Άρθρο 31-Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (Άρθρο 10 Οδηγίας)
1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του, όπως τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής και οι διευθυντές, να ενεργούν σωστά, συνετά και κατάλληλα, με τη χρήση κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου. 2. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και σε περίπτωση που τέτοιες συγκρούσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν, να μπορούν να εντοπίζουν, να διαχειρίζονται, να παρακολουθούν και να γνωστοποιούν πραγματικές ή δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η αρνητική επίδρασή τους στα συλλογικά συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί ο οργανισμός. Οι διαδικασίες του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την υποβολή ατομικής δήλωσης προς τη γενική συνέλευση των μελών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και στη συνέχεια σε ετήσια βάση. Η ως άνω δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Οποιαδήποτε συμφέροντα στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. β) Κάθε αμοιβή, αποζημίωση ή παροχή, που έλαβε από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών παροχών, των παροχών σε είδος και άλλων ειδών παροχών. γ) Τα ποσά που έλαβε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ως δικαιούχος από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
δ) Δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση μεταξύ προσωπικών συμφερόντων και συμφερόντων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή μεταξύ υποχρεώσεων έναντι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και υποχρεώσεων έναντι οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 • ΆΡΘΡΟ 31

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Υπό συζήτηση

  Το άρθρο 31 ενσωματώνει το άρθρο 10 της Οδηγίας, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και όχι τα πρόσωπα που ασκούν την εποπτική λειτουργία. Όμως το άρθρο 31 εντάσσει στο πεδίο της ρύθμισής του και το εποπτικό συμβούλιο, αντιμετωπίζοντάς το ως όργανο διοίκησης, και υποχρεώνοντάς το να υιοθετεί για τη λειτουργία του διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου!
  Θα πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτό το εποπτικό συμβούλιο. Επίση το άρθρο αυτό αναφέρεται σε διοικητικό συμβούλιο, καθιστώντας υποχρεωτική την ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου αν και η οδηγία παρέχει στους ΟΣΔ την ευελιξία και ανάλογα με τη μορφή τους να επιλέξουν να έχουν δύο συλλογικά όργανα (εποπτικό και διοικητικό) ή ένα (μόνον εποπτικό πλέον Γενικό Δ/ντή και Δ/ντές ή μόνον διοικητικό με εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη). Προφανώς θα πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλουν ατομική δήλωση προς τη ΓΣ για τα ποσά που λαμβάνουν από τον ΟΣΔ και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων

 • Σχόλιο επί της παρ.1:
  Πρόβλημα μη προσαρμογής στην εκάστοτε νομική μορφή. Τα μέλη του ΔΣ, το Εποπτικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές ασκούν τη διαχείριση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων; Τα πρόσωπα και όργανα που έχουν αυτές τις εξουσίες, ορίζονται ανάλογα με τη νομική μορφή. Π.χ. Σε μια ΑΕ μπορεί να ασκείται, κατά πληρεξουσιότητα η διαχείριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή και τους δύο. Ανάλογα τι ορίζεται στο Καταστατικό και στην απόφαση του ΔΣ περί συγκρότησης και εκπροσώπησης. Δεν είναι αντιληπτός ο ρόλος των αναφερόμενων εδώ οργάνων και προσώπων, ενώ παράλληλα προκαλείται σύγχυση και σύγκρουση αρμοδιοτήτων.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:01 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο στην παρ. 1: Η φράση: «… όπως τα μέλη ….. διευθυντές» πρέπει να διαγραφεί, ας μείνει το κείμενο της οδηγίας.