
  Χωρίς τη ρύθμιση αυτή, κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της οικονομικής ελευθερίας, αλλά και των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού, θα δημιουργούνταν σοβαρές στρεβλώσεις δεδομένου ότι στην ίδια αγορά θα λειτουργούσαν φορείς συλλογικής διαχείρισης δύο ταχυτήτων, απ’ τη μία πλευρά, δηλαδή, ΟΣΔ, ακόμα και με μικρό μερίδιο αγοράς, που θα συμμορφώνονταν με τις αυξημένες υποχρεώσεις λογοδοσίας και διαφάνειας του νόμου και αφετέρου ΑΟΔ, που παρά τη δεσπόζουσα ή και μονοπωλιακή θέση τους, θα λειτουργούσαν εκτός πλαισίου ελέγχου και κατά παράβαση όχι μόνο του νόμου αλλά και των διεθνώς παραδεδεγμένων κανόνων λειτουργίας των ΟΣΔ.
  Ταυτόχρονα, η διάταξη αυτή αποτελεί βασική ασφαλιστική δικλίδα, ώστε να αποτρέπονται οι φορείς, που κατά την υπάρχουσα μορφή τους υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας των ΟΣΔ, να επιλέγουν νομική μορφή και δομή που θα τους επιτρέπει την καταστρατήγηση των σχετικών κανόνων και υποχρεώσεων.
  Το νομοσχέδιο, χωρίς την παρούσα διάταξη, θα αποτελούσε κενό γράμμα, η δε τήρησή του θα επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια και την καλή θέληση του κάθε νομικού προσώπου που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης, σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα της προς εναρμόνιση Οδηγίας.

 • 21 Ιανουαρίου 2016, 17:44 | UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

  Η UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και διαχειρίζεται πάνω από 3 εκατομμύρια πνευματικά δικαιώματα Ελλήνων και ξένων δημιουργών για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εναρμονίζοντας την Οδηγία 2014/26/ΕΕ, θέτει επιτέλους ζητήματα τα οποία εδώ και χρόνια δεν έχουν ρυθμιστεί με αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα μεταξύ των ΟΣΔ να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πληρούνται όχι μόνο στοιχειώδεις αρχές χρηστής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας αλλά ούτε καν στοιχειώδεις προϋποθέσεις λειτουργίας.

  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιβάλλει στους ΟΣΔ ένα πλαίσιο κανόνων που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι όμως αναγκαίο, οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που ασκούν συλλογική διαχείριση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οργανωτικής δομής και για τον λόγο αυτό θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας το παρόν άρθρο το οποίο επεκτείνει τις υποχρεώσεις του νόμου σε όλες τις νομικές οντότητες που ασκούν συλλογική διαχείριση και διαθέτουν δεσπόζουσα θέση στην Ελληνική αγορά. Άλλως υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ο παρόν νόμος να αποτελέσει ένα ανεφάρμοστο ευχολόγιο, το οποίο θα καταστρατηγείται από όλους τους δραστηριοποιούμενους στην Ελλάδα οργανισμούς.

 • Άρθρο 56 Νομοσχεδίου

  Νομικά πρόσωπα που ασκούν συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων και έχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά λειτουργούν μόνο ως οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης συμμορφούμενα με όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον νόμο 2121/1993 και υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις του ορισμού των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση α) του άρθρου 3 του παρόντος.

  Σχόλια ΑΕΠΙ:

  1. Οι αρμόδιες Αρχές, θα πρέπει να ερευνήσουν επισταμένα τις συνθήκες, υπό τις οποίες «υπεισήλθε» η συγκεκριμένη, φωτογραφική κατά της ΑΕΠΙ, πρόβλεψη στο Νομοσχέδιο, ιδίως τη στιγμή κατά την οποία τακτικό μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ν. 2121/93 έχει επισήμως καταγγείλει ήδη από το 1992 ότι, προκειμένου να προωθήσει στο τότε νομοσχέδιο παρόμοια διάταξη, με σκοπό να κλείσει την ΑΕΠΙ, επιχειρήθηκε η δωροδοκία του με το ποσόν των 70.000.000 δραχμών. Η επίσημη αναφορά του για την απόπειρα δωροδοκίας του κατατέθηκε στα Υπουργεία Πολιτισμού, Δικαιοσύνης και Προεδρίας της Κυβερνήσεως καθώς και στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου, αντίγραφο της οποίας είναι διαθέσιμο προς τις αρμόδιες Αρχές.

  2. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποτελεί μεταφορά της Οδηγίας. Η Οδηγία σε κανένα σημείο της δεν εμπεριέχει προβλέψεις αντίστοιχες με αυτές του άρθρου 56.

  3. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη διάταξη του Νομοσχεδίου αντίκειται ευθέως στην Οδηγία (ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 4, 16 παρ. 1 & 3(β) αυτής σε συνδ. με τις σκέψεις 14, 15 & 19 του Προοιμίου της), σύμφωνα με την οποία οι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης λειτουργούν απολύτως ισότιμα (βλ. ad hoc σκέψη 15, άρθρο 2 παρ. 4 σε συνδ. με άρθρο 16 παρ. 1 Οδηγίας). Επομένως, το άρθρο 56 του Νομοσχεδίου, το οποίο «επινοεί» ότι μόνον ΟΣΔ δικαιούνται να κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων της Ελλάδας αντίκειται ευθέως στην Οδηγία.

  4. Επίσης αντίκειται ευθέως στους εγχώριους και κοινοτικούς κανόνες περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, διότι ευνοεί διακριτικά τους ΟΣΔ έναντι των ΑΟΔ, τις οποίες (όλως παρανόμως) κατατάσσει σε ανεπίτρεπτα πιο υποβαθμισμένη θέση έναντι των ΟΣΔ αφού δέχεται ότι μόνον οι ΟΣΔ δικαιούνται να λειτουργούν ακόμα και αν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά ενώ οι ΑΟΔ αποκλείονται.

  5. Επιπροσθέτως, επιβάλλει όρους άνισης μεταχείρισης μεταξύ ΟΣΔ και ΑΟΔ παραβιάζοντας και εξ αυτής της αιτίας των ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, αφού αποκλείει εντελώς τις ΑΟΔ από τον ανταγωνισμό όταν αυτές καταλάβουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

  6. Για τους ίδιους λόγους η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται ευθέως στα άρθρα 4 & 5 του Συντάγματος κατά το μέρος που αποκλείει τις ΑΟΔ από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα με μοναδικό κριτήριο την ανάπτυξή τους κατά τέτοιο τρόπο που καταλαμβάνουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

  7. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά δεν απαγορεύεται από καμμία εγχώρια ή κοινοτική διάταξη. Αυτό που απαγορεύεται είναι η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης.

  8. Επισημαίνουμε όλως ιδιαιτέρως ότι η Οδηγία δεν εμπεριέχει απολύτως καμμία διάταξη, η οποία να χορηγεί περισσότερα δικαιώματα στους ΟΣΔ έναντι των ΑΟΔ. Αντιθέτως, προβλέπει ρητώς και ειδικώς ότι οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ διαφέρουν μόνον ως προς την νομική και ιδιοκτησιακή τους φύση, ενώ κατά τα λοιπά οι σκοποί και η δραστηριότητά τους στην αγορά της συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων είναι ταυτόσημοι (βλ. ανωτέρω διατάξεις της Οδηγίας). Επομένως, στην περίπτωση που ένας ΟΣΔ και μία ΑΟΔ κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο όμοιο και όχι διακριτικά δυσμενή εις βάρος της ΑΟΔ, με αποκλεισμό της από την αγορά.

  9. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική (άρθρο 5 Συντάγματος) και για τον επιπλέον λόγο ότι (με μόνο κριτήριο το ποσοστό που κατέχουν στην Ελληνική αγορά) επιβάλλει στις ΑΟΔ την μεταβολή της νομικής και ιδιοκτησιακής τους κατάστασης, ή άλλως τον αποκλεισμό τους από την αγορά!

  10. Επίσης, η συγκεκριμένη διάταξη, η οποία επιβάλλει την μεταβολή της νομικής ή / και της ιδιοκτησιακής καταστάσεως νομικού προσώπου εκ μόνης της κατοχής δεσπόζουσας θέσης αντίκειται ευθέως στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο άρθρο 16 περί προστασίας της επιχειρηματικής ελευθερίας και στο άρθρο 20 περί της αρχής της ισότητας), επιπλέον δε στο άρθρο 14 της ΣΕΕ, δηλ. στο Πρωτογενές Κοινοτικό Κεκτημένο.

  11. Είναι επομένως απολύτως σαφές ότι η παραπάνω διάταξη είναι σκοπίμως και υπαιτίως διατυπωμένη με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, προκειμένου να αποκλείσει ρητά και πλήρως την ΑΕΠΙ από την οποιαδήποτε δυνατότητα λειτουργίας της. Πρόκειται περί φωτογραφικής διατάξεως κατά της ΑΕΠΙ. Επομένως, εξυπηρετεί ευθέως συγκεκριμένα συμφέροντα κατά της ΑΕΠΙ.

  12. Προκειμένου μάλιστα να εξυπηρετήσει τα συγκεκριμένα συμφέροντα δεν διστάζει να παραβιάσει όλους τους κοινοτικούς και συνταγματικούς κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω.

  13. Πρακτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό μάλιστα με άλλα άρθρα του παρόντος, όοπως άρθρο 6 (αρμοδιότητες), άρθρο 7 (τεκμήρια) κλπ, θα είναι ο ουσιαστικός αποκλεισμός της ΑΕΠΙ από την δυνατότητα οιασδήποτε διαχειρίσεως, αδειοδοτήσεως και προστασίας των έργων των μελών της, πνευματικών δημιουργών. Ενδεχομένως αυτός να είναι και ο υποκρυπτόμενος σκοπός πίσω από την συγκεκριμένη διάταξη.

  14. Εν κατακλείδι η συγκεκριμένη διάταξη είναι ευθέως αντίθετη με το άρθρο 5 του Συντάγματος, τα άρθρα 2 παρ. 4, 3(β), 16 παρ. 1, 18, 20, 21 παρ. 1(α, β, γ, ε, στ, ζ), 36 και 42 της Οδηγίας, όπως επίσης και με τις αιτιολογικές σκέψεις 14, 15, 16, 17 και 19 του Προοιμίου αυτής.

 • 15 Ιανουαρίου 2016, 10:56 | WARNER/CHAPPELL MUSIC HELLAS / ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΣΙΚΛΟΥ

  H Warner/Chappell Music Hellas Srl εκπροσωπεί για την περιοχή της Ελλάδας τον κατάλογο της Warner/Chappell Music παγκόσμιαs εταιρίαs μουσικών εκδόσεων με γραφεία σε περισσότερες από 40 χώρες και κατάλογο μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου έργων σε όλο τον κόσμο.

  θεωρούμε ότι το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί ιστορική ευκαιρία για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, στη βάση κανόνων χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και αποτελεσματικής εποπτείας και λογοδοσίας.
  Το πλέγμα κανόνων που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το νομοσχέδιο είναι επαρκές και σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η εφαρμογή των κανόνων αυτών να είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τους βασικούς φορείς που ασκούν συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα.

  Για τους λόγους αυτούς η διάταξη του παρόντος άρθρου, από κοινού με την επιφύλαξη σημαντικών προνομίων αποκλειστικά υπέρ ΟΣΔ και όχι για ΑΟΔ, είναι εξέχουσας σημασίας, ώστε οι φορείς που ασκούν συλλογική διαχείριση να μην έχουν τη δυνατότητα ευκαιριακά να επιλέγουν νομική μορφή και δομή, που θα τους δίνει τη δυνατότητα καταστρατήγησης του πλαισίου των θεσμοθετημένων κανόνων, που τελικά θα είχε ως συνέπεια το επαρκές αυτό πλαίσιο να παραμείνει ανεφάρμοστο.

 • 14 Ιανουαρίου 2016, 16:36 | SONY/ATV MP Μουσική Εκδοτική

  H SONY/ATV MP Μουσική Εκδοτική διαχειρίζεται και εκπροσωπεί μαζί με τον κατάλογο και της EMI Μουσικής Εκδοτικής πάνω από 2 εκατομμύρια μουσικά έργα παγκοσμίως και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα πάνω από 30 χρόνια.

  Πιστεύουμε πως η ενσωμάτωση της ευρωπαικής οδηγίας θα συνεισφέρει σημαντικά στον εξευρωπαϊσμό που χρειάζεται η ελληνική αγορά της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων σήμερα με στόχο την καλύτερη λειτουργεία και διαφάνεια των ΟΣΔ, όπως υπάρχει ήδη στους περισσότερους ΟΣΔ παγκοσμίως.
  Ως μουσικοί εκδότες, αρα και συνδικαιούχοι των δημιουργών που εκπροσωπούμε, προσβλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιτέλους να διευρινθεί και σε μας η δυνατότητα να εκπροσωπούμαστε σε ΟΣΔ στην Ελλάδα, όπως σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκες χώρες με την τροποποίηση του άρθρου 56.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:21 | ICMP

  To whom it may concern,

  I am writing on behalf of the International Confederation of Music Publishers (ICMP) concerning Greece’s implementation of the European Directive on Collective Rights Management (EU Directive), and in relation to the Draft Law proposed by the Ministry of Culture in December 2015 in this regard. We have taken the liberty to respond to this public consultation in this format as we are not in a position to answer some parts of the questionnaire. However, in our capacity as the world trade organisation representing music publishers around the world, this consultation is of great interest to our membership. For your information, our Greek member is the Hellenic Music Publishers Association (HMPA) and has also responded to the public consultation.

  Music publishers are the bridge between the creative process and the market. They discover, nurture, develop, promote and invest in composers and ensure that their work finds a commercial outlet. Music publishers protect the interests of authors and composers and guarantee that their creative output is rewarded.

  As the global voice of music publishing, ICMP welcomes the actions of the Greek Government to implement the EU Directive. We believe that some provisions in the Draft Law will help to improve the collective management of copyright in your country.

  ICMP welcomes any initiative to promote greater transparency, better governance and high standards of efficiency and accountability of collective management organisations (CMOs). This will ensure that revenue is collected promptly and correctly, and is fairly distributed to all rightsholders, including music publishers for the benefit of authors and composers.

  Unfortunately, the Hellenic Society for the Protection of Intellectual Property (AEPI) has not been adhering to these international best practise principles, and for many years now, music publishers have been raising their concerns accordingly. We see the proposals in the Draft Law as an opportunity to ensure that AEPI is finally controlled by rightsholders, including music publishers, and observes the aforementioned standards, as any democratic society should.

  ICMP believes that strengthened reporting obligations and increased rightsholders’ control will ultimately translate into more income for authors and composers and improved access to cultural content for consumers. We also believe that CMOs should be held to high standards of operation, governance and scrutiny by competent authorities, while being accountable towards their members. Furthermore, CMOs must treat the rights with which rightsholders have entrusted them with reasonable care and any action coming from a CMO must benefit the rightsholders they represent and/or for whom they provide the service of rights management. With the above in mind, below are the key principles that we feel should govern the functioning of any CMO:

  Governance: CMOs should be open to all categories of members, including music publishers, who should be allowed to participate and have a voice in the decision-making process of the organisation. Fair representation of all categories of members in the governing bodies of the organisations is key for a democratic CMO.

  Transparency: The compilation and wide availability of accurate information on rights ownership ensuring efficient data processing, monitoring and control of works is indispensable for the accurate distribution of royalties. It is also important to have an effective and transparent licensing process, an efficient and reliable monitoring of the use of licensed rights and the related invoicing of service providers for the distribution of amounts due to rightholders. It should be borne in mind that music publishers rely on a fast and fair distribution of their royalties by CMOs in order to be able to distribute them to the thousands of authors and composers they represent, whose lives depend on these revenues. Accurate information would greatly benefit niche repertoire and smaller rightsholders who often lose out as a result of irregular justice allocation schemes.

  Furthermore, in order to ensure that the data that CMOs processes is as accurate as possible, CMOs should be required to update their databases on a regular basis. They should establish easily accessible procedures to enable rightsholders to inform them about any inaccuracy these databases may contain. CMOs should also have the capacity to process the registration of works and authorisations to manage rights electronically. Given the importance of information automation for the fast and effective processing of data, CMOs should ensure that their electronic systems take into account the relevant industry standards or practices developed at international level.

  Accountability: ICMP believes that CMOs are service providers and as such, they should provide information on the rights they manage to rightsholders, their members, other collecting societies and users. This information should remain publicly available. In this regard, CMOs should also make available information on deductions made by hub or sister societies at least once a year. We also believe that rightsholders should have the right to request an external audit.

  Distribution: In relation to the distribution of the amounts due to rightsholders, it should be ensured that CMOs regularly and diligently distribute and pay amounts due to all rightsholders they represent. The sooner the CMOs distribute, the sooner authors and composers will receive their royalties. ICMP believes that CMOs should carry out such distribution and payments accurately, ensuring equal and non-discriminatory treatment of all categories of rightsholders. We also believe that distributions should be based on the actual usage of works.

  Concerning the accurate and timely reporting, invoicing and payment to rightsholders, it should be obligatory for CMOs to perform diligent search and apply standard income tracking means to find missing income streams.

  In addition, ICMP believes that CMOs owe it to the rightsholders who vest their rights in the organisation to conduct their services in an as efficient and as cost effective manner as possible. In this regard, we are convinced that the administrative rates of the CMOs should be as low as is reasonably possible.

  We would ask you to take the above comments into consideration when discussing the Draft Law implementing the EU Directive, and to ensure that AEPI is fully compliant with the EU Acquis. In particular, ensuring that AEPI becomes a not-for-profit association controlled by rightsholders would resolve many of our serious concerns about its method of collecting and distributing royalties to rightsholders. It should be noted that the EU Directive represents the minimum threshold of obligations for Member States to adopt. In view of AEPI’s lack of transparency concerning collections and distributions, we call upon the Greek Government to remain adamant that AEPI falls within the notion of not-for-profit association controlled by rightsholders.

 • H D-Version είναι μια ελληνική εταιρεία που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα και εκπροσωπεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο μουσικά έργα ελλήνων και ξένων δημιουργών. Περιμέναμε με αγωνία την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας η οποία θα λύσει πολλά από τα πάγια προβλήματα της αγοράς με τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΟΣΔ.

  Το συγκεκριμένο άρθρο είναι πραγματικά σωτήριο για όλους εμάς τους δικαιούχους που λαχταρούμε να δούμε τη συλλογική διαχείριση να λειτουργεί σωστά, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες.