• Σχόλιο του χρήστη 'Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity' | 13 Μαρτίου 2023, 12:29

    Καταρχάς, νομοτεχνικά χρειάζεται να υπάρξει διόρθωση, προκειμένου το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, δηλαδή τα άρθρα 171-180, να μην συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος ΙΓ που αφορά στις διατάξεις για άδειες διαμονής ομογενών. Άρθρο 172 - Παράβολα Παρατηρείται αύξηση του ύψους των παραβόλων, εκτός των αδειών διαμονής που ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ε. Για περισσότερα βλ. σχετικά σχόλια επί των άρθρων 93 και 162.