• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:14

    Είναι απολύτως ψευδής ο κατωτέρω ισχυρισμός της ΑΕΠΙ, ότι τάχα οι εταιρείες SONY BMG, WARNER CHAPPELL, EMI & UNIVERSAL, λαμβάνουν ποσοστό 45% των διανεμηθέντων από την ΑΕΠΙ ποσών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται από την ίδια την ΑΕΠΙ, οι διανομές Δεκεμβρίου 2014 και Ιουνίου 2015 ανέρχονταν σε ποσά 17.638.457,74€ και 15.839.339,74€ αντίστοιχα, εκ των οποίων οι αναφερόμενες από την ΑΕΠΙ ανωτέρω εταιρείες (SONY BMG, WARNER CHAPPELL, EMI & UNIVERSAL) έλαβαν συνολικά 2.212.711,94€ και 1.627.448,68€, δηλαδή το ποσοστό τους επί των διανομών αυτών ανέρχεται σε 12,5% και 10,27% αντίστοιχα. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και το ποσοστό αυτό, αναλογεί σε αντίστοιχους συνθέτες και στιχουργούς τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπούν οι ανωτέρω εκδοτικές εταιρείες. Εξίσου ψευδές είναι και ότι τάχα η λήψη αποφάσεων στη συνέλευση εξαρτάται από τα ποσοστά συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη. Όπως προκύπτει από την εν λόγω διάταξη μόνο η εξαίρεση από τη συμμετοχή στη συνέλευση εξαρτάται από το ανωτέρω κριτήριο. Αντίθετα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 "Το καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης οφείλει να προβλέπει κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή όλων των μελών του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Η εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών μελών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη" Εν κατακλείδι ο μοναδικός λόγος για την επιθυμία κάποιου οργανισμού να εξαιρεθεί από τους επιβαλλόμενους από την Οδηγία και το νόμο κανόνες διαφάνειας, χρηστής διακυβέρνησης και λογοδοσίας, είναι για να εξακολουθήσει να λειτουργεί ανέλεγκτα και υπό καθεστώς αδιαφάνειας, αντίθετα προς τα συμφέροντα των δικαιούχων που εκπροσωπεί.