Άρθρο 19-Διανομή δικαιωμάτων

Άρθρο 19
Διανομή δικαιωμάτων
(Άρθρο 13 Οδηγίας)

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίο προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 37 οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του, που είναι νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης – ή κατά περίπτωση στα μέλη του – να τηρήσουν την προθεσμία αυτή. 3. Σε περίπτωση που τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν να διανεμηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων και επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία. Συγκεκριμένα, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπισθεί: α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, σε περίπτωση που ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει ως μέλη νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, σε αυτά τα νομικά πρόσωπα και β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας. Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής: α) Ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας. β) Το όνομα του δικαιούχου. γ) Το όνομα του σχετικού εκδότη ή παραγωγού. δ) Κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου. Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών. 5. Σε περίπτωση που τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα. Στα μη διανεμητέα ποσά περιλαμβάνονται και τα μη διανεμητέα της εύλογης αμοιβής. 6. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο εισπράχθηκαν και έλαβαν γνώση οι δικαιούχοι. Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαιούχων, η προθεσμία είναι πέντε (5) έτη από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4. 7. Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 9 με την επιφύλαξη του δικαιώματος του δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εάν δεν έχουν παραγραφεί. 8. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ χρησιμοποιείται, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να αυξηθεί το ποσό των μη διανεμητέων για επενδύσεις.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 15:50 | Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ

  Άρθρο 19 παρ. 8

  Εκτιμούμε ότι δεν είναι εύλογο το σύνολο των αδιανέμητων δικαιωμάτων να δαπανάται για επενδύσεις και για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα η ΓΣ να αποφασίσει ότι ένα μέρος έως και 50% των αδιανέμητων να προστίθεται στην τρέχουσα διανομή.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:58 | ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Άρθρο 19 (Διανομή δικαιωμάτων)
  Γενικό Σχόλιο: Στην προτεινόμενη διάταξη δεν έχει συμπεριληφθεί – σε αντίθεση με ότι προβλέπει το υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο 57 παρ. 5 Ν. 2121/1993) – η κατά την άποψή μας αναγκαία πρόβλεψη, ότι η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους. Επιβάλλεται επομένως σχετική προσθήκη, η οποία θα μπορούσε να εισαχθεί ως δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 και να έχει ως εξής: «Η διανομή στους δικαιούχους πραγματοποιείται κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους». Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατό να αναδιατυπωθεί το στοιχείο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος νομοσχεδίου που θα είχε στην περίπτωση αυτή ως εξής: «γ) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων».
  Σχόλιο στην παράγραφο 4: Είναι φανερό, ότι η εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης παροχή των προβλεπόμενων στη συγκεκριμένη διάταξη πληροφοριών, σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπισθεί, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου. Επειδή όμως – όπως θεωρούμε ότι συμβαίνει σε όλους ανεξαίρετα τους υφιστάμενους σήμερα ΟΣΔ – ένας σημαντικός αριθμός συνδεδεμένων με το συνεταιρισμό μας δικαιούχων είτε δεν διαθέτει e-mail είτε δεν μας το έχει ποτέ γνωστοποιήσει, θα υποχρεωθούμε να διαβιβάζουμε τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη διάταξη πληροφορίες ταχυδρομικώς, πράγμα το οποίο προδήλως θα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό τις λειτουργικές μας δαπάνες κατά τρόπο απολύτως δυσανάλογο προς την πραγματική αξία των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.

 • 22 Ιανουαρίου 2016, 14:21 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ

  Άρθρο 19, παρ. 7 και 8 του Νομοσχεδίου
  Όσον αφορά την πρόβλεψη της παρ. 7 για «επιφύλαξη του δικαιώματος του δικαιούχου να διεκδικήσει τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εάν δεν έχουν παραγραφεί», προτείνεται αυτή να συμπληρωθεί με την προσθήκη ξεχωριστής πρόβλεψης που να αναφέρεται και στην «επιφύλαξη του δικαιώματος άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εντός εικοσαετίας από τη γέννηση εκάστης αξιώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού».
  Επίσης, όσον αφορά την διάταξη τη απαρ. 8, για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ημίσεως των μη διανεμητέων ποσών από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για επενδύσεις και περί χρησιμοποιήσεως του υπολοίπου, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων, προτείνεται να προστεθεί για το συνολικό ποσό αδιανέμητων «υπό την επιφύλαξη μη γνωστοποιηθείσας οφειλής εκ μέρους άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης έως το τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους, με βάση το τελευταίο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου 7 αυτού του άρθρου».
  Οι εν λόγω προτεινόμενες προσθήκες, εύλογα, προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των οργανισμών, δεδομένων πιθανών δυσερμήνευτων νομικών ζητημάτων σε συνδυασμό με τις εν λόγω διατάξεις του Νομοσχεδίου, που δεν προβλέπονται από την προς ενσωμάτωση Οδηγία.

 • 13 Ιανουαρίου 2016, 19:35 | GRAMMO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

  Σχόλιο παρ. 8
  Γιατί αυτό το ½ να μην μπορεί να αποδίδεται pro rata και στους δικαιούχους?