• Γενικό σχόλιο ως προς τη διάταξη: Κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή της ρύθμισης σε κάθε νομική μορφή. Σχόλιο επί της παρ. 1: Στην περίπτωση των Α.Ε. νοείται εν προκειμένω ότι η ΓΣ Μελών=Γ.Σ. Μετόχων; Θα μπορούσε να είναι δύο (2) όργανα, που να συνεδριάζουν ταυτόχρονα; Προκύπτει εδώ εύλογα η απορία, εάν θα κρίνεται σύμφωνο με το νόμο και την Οδηγία, η ύπαρξη μέλους που δεν είναι μέτοχος της Εταιρείας, αλλά έχει δικαίωμα ψήφου (π.χ. ειδική κατηγορία μελών –μη μετόχων με δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για τον ΟΣΔ); Ορθότερο φαίνεται να υπάρχει σύμπτωση των δύο οργάνων, καθώς υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις και σύμπτωση αρμοδιοτήτων, βλ. π.χ για τις ΑΕ βάσει του ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα στην περίπτωση τροποποίησης καταστατικού, διορισμού μελών ΔΣ κλπ. Επί της παρ. 4: Στην περίπτωση ενός ΟΣΔ με τη νομική μορφή ΑΕ, υπό τον όρο ότι η ΓΣ μετόχων της εταιρείας =ΓΣ μελών του ΟΣΔ, είναι προφανής και αναγκαίος ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ΟΣΔ από την ίδια την ΓΣ, η οποία είναι και το ανώτατο όργανο. Γιατί κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη Εποπτικού Συμβουλίου; Και μάλιστα εφόσον τηρούνται πλήρως οι προϋποθέσεις και ο σκοπός της παρούσας διάταξης. Προτείνεται είτε η εξάλειψη αυτής της διάταξης, είτε η προσαρμογή της στο δίκαιο των Α.Ε., με σαφή προσδιορισμό των σχέσεων των δύο οργάνων. Σχόλιο επί της παρ. 8: Δεν βλέπουμε το λόγο για τον οποίο, έγινε ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτής από τον Έλληνα νομοθέτη -παρέχετο κατά διακριτική ευχέρεια από την Οδηγία-. Τι σημαίνει «Συνέλευση Αντιπροσώπων»; Θα πρέπει να είναι άλλο Όργανο; Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διατηρηθεί η διάταξη αυτή, να μπει ως δυνατότητα να σε έναν ΟΣΔ να έχει το συγκεκριμένο όργανο, όχι υποχρέωση. Αποτελεί «ξένο σώμα» στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο. Σχόλιο επί της παρ. 9: Αυτό ισχύει π.χ. για έναν ΟΣΔ - Συνεταιρισμό. Δεν είναι σαφής η έννοια αυτής της διάταξης. Εννοείται εν προκειμένω ότι π.χ. για τις ΑΕ που έχουν γενική συνέλευση και τις αστικές εταιρείες, δεν χρειάζεται ή δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη εποπτικού συμβουλίου; Χρειάζεται διευκρίνιση. Ποια η σχέση του με το ΔΣ; Σχόλιο επί της παρ. 10.: Πρόκειται για άμεση παρέμβαση στην ιδιωτική αυτονομία, η οποία παρουσιάζεται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της ποινής ακυρότητας της μη εμπροθέσμου κλήσης του ΟΠΙ. Εάν εντέλει μείνει η διάταξη, προτείνεται η θεραπεία της ακυρότητας με την εκ των υστέρων ενημέρωση του ΟΠΙ, εντός 20ημέρου από την ημέρα σύγκλησης της ΓΣ. Αν διατηρηθεί η διάταξη θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση, προτείνεται η κατάργηση, λόγω υψηλού διαχειριστικού κόστους. Εάν μείνει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό "πλαφόν" κρατήσεων στο άρθρο 18 του παρόντος.