Άρθρο 05-Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 5
Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα την εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες.
Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συλλογική διαχείριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:13 | ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε

  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη συλλογική διαχείριση, , εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, να προστεθεί:» οι οποίες συνάδουν με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές τους»
  Να προστεθεί ότι οι ενιαίοι οργανισμοί δεν μπορούν να έχουν μέλη δικαιούχους και να προστεθεί «Εκκρεμείς δίκες κατά την ίδρυση του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αμετάκλητη περάτωσή τους»

 • Προτεινόμενη τροποποίηση

  Η πρώτη φράση του άρθρου να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  “Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ΠΡΕΠΕΙ να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης…”

  Αιτιολόγηση

  Η Σύσταση Ενιαίου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πρέπει να γίνει υποχρεωτική αντί για προαιρετική ώστε οι χρήστες να μην αναγκάζονται να συναλλαχθούν με κάθε ΟΣΔ χωριστά. Η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η σύναψη σύμβασης, η ανταλλαγή στοιχείων, η πληρωμή, κλπ. προκαλούν τεράστιο διαχειριστικό βάρος για τους Χρήστες και είναι παράλογο να γίνονται ανεξάρτητα για την κάθε ομάδα δημιουργών που συμμετέχει σε ένα έργο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ξεκάθαρο ότι η σύμβαση καλύπτει όλο το φάσμα των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου και θα αποτρέψει φαινόμενα όπως αυτά που συμβαίνουν σήμερα όπου κάθε τόσο εμφανίζεται κι ένας νέος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που απαιτεί ένα επιπρόσθετο μερίδιο από το Χρήστη που έχει ήδη πληρώσει. Επιπλέον, η σύσταση Ενιαίου ΟΣΔ θα διευκολύνει τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και θα συμβάλλει στη διαφάνεια των διαδικασιών αφού όλοι οι έλεγχοι του κράτους θα μπορούν να γίνουν ολοκληρώμενα σε μία και μοναδική ενιαία οντότητα.

 • Άρθρο 5 Νομοσχεδίου

  Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα την εξουσία, ιδίως, να διαπραγματεύεται, να χορηγεί άδειες, να συμφωνεί το ύψος των αμοιβών, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες.

  Σχόλια ΑΕΠΙ:
  1. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εμπεριέχεται στην Οδηγία, η οποία σε κανένα σημείο της δεν προβλέπει την δημιουργία ΟΣΔ τύπου «Ομπρέλας».
  2. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας ελέγχονται για την νομιμότητά τους, ιδίως υπό το πρίσμα των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού, (Νόμος περί Ανταγωνισμού 3959/2011 άρθρα 1 & 2, Συνθήκη Ε.Ε. άρθρα 100 &101).
  3. Η διάταξη είναι ατελής, διότι δεν αναφέρει ούτε το καθεστώς λειτουργίας ούτε τις εξουσίες που θα έχει ο Οργανισμός «Ομπρέλα».
  4. Η διάταξη αντίκειται ευθέως στην Οδηγία 2014/26 (ιδίως στα άρθρα 2 παρ. 4, 16 παρ. 1 & 3(β) αυτής σε συνδ. με τις σκέψεις 14, 15 & 19 του Προοιμίου της), σύμφωνα με την οποία οι δημιουργοί θα πρέπει να έχουν το ακώλυτο δικαίωμα να αναθέτουν την διαχείριση των εξουσιών των έργων τους είτε σε ΟΣΔ είτε σε ΑΟΔ, οι οποίες λειτουργούν απολύτως ισότιμα με τους ΟΣΔ (βλ. ad hoc σκέψη 15, άρθρο 2 παρ. 4 σε συνδ. με άρθρο 16 παρ. 1 Οδηγίας). Άρα η ανωτέρω προτεινομένη διάταξη θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να ανέφερε ότι ο Οργανισμός «Ομπρέλα» θα μπορούσε να συσταθεί όχι μόνον από ΟΣΔ, αλλά και από ΑΟΔ ή και με την συμμετοχή ΑΟΔ.
  5. Επίσης, το άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/26, απαγορεύει ρητά την αποκλειστικότητα στην εξουσιοδότηση εκπροσώπησης μεταξύ οργανισμών, γεγονός που επίσης αποδεικνύει ότι ρήτρες «αποκλειστικότητας» κείνται εκτός της Οδηγίας και εν γένει εκτός Κοινοτικού Δικαίου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 18:09 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο: Λείπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Δηλαδή η παρ. 7 του άρθρ. 49 που πρέπει να προστεθεί.