• Γενική παρατήρηση στο άρθρο 10: Η Οδηγία αναφέρεται στην «εποπτική λειτουργία». Δεν αναφέρεται στην ύπαρξη ενός νέου ανεξάρτητου οργάνου. Πώς θα ισχύσει σε κάθε νομική μορφή; Π.χ. για έναν ΟΣΔ που είναι ΑΕ, ανώτατο όργανο είναι η ΓΣ, η οποία και εποπτεύει την διοίκηση από το ΔΣ. Ποια θα είναι η σχέση εν προκειμένω με την ΓΣ μελών ή και μελών/μετόχων; Ποια η σχέση του με το Διοικητικό Συμβούλιο; Δεν ξεκαθαρίζεται ποια είναι η σχέση αυτών των νέων οργάνων τους στις πιθανές διαφορετικές νομικές μορφές που μπορεί να έχει ένας ΟΣΔ (συνεταιρισμός, ανώνυμη εταιρεία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.α.). Διατηρούνται επιφυλάξεις ως προς την επιβολή εποπτικού συμβουλίου. Ορθότερο θα ήταν να αφήνεται στην ιδιωτική αυτονομία των ΟΣΔ, προσαρμοζόμενη στον εταιρικό τύπο του κάθε ΟΣΔ. Αλλιώς θα προκύψουν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας στην πράξη.