• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΗΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:58

    Άρθρο 19 (Διανομή δικαιωμάτων) Γενικό Σχόλιο: Στην προτεινόμενη διάταξη δεν έχει συμπεριληφθεί – σε αντίθεση με ότι προβλέπει το υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο 57 παρ. 5 Ν. 2121/1993) – η κατά την άποψή μας αναγκαία πρόβλεψη, ότι η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους. Επιβάλλεται επομένως σχετική προσθήκη, η οποία θα μπορούσε να εισαχθεί ως δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1 και να έχει ως εξής: «Η διανομή στους δικαιούχους πραγματοποιείται κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους». Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατό να αναδιατυπωθεί το στοιχείο γ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος νομοσχεδίου που θα είχε στην περίπτωση αυτή ως εξής: «γ) Τη γενική πολιτική για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατό, προς την πραγματική χρησιμοποίηση των έργων τους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων». Σχόλιο στην παράγραφο 4: Είναι φανερό, ότι η εκ μέρους του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης παροχή των προβλεπόμενων στη συγκεκριμένη διάταξη πληροφοριών, σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπισθεί, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου. Επειδή όμως – όπως θεωρούμε ότι συμβαίνει σε όλους ανεξαίρετα τους υφιστάμενους σήμερα ΟΣΔ – ένας σημαντικός αριθμός συνδεδεμένων με το συνεταιρισμό μας δικαιούχων είτε δεν διαθέτει e-mail είτε δεν μας το έχει ποτέ γνωστοποιήσει, θα υποχρεωθούμε να διαβιβάζουμε τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη διάταξη πληροφορίες ταχυδρομικώς, πράγμα το οποίο προδήλως θα επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό τις λειτουργικές μας δαπάνες κατά τρόπο απολύτως δυσανάλογο προς την πραγματική αξία των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.