• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:21

    Άρθρο 19, παρ. 7 και 8 του Νομοσχεδίου Όσον αφορά την πρόβλεψη της παρ. 7 για «επιφύλαξη του δικαιώματος του δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εάν δεν έχουν παραγραφεί», προτείνεται αυτή να συμπληρωθεί με την προσθήκη ξεχωριστής πρόβλεψης που να αναφέρεται και στην «επιφύλαξη του δικαιώματος άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εντός εικοσαετίας από τη γέννηση εκάστης αξιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού». Επίσης, όσον αφορά την διάταξη τη απαρ. 8, για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ημίσεως των μη διανεμητέων ποσών από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για επενδύσεις και περί χρησιμοποιήσεως του υπολοίπου, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων, προτείνεται να προστεθεί για το συνολικό ποσό αδιανέμητων «υπό την επιφύλαξη μη γνωστοποιηθείσας οφειλής εκ μέρους άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, με βάση το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου 7 αυτού του άρθρου». Οι εν λόγω προτεινόμενες προσθήκες, εύλογα, προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των οργανισμών, δεδομένων πιθανών δυσερμήνευτων νομικών ζητημάτων σε συνδυασμό με τις εν λόγω διατάξεις του Νομοσχεδίου, που δεν προβλέπονται από την προς ενσωμάτωση Οδηγία.