ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ (Άρθρο 36 παρ. 3 Οδηγίας) -Άρθρο 47 Επιβολή κυρώσεων

Άρθρο 47 Επιβολή κυρώσεων
1.Σε περίπτωση παράβασης από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του νόμου 2121/1993 επιβάλλονται στον οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από πλήρη και ειδικά αιτιολογημένη γνώμη του ΟΠΙ, σωρευτικώς ή διαζευτικώς, οι παρακάτω κυρώσεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία:
α) πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του.
Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να τάσσεται στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί με νεότερη απόφασή του να αυξήσει το ποσό του προστίμου (εντός του ως άνω πλαισίου) ή να ανακαλέσει (προσωρινά ή οριστικά) την άδεια. Η συμμόρφωση ή μη του οργανισμού διαπιστώνεται από τον Ο.Π.Ι.
2. Για την επιλογή του είδους και για την επιμέτρηση του προστίμου της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η σοβαρότητα και η βαρύτητα της παράβασης, η διάρκειά της, εάν έχει προηγηθεί από τον ΟΠΙ προειδοποίηση για συμμόρφωση προς τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για την ίδια παράβαση, η τυχόν επανάληψη της παράβασης, η τέλεση άλλης παράβασης στο παρελθόν, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και η εν γένει οικονομική κατάσταση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.
3. Η μερική ή ολική άρνηση συνεργασίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με τον ΟΠΙ στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και του νόμου 2121/1993, στην οποία εμπίπτει και η μη προσκόμιση στοιχείων, η άρνηση επίδειξης αιτούμενων βιβλίων και λοιπών εγγράφων και η μη χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους, επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη η σοβαρότητα της συγκεκριμένης άρνησης συνεργασίας, η απαξία των συγκεκριμένων πράξεων και η επίπτωσή τους στη διεξαγωγή της έρευνας.
4. Ο ΟΠΙ ελέγχει κάθε πέντε (5) έτη την πλήρωση των προϋποθέσεων της άδειας λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και διαβιβάζει σχετική έκθεση στον Υπουργό Πολιτισμού. Αν ο ΟΠΙ κρίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις αυτές, καλεί τους οργανισμούς σε συμμόρφωση εντός εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ενεργοποιείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων του παρόντος άρθρου.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:13 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 47 Κυρώσεις

  Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη συλλογική διαχείριση τόσο στις σχέσεις ΟΣΔ με δικαούχους όσο και στη σχέση ΟΣΔ με χρήστες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία κυρώσεων κατά ΟΣΔ που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. Στο παρελθόν η Εποπτεύουσα Αρχή απαντούσε στις καταγγελίες μας κατά συγκεκριμένου ΟΣΔ ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα αφού δεν προβλέπονταν κυρώσεις. Γι αυτό είμαστε ευτυχείς που υιοθετούνται αυστηρές κυρώσεις κατά δυστροπούντων ΟΣΔ.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:09 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 47 του Νομοσχεδίου
  1. Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προτείνεται η ρητή αναφορά καταργήσεως μεταξύ άλλων και του ΠΔ 40/2015, με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Νομοσχεδίου, διότι η αόριστη αναφορά σε κατάργηση «κάθε αντίθετης διάταξης» δεν επαρκεί και υπάρχει ενδεχόμενο συγκρούσεως ή αλληλεπικαλύψεως του υπό εξέταση Νομοσχεδίου – όταν ψηφισθεί – με διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, όπως του εν λόγω ΠΔ, του Ν. 2121/93 και άλλων νομοθετημάτων που ενδεχόμενα ρυθμίζουν ζητήματα ύπαρξης και λειτουργίας κάποιων οργανισμών.
  2. Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις, που ορίζεται με το εν λόγω άρθρο να επιβάλλονται «σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, …, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία», ενδέχεται να είναι αντίθετες προς το Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έκδοση της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου (7246/2003 – C5-0165/2003 – 2003/0811(CNS)) σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της διπλής διακινδύνευσης, δηλαδή να μη διώκεται ούτε να δικάζεται κανείς δύο φορές για τις ίδιες πράξεις και για την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά. Αυτή η αρχή κατοχυρώθηκε ως ατομικό δικαίωμα στα διεθνή νομικά μέσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως στο έβδομο πρωτόκολλο (άρθρο 4) της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 50).
  Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «ανεξαρτήτως» με τις λέξεις «υπό την επιφύλαξη τυχούσας επιβολής» άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία
  3. Επίσης, πάσχει νομικά και συνταγματικά η ανυπαρξία περιγραφής της αντικειμενικής υπόστασης κάθε τιμωρουμένης παραβάσεως, που σε συνδυασμό με την απόλυτη ποσοτικοποίηση των προβλεπόμενων προστίμων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εύλογα αναγκαία αναλογικότητα της σχέσης του εκάστοτε επαπειλούμενου προστίμου με τα έσοδα κάθε οργανισμού (βλ. διαδικασία υπολογισμού κι επιβολής προστίμων σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις από Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού της Ελλάδας) ενδέχεται να οδηγήσει σε αποτελέσματα ευθείας σύγκρουσης με βασικές Αρχές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των Θεμελιωδών Ελευθεριών και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Προτείνεται η προσαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων κατ’αναλογίαν της διαδικασίας υπολογισμού κι επιβολής προστίμων από Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού.
  4. Περαιτέρω, παραμένει ασαφής η τύχη ενός συνεταιρισμού περιωρισμένης ευθύνης, που λειτουργούσε ως αυτοδιαχειριζόμενος οργανισμός και του οποίου ανακλήθηκε τυχόν η άδεια λειτουργίας. Ακόμη και μετά την ανάκληση της αδείας, ο συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα τα περιουσιακά του στοιχεία καθορίζεται καταστατικά πού θα αποδοθούν σε περίπτωση λύσης του ΣυνΠ.Ε.
  Προτείνεται να προστεθεί διάταξη στο εν λόγω άρθρο του Νομοσχεδίου, με την οποία, σε περίπτωση που τέτοιος συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης συμμορφωθεί μελλοντικά με τις απαιτήσεις του υπό εξέταση Νομοσχεδίου, τότε να του χορηγείται η δυνατότητα επαναδειοδότησης για να λειτουργήσει ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης.
  5. Τέλος, διαπιστώνεται δυσανάλογο βάρος των προβλεπόμενων κυρώσεων επί των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε σύγκριση με την ανυπαρξία αυστηρών κυρώσεων όσον αφορά τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και τους τυχόντες αλλοδαπούς οργανισμούς που ενδεχόμενα να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.
  Προτείνεται η συμπλήρωση των διατάξεων του Νομοσχεδίου κατ’αναλογίαν. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, σε βάρος των εγχώριων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 12:10 | ΣΩΜΣΕ

  Άρθρο 47
  Εδώ αναφέρονται μόνο οι κυρώσεις για τους οργανισμούς και καμία κύρωση για τους χρήστες και τη συνήθη ασυνέπεια τους στη πληρωμή

 • Σχόλιο επί της παρ.1 στοιχ. β:
  Αυτή η κύρωση θα έπρεπε να προβλέπεται για ορισμένες μόνο περιπτώσεις παράβασης, ώστε να μην είναι τόσο ευρεία η διακριτική ευχέρεια του ΟΠΙ και του ΥΠ.ΠΟ. Στόχος είναι να τηρείται πάντοτε η θεμελιώδης αρχή της αναλογικότητας (ορ. σχετικά και αιτ. σκέψη 50 της Οδηγίας).
  Σχόλιο επί της παρ. 1 εδ΄ β:
  Ως προς την έννοια της «εύλογης προθεσμίας», αυτή δεν μπορεί να είναι κάτω του ενός (1) μήνα.
  Σχόλιο επί της παρ. 4: Αυτό τι σημαίνει, ότι κάθε 5ετία, ο κάθε ΟΣΔ υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια; Χρονικά μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, πότε θα γίνει ο πρώτος έλεγχος, εφόσον το άρθρο αυτό μείνει ως έχει;

 • Πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση του παρόντος άρθρου με το ΠΔ 40/2015, και γενικά πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή επεξεργασία των μεταβατικών διατάξεων, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις μεταξύ του νέου νόμου και του Ν. 2121/1993. Η διατύπωση «καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη» δεν αρκεί εν προκειμένω. Ιδανικά, πρέπει να γίνει ενσωμάτωση του νέου νόμου στον 2121/1993 και επανακωδικοποίηση.