• ΆΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Στις αρμοδιότητες της Γεν. Συνέλευσης των ΟΣΔ έχει συμπεριληφθεί και η έγκριση των αμοιβολογίων. Όμως κάθε ΟΣΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνει με σύντομες διαδικασίες στη σύνταξη ή τροποποίηση ενός αμοιβολογίου. Εάν απαιτείται και έγκριση ΓΣ, τότε θα δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις που μπορεί να έχει ως συνέπεια και αντίστοιχη καθυστέρηση στην άσκηση δικαιωμάτων και στην είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων. Προτείνεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα να μεταφερθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο των ΟΣΔ.