• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:04

    Άρθρο 9, παρ. 3, περ. (β) σημείο (αα) του Νομοσχεδίου: Ειδικότερα, στη περίπτωση διορισμού ή παύσης γενικού διευθυντή, προτείνεται να προστεθεί «εφ’όσον προβλέπεται από το Καταστατικό θέση γενικού διευθυντή», διότι σε ορισμένους οργανισμούς η θέση αυτή δεν είναι απαραίτητη και η διατήρηση τέτοιου στελέχους δημιουργεί υπέρογκες ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών λόγω της εξαρτημένης σχέσης εργασίας του. Άρθρο 9, παρ. 10 του Νομοσχεδίου Όσον αφορά το δικαίωμα του ΟΠΙ να παρίσταται δι’εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μελών του οργανισμού κατόπιν υποχρεωτικής πρόσκλησής του επί ποινή ακυρότητας της Γ.Σ. δεν συνιστά υποχρέωση προβλεπόμενη από την Οδηγία, είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του Συντάγματος (μη επιτρεπόμενη Κρατική παρέμβαση κατ’άμεσο τρόπο στην λειτουργία ιδιωτικών νομικών προσώπων, ακόμη και μετά την απόφαση περί εκδόσεως διοικητικής άδειας για τη λειτουργία τους), δημιουργεί ζητήματα εχεμύθειας χωρίς όμως να προβλέπεται η διαδικασία δέσμευσης του εκπροσώπου του ΟΠΙ σε τέτοια εχεμύθεια και τέλος η παρακολούθηση της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Νομοσχεδίου, προκαλεί σημαντικές δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού κι εγκαταστάσεων κατάλληλων υποδομών, ιδιαίτερα όταν η Γ.Σ. πραγματοποιείται σε περιστασιακά μισθωμένο χώρο (π.χ. ξενοδοχείου κλπ.) και προτείνεται η κατάργησή της εν συνόλω.