• Άρθρο 45 παρ. 1 Νομοσχεδίου Παρατηρήσεις ΑΕΠΙ: 1. Η παρ. 45 παρ. 1 δεν εμπεριέχεται στην Οδηγία και επομένως δεν αποτελεί μεταφορά αυτής. 2. Το άρθρο 45 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 5 του Νομοσχεδίου επιβάλλει χορήγηση αναγκαστικών αδειών. 3. Όπως όμως είναι γνωστό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απόλυτα και αποκλειστικά τόσο κατά τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που δεσμεύουν την Ελλάδα, κατά το Σύνταγμα, αλλά και κατά το Κοινοτικό Δίκαιο. 4. Θεμελιώδης έκφανση του αποκλειστικού και απόλυτου χαρακτήρα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την χρήση / εκμετάλλευσή τους. 5. Επομένως, μία διάταξη ως η παρ. 5 του άρθρου 22 σε συνδ. με την παρ. 1 του άρθρου 45, που χορηγεί στον χρήστη «αναγκαστική άδεια» συγκρούεται ευθέως με τις οικείες διατάξεις της Συμβάσεως της Βέρνης, της Διεθνούς Συμβάσεως Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ΠΟΔΙ (WCT) και της Συμφωνίας TRIPS, οι οποίες άπασες κατοχυρώνουν τον αποκλειστικό και απόλυτο χαρακτήρα των πνευματικών δικαιωμάτων. 6. Για τον ίδιο δε λόγο αντίκεινται ευθέως και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Τέλος, για τους ίδιους λόγους, αντίκεινται και στο άρθρο 17(2) της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και στην σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ.