• ΆΡΘΡΟ 31 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπό συζήτηση Το άρθρο 31 ενσωματώνει το άρθρο 10 της Οδηγίας, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και όχι τα πρόσωπα που ασκούν την εποπτική λειτουργία. Όμως το άρθρο 31 εντάσσει στο πεδίο της ρύθμισής του και το εποπτικό συμβούλιο, αντιμετωπίζοντάς το ως όργανο διοίκησης, και υποχρεώνοντάς το να υιοθετεί για τη λειτουργία του διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου! Θα πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτό το εποπτικό συμβούλιο. Επίση το άρθρο αυτό αναφέρεται σε διοικητικό συμβούλιο, καθιστώντας υποχρεωτική την ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου αν και η οδηγία παρέχει στους ΟΣΔ την ευελιξία και ανάλογα με τη μορφή τους να επιλέξουν να έχουν δύο συλλογικά όργανα (εποπτικό και διοικητικό) ή ένα (μόνον εποπτικό πλέον Γενικό Δ/ντή και Δ/ντές ή μόνον διοικητικό με εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη). Προφανώς θα πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλουν ατομική δήλωση προς τη ΓΣ για τα ποσά που λαμβάνουν από τον ΟΣΔ και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων