• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:20

    Η παρούσα διάταξη, συνεπάγεται στην ουσία υποχρεωτική νομιμοποίηση των προσβολών και είναι ασυμβίβαστη με τον απόλυτο χαρακτήρα των πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης η ρύθμιση της παραγράφου 2 είναι προβληματική καθώς στην ουσία δεν προβλέπεται κάποιος αποτρεπτικός λόγος για το χρήστη για να μην προβεί σε χρήση χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση και καταβολή αμοιβής, αφού ακόμα κι αν καταληφθεί να κάνει χρήση χωρίς άδεια, το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να επιδικάσει μόνο το 50% της αιτούμενης βάσει αμοιβολογίου αμοιβής, η οποία μάλιστα υπάρχει και ο κίνδυνος να καταστεί και οριστική σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει οριστική αγωγή. Η λύση αυτή συνεπάγεται αυξημένα λειτουργικά έξοδα για τους ΟΣΔ και πιθανό κίνδυνο «race to the bottom» για τις αμοιβές. Ως εκ τούτου η διάταξη του άρθρου 45§2 θα πρέπει να αυστηροποιηθεί, ώστε να αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για τους χρήστες να προβαίνουν σε χρήσεις χωρίς αδειοδότηση.