Άρθρο 10- Εποπτικό συμβούλιο

Άρθρο 10
Εποπτικό συμβούλιο
(άρθρο 9 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου μπορούν να είναι από τρία (3) έως πέντε (5). 2. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο εποπτικό συμβούλιο πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη. 3. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μελών ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31. 4. Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: α) Την άσκηση των εξουσιών που τού έχουν τυχόν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών δυνάμει μεταξύ άλλων της παραγράφου 4 του άρθρου 9. β) Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή, των υπολοίπων διευθυντών, καθώς επίσης και των προσώπων εκείνων στους οποίους έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες. γ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως των γενικών πολιτικών που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ) έως στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 9. δ) Την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, των σχετικών διατάξεων του νόμου 2121/1993 και του καταστατικού. 5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που απαιτούνται δυνάμει των ανωτέρω.
6. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του. 7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.
8. Ως μέλη εποπτικού συμβουλίου μπορούν να διοριστούν και τρίτα πρόσωπα με σχετική επαγγελματική εμπειρία ή δικαιούχοι. 9. Οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου κοινοποιούνται εντός ενός (1) μηνός στον ΟΠΙ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:45 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 10

  Εποπτικό Συμβούλιο

  Το νομοσχέδιο καθιερώνει υποχρεωτικά δυαδικό σύστημα με Εποπτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο και για μεν το Εποπτικό Συμβούλιο ορίζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες χωρίς όμως παράλληλα να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ΟΣΔ του εξωτερικού κυρίαρχο είναι το μοντέλο του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από μέλη του ΟΣΔ – δικαιούχους και στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει τη Διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκτελεστικά στελέχη του ΟΣΔ, κατά κανόνα μη δικαιούχους. Στους Ελληνικούς ΟΣΔ έχει επικρατήσει το μοντέλο του ΔΣ που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση και αποτελείται από δικαιούχους – μέλη του ΟΣΔ τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη εκτελεστικά εκτός από τον Πρόεδρο ή και το Γραμματέα που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Στην πλειοψηφία τους ο Πρόεδρος του ΟΣΔ είναι και Γενικός Δ/ντής. Εκτίμησή μας είναι ότι σωστά το Νομοσχέδιο διαχωρίζει τη λειτουργία της εποπτείας με τη λειτουργία της διοίκησης, θα πρέπει όμως να προβλέψει μεγαλύτερο αριθμό μελών Εποπτικού Συμβουλίου ώστε να μπορούν να εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες των μελών και να προβλεφθεί ότι το Εποπτικό Συμβούλιο και όχι η Γενική Συνέλευση θα έχει την αρμοδιότητα πρόσληψης των στελεχών της διοίκησης πχ Γεν. Δ/ντή, Δ/ντές κλπ είτε αποτελούν ξεχωριστό όργανο διοίκησης δηλ. Διοικητικό Συμβούλιο είτε όχι. Θα πρέπει όμως να αποφευχθεί το μοντέλο Διοικητικού Συμβουλίου που κάποια μέλη είναι εκτελεστικά και κάποια μη εκτελεστικά διότι στις περιπτώσεις αυτές αποδυναμώνεται η εποπτική λειτουργία.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:31 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 12 (Ανάθεση διαχείρισης)
  Σχόλιο στην παρ. 5: Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται, ότι η συναίνεση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ενώ η αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 7 της οδηγίας ορίζει, ότι οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση αποδεικνύεται τεκμηριωμένα. Που οφείλεται η εν λόγω απόκλιση;

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:48 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 10 (Εποπτικό Συμβούλιο)
  Σχόλιο στην παρ. 9: Επειδή γίνεται αντιληπτό, ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη προβλέπεται στην υπό ενσωμάτωση οδηγία και επομένως πιθανότατα θα παραμείνει, θεωρούμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον να επιβληθεί και στην περίπτωση αυτή καθήκον εχεμύθειας.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:30 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 10, παρ. 8 του Νομοσχεδίου
  H δυνατότητα διορισμού «τρίτων προσώπων με σχετική επαγγελματική εμπειρία» ως μελών του εποπτικού συμβουλίου έρχεται σε αντίθεση με βασική αρχή αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι-μέλη του απαρτίζουν τη Γ.Σ. και ο οργανισμός διοικείται και ελέγχεται μόνον από αυτά τα μέλη του.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με το περιεχόμενο αρμοδιοτήτων που προσδίδεται στο εποπτικό συμβούλιο, δημιουργείται δεύτερο αυτόνομο «κέντρο» διοίκησης του οργανισμού που σε περίπτωση μάλιστα κατά την οποία τρίτα πρόσωπα έστω και με «σχετική» επαγγελματική εμπειρία συμμετέχουν σε αυτό κι έχουν διαφοροποίηση συμφερόντων ή απόψεων αναφορικά με τη λειτουργία του οργανισμού, τότε είναι δυνατό να προκαλέσουν δυσεπίλυτα λειτουργικά και νομικά προβλήματα. Επιπλέον, τίθεται ευθέως και καθήκον εχεμύθειας αυτών των προσώπων.
  Προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας διορισμού «τρίτων προσώπων με σχετική επαγγελματική εμπειρία» ως μελών του εποπτικού συμβουλίου.

 • ΆΡΘΡΟ 10

  ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Το νομοσχέδιο καθιερώνει υποχρεωτικά δυαδικό σύστημα με Εποπτικό Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο και για μεν το Εποπτικό Συμβούλιο ορίζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες χωρίς όμως παράλληλα να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ΟΣΔ του εξωτερικού κυρίαρχο είναι το μοντέλο του Εποπτικού Συμβουλίου που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από μέλη του ΟΣΔ – δικαιούχους και στη συνέχεια το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει τη Διοίκηση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκτελεστικά στελέχη του ΟΣΔ, κατά κανόνα μη δικαιούχους. Στους Ελληνικούς ΟΣΔ έχει επικρατήσει το μοντέλο του ΔΣ που εκλέγεται από τη Γεν. Συνέλευση και αποτελείται από δικαιούχους – μέλη του ΟΣΔ τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι μη εκτελεστικά εκτός από τον Πρόεδρο ή και το Γραμματέα που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες. Εκτίμησή μας είναι ότι σωστά το Νομοσχέδιο διαχωρίζει τη λειτουργία της εποπτείας με τη λειτουργία της διοίκησης, θα πρέπει όμως να προβλέψει μεγαλύτερο αριθμό μελών Εποπτικού Συμβουλίου ώστε να μπορούν να εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες των μελών και να προβλεφθεί ότι το Εποπτικό Συμβούλιο και όχι η Γενική Συνέλευση θα έχει την αρμοδιότητα πρόσληψης των στελεχών της διοίκησης πχ Γεν. Δ/ντή, Δ/ντές κλπ είτε αποτελούν ξεχωριστό όργανο διοίκησης δηλ. Διοικητικό Συμβούλιο είτε όχι (αν και κατά τη γνώμη μας δεν υφίσταται λόγος να τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οσδ να αποτελούν ξεχωριστό συλλογικό όργανο). Θα πρέπει όμως να αποφευχθεί το μοντέλο Διοικητικού Συμβουλίου που κάποια μέλη είναι εκτελεστικά και κάποια μη εκτελεστικά διότι στις περιπτώσεις αυτές αποδυναμώνεται η εποπτική λειτουργία.

 • Γενική παρατήρηση στο άρθρο 10:
  Η Οδηγία αναφέρεται στην «εποπτική λειτουργία». Δεν αναφέρεται στην ύπαρξη ενός νέου ανεξάρτητου οργάνου. Πώς θα ισχύσει σε κάθε νομική μορφή; Π.χ. για έναν ΟΣΔ που είναι ΑΕ, ανώτατο όργανο είναι η ΓΣ, η οποία και εποπτεύει την διοίκηση από το ΔΣ. Ποια θα είναι η σχέση εν προκειμένω με την ΓΣ μελών ή και μελών/μετόχων; Ποια η σχέση του με το Διοικητικό Συμβούλιο; Δεν ξεκαθαρίζεται ποια είναι η σχέση αυτών των νέων οργάνων τους στις πιθανές διαφορετικές νομικές μορφές που μπορεί να έχει ένας ΟΣΔ (συνεταιρισμός, ανώνυμη εταιρεία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.α.). Διατηρούνται επιφυλάξεις ως προς την επιβολή εποπτικού συμβουλίου. Ορθότερο θα ήταν να αφήνεται στην ιδιωτική αυτονομία των ΟΣΔ, προσαρμοζόμενη στον εταιρικό τύπο του κάθε ΟΣΔ. Αλλιώς θα προκύψουν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας στην πράξη.

 • Άρθρο 10 παρ. 7 Νομοσχεδίου

  Σχόλιο ΑΕΠΙ: Οι απαγορεύσεις σχετικά με το ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο και ότι τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού προσκρούουν στην Οδηγία. Ειδικότερα, η Οδηγία προβλέπει συγκεκριμένα τόσο στην αιτιολογική σκέψη 24 όσο και στο άρθρο 9 αυτής ότι μέλη ΔΣ μπορούν να μετέχουν και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Άρα η παρ. 7 του άρθρου 10 του Νομοσχεδίου είναι ευθέως αντίθετη προς την Οδηγία.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:07 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Γενική Παρατήρηση στο αρθ. 10:
  Διατηρούνται επιφυλάξεις για την επιβολή εποπτικού συμβουλίου. Δηλαδή οπωσδήποτε δυαδικό σύστημα. Ορθότερο θα ήταν να αφεθεί το ζήτημα στην ιδιωτική αυτονομία των οσδ. Άλλοι ας ιδρύσουν εποπτικό συμβούλιο, άλλοι ας έχουν εκτελεστικά και μη μέλη του δ.σ. Η Οδηγία καταλείπει περιθώριο. Ας μην περιορισθεί αυτό, διότι τούτο, αναλόγως του εταιρικού τύπου, μπορεί να οδηγήσει σε δισεπίλυτα ερμηνευτικά ζητήματα.
  Σχόλιο παρ. 4 β): Προτείνεται η υιοθέτηση του γράμματος του άρθρ. 8 παρ. 1 της οδηγίας.

  Σχόλιο παρ. 4 δ):
  Η πρόβλεψη δεν απαντά στην οδηγία: Εξ απόψεως εταιρικού δικαίου, αντίκειται στην θεσμική πρόσληψη της γεν. συνέλευσης ως ανωτάτου οργάνου. Η πρότασή μας είναι να διαγραφεί η πρόβλεψη. Η γ.σ. δύναται, εφ’ όσον το επιθυμεί να εκχωρήσει την εξουσία στο δ.σ. ή στο εποπτικό συμβούλιο.
  Σχόλιο παρ. 5:
  Έναντι ποίου ασκείται το δικαίωμα αυτό? Το λογικό είναι να ασκείται έναντι των προσώπων της περίπτωσης 4.β. Πρέπει να προβλεφθεί.
  Σχόλιο παρ. 7:
  Γίνεται λόγος περί συγγένειας: Σε ευθεία γραμμή, εκ πλαγίου, εξ αίματος, εξ αγχιστείας? Το ζήτημα πρέπει να διευκρινισθεί, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ακυροτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Σχόλιο παρ. 9: Ποιος ο λόγος της κοινοποίησης? Το εποπτικό συμβούλιο είναι εσωτερικό όργανο. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές τις αποφάσεις? Καθήκον εχεμύθειας?
  Νομικοτεχνικό Σχόλιο:
  Μετά από την προηγούμενη διάταξη, πρέπει να εισαχθεί το άρθρο 10 της οδηγίας, δηλ. το 31 του νόμου τούτου. Δεν υπάρχει λόγος να διασπασθεί η ενότητα της οδηγίας.

 • 10 Ιανουαρίου 2016, 21:39 | Γιάννης Γεροντής

  Για το Άρθρο 10- Εποπτικό συμβούλιο

  Στα καινούργια όργανα που προτείνει τη δημιουργία τους στους ΟΣΔ το νομοσχέδιο, όπως είναι η Γεν. Συνέλευση και το Εποπτικό Συμβούλιο δεν ξεκαθαρίζονται κάποια ιδιαίτερα σημαντικά θέματα.

  Για παράδειγμα δεν ξεκαθαρίζεται ποιά είναι η σχέση αυτών των νέων οργάνων τους στις πιθανές διαφορετικές νομικές μορφές που μπορεί να έχει ένας ΟΣΔ (ανώνυμη εταιρεία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κ.α.).

  Το θέμα περιπλέκεται έτι περισσότερο όταν αυτοί οι ΟΣΔ ασχέτως νομικής μορφής τους δεν ανήκουν στους δημιουργούς. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το πλαίσιο που θα καθοριστεί θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο.

  Για παράδειγμα:
  α) Ποίο πλαίσιο θα καθορίζει τη σχέση της γεν. συνέλευσης των δημιουργών με τη γενική συνέλευση των μετόχων μιας κερδοσκοπικής εταιρίας;
  β) Ποια θα είναι η σχέση του εποπτικού με το διοικητικό συμβούλιο;
  γ) Σε μία εταιρία με μετόχους ποιός θα διορίζει το ΔΣ; Η Γεν. Συνέλευση των δημιουργών όπως αναφέρει το νομοσχέδιο ή η γενική συνέλευση των μετόχων όπως προβλέπει ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες;

  Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να απαντηθούν πολύ προσεκτικά ενώ η βέλτιστη λύση θα είναι να μην επιτραπεί η λειτουργία ΟΣΔ με οποιαδήποτε κερδοσκοπικό κριτήριο και μορφή που θα επιτρέπει την ύπαρξη μετόχων.