• Σχόλιο επί της παρ.1 στοιχ. β: Αυτή η κύρωση θα έπρεπε να προβλέπεται για ορισμένες μόνο περιπτώσεις παράβασης, ώστε να μην είναι τόσο ευρεία η διακριτική ευχέρεια του ΟΠΙ και του ΥΠ.ΠΟ. Στόχος είναι να τηρείται πάντοτε η θεμελιώδης αρχή της αναλογικότητας (ορ. σχετικά και αιτ. σκέψη 50 της Οδηγίας). Σχόλιο επί της παρ. 1 εδ΄ β: Ως προς την έννοια της «εύλογης προθεσμίας», αυτή δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός (1) μήνα. Σχόλιο επί της παρ. 4: Αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε 5ετία, ο κάθε ΟΣΔ υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια; Χρονικά μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, πότε θα γίνει ο πρώτος έλεγχος, εφόσον το άρθρο αυτό μείνει ως έχει;