• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:54

    Άρθρο 9 παρ.9 Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ένας ΟΣΔ δεν διαθέτει γενική συνέλευση λόγω της νομικής του μορφής. Η γνώμη μας είναι ότι η διάταξη δεν ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία ένας ΟΣΔ δεν ανήκει και ελέγχεται από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με τη νομική μορφή ανώτατο όργανο είναι η συνέλευση των εταίρων ή μετόχων που λαμβάνει αποφάσεις τροποποίησης καταστατικού ή εκλογής ΔΣ. Επομένως αναφύεται το ερώτημα ποιά είναι η σχέση μεταξύ του Εποπτικού Συμβουλίου και των αρμοδιοτήτων που ο παρών νόμος προβλέπει και της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ή μετόχων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ανάλογα με τη νομική μορφή στους οικείους νόμους. Ο παρών νόμος είναι ειδικότερος και καταργεί – τροποποιεί τις αντίστοιχες διατάξεις των νόμων που διέπουν τη νομική μορφή? Κατά τη γνώμη μας στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει τα όργανα σύμφωνα με την εταιρική μορφή να στερούνται των αρμοδιοτήτων τους όμως αυτές θα πρέπει να ασκούνται με την έγκριση του εκλεγμένου από τους δικαιούχους Εποπτικού Συμβουλίου. Προτείνουμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στο τέλος της παρ. 9: 9. Σε περίπτωση που οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν ανήκει ή ελέγχεται από τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι τροποποιήσεις του Καταστατικού του αποφασίζονται από τα όργανα που προβλέπει ο νόμος για κάθε νομική μορφή οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ή το Εποπτικό Συμβούλιο των μελών.