• Σχόλιο επί της παρ.1: Πρόβλημα μη προσαρμογής στην εκάστοτε νομική μορφή. Τα μέλη του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές ασκούν τη διαχείριση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων; Τα πρόσωπα και όργανα που έχουν αυτές τις εξουσίες, ορίζονται ανάλογα με τη νομική μορφή. Π.χ. Σε μια ΑΕ μπορεί να ασκείται, κατά πληρεξουσιότητα η διαχείριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή και τους δύο. Ανάλογα τι ορίζεται στο Καταστατικό και στην απόφαση του ΔΣ περί συγκρότησης και εκπροσώπησης. Δεν είναι αντιληπτός ο ρόλος των αναφερόμενων εδώ οργάνων και προσώπων, ενώ παράλληλα προκαλείται σύγχυση και σύγκρουση αρμοδιοτήτων.