• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:38

    Άρθρο 12 παρ.2 Για τους δημιουργούς είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία σχετικά με τις κατηγορίες δικαιωμάτων που αναθέτουν σ’ έναν ΟΣΔ και να μπορούν να τις αποσύρουν οποτεδήποτε και χωρίς μακρόχρονες προειδοποιήσεις. Είναι κατανοητό ότι προκειμένου οι ΟΣΔ να διαχειρίζονται το ρεπερτόριό τους θα πρέπει αυτό να παραμένει σταθερό και να μην αλλάζει κάθε μέρα όμως θεωρούμε υπερβολικό ότι οποιαδήποτε απόσυρση δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνον στο τέλος οικονομικού έτους (γιατί οικονομικού?) και προτείνουμε να μπορεί να γίνει στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Επίσης η εξάμηνη προειδοποίηση που προβλέπει ο νόμος είναι υπερβολικά δεσμευτική για τους δημιουργούς και προτείνουμε να γίνει τρίμηνη. Επισημαίνουμε ότι ΟΣΔ στο χώρο της μουσικής επί σειρά ετών αρνείτο το δικαίωμα των δημιουργών να αποσύρουν κάποιες κατηγορίες δικαιωμάτων και μόνον μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 245/2002 μετά από καταγγελία συναδέλφων μας δημιουργών και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών αναγνωρίζει στους δημιουργούς το δικαίωμα το οποίο μπορούν να το ασκήσουν με τρίμηνη προειδοποίηση (στην πράξη μάλιστα τις περισσότερες φορές οι ΟΣΔ δέχονται την απόσυρση και με συντομότερη προειδοποίηση). Συνεπώς οι έξι μήνες που προβλέπει το νομοσχέδιο αποτελεί χειροτέρευση της θέσης των δημιουργών σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα. Επιπλέον θα πρέπει να διορθωθεί στην ίδια παράγραφο η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της τριετίας. Είναι τελείως παράλογη ρύθμιση που δεσμεύει αδικαιολόγητα και τους δημιουργούς και τους ΟΣΔ. Συνήθως οι άδειες των ΟΣΔ έχουν διάρκεια ένα έτος, και συνεπώς είναι τελείως παράλογο να παρατείνονται όπως προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση καταγγελίας σε τρία χρόνια. Στις λίγες περιπτώσεις που οι ΟΣΔ δίδουν άδειες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι άδειες αυτές πρέπει να ισχύουν μέχρι την λήξη της διάρκειάς τους χωρίς να επηρεάζονται από την τυχόν απόσυρση του δικαιώματος που έγινε μετά τη σύναψη της άδειας. “2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη σύμβαση ανάθεσης αναφορικά με συγκεκριμένες εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους για τις επικράτειες της επιλογής τους ή να ανακαλούν τα ως άνω από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριων (3) μηνών. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δύναται να αποφασίσει ότι η καταγγελία παράγει αποτελέσματα μόνο στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειάς τους.”