• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:09

    Άρθρο 47 του Νομοσχεδίου 1. Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προτείνεται η ρητή αναφορά καταργήσεως μεταξύ άλλων και του ΠΔ 40/2015, με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Νομοσχεδίου, διότι η αόριστη αναφορά σε κατάργηση «κάθε αντίθετης διάταξης» δεν επαρκεί και υπάρχει ενδεχόμενο συγκρούσεως ή αλληλεπικαλύψεως του υπό εξέταση Νομοσχεδίου - όταν ψηφισθεί - με διατάξεις άλλων νομοθετημάτων, όπως του εν λόγω ΠΔ, του Ν. 2121/93 και άλλων νομοθετημάτων που ενδεχόμενα ρυθμίζουν ζητήματα ύπαρξης και λειτουργίας κάποιων οργανισμών. 2. Επιπρόσθετα, οι κυρώσεις, που ορίζεται με το εν λόγω άρθρο να επιβάλλονται «σωρευτικώς ή διαζευκτικώς, …, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία», ενδέχεται να είναι αντίθετες προς το Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έκδοση της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου (7246/2003 - C5-0165/2003 - 2003/0811(CNS)) σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της διπλής διακινδύνευσης, δηλαδή να μη διώκεται ούτε να δικάζεται κανείς δύο φορές για τις ίδιες πράξεις και για την ίδια αξιόποινη συμπεριφορά. Αυτή η αρχή κατοχυρώθηκε ως ατομικό δικαίωμα στα διεθνή νομικά μέσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως στο έβδομο πρωτόκολλο (άρθρο 4) της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 50). Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «ανεξαρτήτως» με τις λέξεις «υπό την επιφύλαξη τυχούσας επιβολής» άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία 3. Επίσης, πάσχει νομικά και συνταγματικά η ανυπαρξία περιγραφής της αντικειμενικής υπόστασης κάθε τιμωρουμένης παραβάσεως, που σε συνδυασμό με την απόλυτη ποσοτικοποίηση των προβλεπόμενων προστίμων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εύλογα αναγκαία αναλογικότητα της σχέσης του εκάστοτε επαπειλούμενου προστίμου με τα έσοδα κάθε οργανισμού (βλ. διαδικασία υπολογισμού κι επιβολής προστίμων σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις από Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού της Ελλάδας) ενδέχεται να οδηγήσει σε αποτελέσματα ευθείας σύγκρουσης με βασικές Αρχές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των Θεμελιωδών Ελευθεριών και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνεται η προσαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων κατ’αναλογίαν της διαδικασίας υπολογισμού κι επιβολής προστίμων από Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού. 4. Περαιτέρω, παραμένει ασαφής η τύχη ενός συνεταιρισμού περιωρισμένης ευθύνης, που λειτουργούσε ως αυτοδιαχειριζόμενος οργανισμός και του οποίου ανακλήθηκε τυχόν η άδεια λειτουργίας. Ακόμη και μετά την ανάκληση της αδείας, ο συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα τα περιουσιακά του στοιχεία καθορίζεται καταστατικά πού θα αποδοθούν σε περίπτωση λύσης του ΣυνΠ.Ε. Προτείνεται να προστεθεί διάταξη στο εν λόγω άρθρο του Νομοσχεδίου, με την οποία, σε περίπτωση που τέτοιος συνεταιρισμός περιωρισμένης ευθύνης συμμορφωθεί μελλοντικά με τις απαιτήσεις του υπό εξέταση Νομοσχεδίου, τότε να του χορηγείται η δυνατότητα επαναδειοδότησης για να λειτουργήσει ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. 5. Τέλος, διαπιστώνεται δυσανάλογο βάρος των προβλεπόμενων κυρώσεων επί των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σε σύγκριση με την ανυπαρξία αυστηρών κυρώσεων όσον αφορά τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και τους τυχόντες αλλοδαπούς οργανισμούς που ενδεχόμενα να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Προτείνεται η συμπλήρωση των διατάξεων του Νομοσχεδίου κατ’αναλογίαν. Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο, σε βάρος των εγχώριων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.