• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:55

    Άρθρο 9 (Γενική Συνέλευση των μελών) Σχόλιο στην παρ. 3: Τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου δεν διορίζονται [όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στον αριθμό β) αα)], αλλά εκλέγονται. Απαιτείται σχετική αναδιατύπωση. Σχόλιο στην παρ. 6: Στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται, ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών, ενώ η αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (α. 8 παρ. 9) προβλέπει, ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση. Για ποιο λόγο η εν λόγω απόκλιση; Σχόλιο στην παρ. 10: Πρόκειται για αμφίβολης συνταγματικότητας παρέμβαση στην εσωτερική αυτονομία του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, η οποία μάλιστα δεν προβλέπεται από την Οδηγία. Συντασσόμαστε με την άποψη, ότι εφόσον πάντως διατηρηθεί θα πρέπει να επιβληθεί καθήκον εχεμύθειας. Το τελευταίο επιβάλλεται και σε ότι αφορά στις κατά την παράγραφο 11 κοινοποιούμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.