• Άρθρο 5 Νομοσχεδίου Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα την εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες. Σχόλια ΑΕΠΙ: 1. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εμπεριέχεται στην Οδηγία, η οποία σε κανένα σημείο της δεν προβλέπει την δημιουργία ΟΣΔ τύπου «Ομπρέλας». 2. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας ελέγχονται για την νομιμότητά τους, ιδίως υπό το πρίσμα των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού, (Νόμος περί Ανταγωνισμού 3959/2011 άρθρα 1 & 2, Συνθήκη Ε.Ε. άρθρα 100 &101). 3. Η διάταξη είναι ατελής, διότι δεν αναφέρει ούτε το καθεστώς λειτουργίας ούτε τις εξουσίες που θα έχει ο Οργανισμός «Ομπρέλα». 4. Η διάταξη αντίκειται ευθέως στην Οδηγία 2014/26 (ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 4, 16 παρ. 1 & 3(β) αυτής σε συνδ. με τις σκέψεις 14, 15 & 19 του Προοιμίου της), σύμφωνα με την οποία οι δημιουργοί θα πρέπει να έχουν το ακώλυτο δικαίωμα να αναθέτουν την διαχείριση των εξουσιών των έργων τους είτε σε ΟΣΔ είτε σε ΑΟΔ, οι οποίες λειτουργούν απολύτως ισότιμα με τους ΟΣΔ (βλ. ad hoc σκέψη 15, άρθρο 2 παρ. 4 σε συνδ. με άρθρο 16 παρ. 1 Οδηγίας). Άρα η ανωτέρω προτεινομένη διάταξη θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να ανέφερε ότι ο Οργανισμός «Ομπρέλα» θα μπορούσε να συσταθεί όχι μόνον από ΟΣΔ, αλλά και από ΑΟΔ ή και με την συμμετοχή ΑΟΔ. 5. Επίσης, το άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/26, απαγορεύει ρητά την αποκλειστικότητα στην εξουσιοδότηση εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών, γεγονός που επίσης αποδεικνύει ότι ρήτρες «αποκλειστικότητας» κείνται εκτός της Οδηγίας και εν γένει εκτός Κοινοτικού Δικαίου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού.