Μέρος ΙΓ’ (άρθρα 168-180)

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ OMΟΓΕΝΕΙΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Υ»)

Άρθρο 168
Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού
(άδεια διαμονής τύπου «Υ.1»)

1. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού, τα οποία είχαν εκδοθεί από τα Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και από τις Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους, εφόσον οι άδειες παραμονής ή τα δελτία ταυτότητας αλλοδαπού έχουν λήξει πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να παραμένει στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 10 στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
3. Η άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους, παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανανεώνεται ανά διετία, για τον ίδιο λόγο. Η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί και για έναν από τους λόγους του παρόντος, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
4. Άδεια διαμονής χορηγείται και στους/στις συζύγους, τους κατιόντες σε ευθεία γραμμή και στους απευθείας ανιόντες του αιτούντος, εφόσον διαμένουν στη Χώρα.
5. Σε ανήλικους κατιόντες, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά παρέκκλιση του άρθρου 84.
6. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ο ενδιαφερόμενος ή το μέλος της οικογένειας οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 178.
7. Άδεια διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα, αλλά δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα υπαγωγής του στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, για τους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 194.
Ο ανωτέρω τίτλος χορηγείται και στα μέλη οικογένειας, όπως ορίζονται στην παρ. 4.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει για τον σκοπό αυτό να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλην του προηγούμενου τίτλου διαμονής.
Για τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας η ομογενειακή ιδιότητα αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών του εξωτερικού, όπως εγγραφές σε δημοτολόγια ή προξενικά μητρώα, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ελληνική καταγωγή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄ – ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ της ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ

Άρθρο 169
Διαδικασίες διαχείρισης – τακτοποίησης των ομογενών από Αλβανία,
Τουρκία και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ
(άδεια διαμονής τύπου «Υ.2»)

1. Στους ομογενείς που προέρχονται από την Αλβανία και στα μέλη των οικογενειών τους χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα διαμονής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 4000/3/10-πβ΄/14.11.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 3043) για την παραμονή και εργασία ομογενών από την Αλβανία.
2. Στους ομογενείς που προέρχονται από την Τουρκία και στα μέλη των οικογενειών τους χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα διαμονής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 4000/3/84/13.1.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 53) για την παραμονή και εργασία ομογενών από την Τουρκία.
3. Στους ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα έγγραφα διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2790/2000 (Α΄ 24), την παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (Α΄131), την υπό στοιχεία 4864/8/8-γ/17.7.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημόσιας Τάξης (Β΄ 911) για το περιεχόμενο και τη διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας σε ομογενείς χωρών πρώην ΕΣΣΔ και την υπ’ αρ. 9645/10/28.7.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπληρωτή Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εξωτερικών (Β΄ 1555) για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας σε Ομογενείς που διαμένουν στην Κύπρο.

Άρθρο 170
Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (άδεια διαμονής Υ.3)

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών μέλη οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Οι άδειες διαμονής του παρόντος χορηγούνται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα και δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου.
2. Οι σύζυγοι ομογενούς, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, δύνανται να αιτηθούν υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 134, και στην κατηγορία άδειας διαμονής « Α.1» λόγω:
α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα (1) έτος πριν τον θάνατο του,
β. έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ο γάμος διήρκεσε, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου, επί τρία (3), τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
γ. συνδρομής ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωμα διαμονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 171
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, αρμόδιες για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται.
2. Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν οριστεί δυνάμει των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α’ 215), ως σημεία υποδοχής με τις αποφάσεις της παρ. 3, ασκούν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στους Οργανισμούς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως:
α. την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και την επικοινωνία των υπηρεσιών με τους ενδιαφερόμενους,
β. την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων
γ. την επίδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,
δ. την παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,
ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,
στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και
ζ. την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των τελών και παραβόλων.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώνουν ηλεκτρονικά, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) «Μετανάστευση» του άρθρου 174, τις αρμόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που εκδίδουν και αφορούν σε αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι αστυνομικές, λιμενικές ή αερολιμενικές αρχές και οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Άρθρο 172
Παράβολα – Πρόστιμα

1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, το ύψος του οποίου, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως ακολούθως:
α. για τις άδειες διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
β. για τις άδειες διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σε τριακόσια (300) ευρώ,
γ. για τις άδειες διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
δ. για τις άδειες διαμονής μέχρι πέντε (5) έτη, σε πεντακόσια (500) ευρώ,
ε. για τις άδειες διαμονής μέχρι δέκα (10) έτη, σε εξακόσια (600) ευρώ.
στ. για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 164 (άδεια διαμονής τύπου «Ι.8»), όταν οι πολίτες τρίτων χωρών λαμβάνουν ή δικαιούνται σύνταξη από ελληνικό φορέα κύριας ασφάλισης, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ζ. για τη χορήγηση τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα τέκνα που ενηλικιώνονται και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τους, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
η. για τις άδειες διαμονής επενδυτή των άρθρων 96, 97, 99 και 100, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
θ. για τις άδειες διαμονής της παρ. 8 του άρθρου 164 (άδεια διαμονής τύπου «Ι.8»), σε χίλια (1.000) ευρώ,
ι. για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του παρόντος, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ια. για την επανέκδοση άδειας διαμονής όλων των κατηγοριών με εξαίρεση αυτές που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, σε εκατό (100) ευρώ.
Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 44, 59, 61, 86, 87, 98, 106, 107, 110, 111, 120, 121, 126, 144, 153 και την παρ. 1 του άρθρου 164 συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά.
Ειδικά, όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 162, καταβάλλουν παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ.
2. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του παραβόλου:
α) όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 162 (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2») και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άδεια διαμονής τύπου «Μ.1»),
β) ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών,
γ) οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1245/1982 (Α΄ 45).
3. Τα πρόστιμα και τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα εισπράττονται υπέρ του δημοσίου.
4. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4091/2012 (Α΄ 219) υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
5. Τα παράβολα του παρόντος εισπράττονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.
6. Τα έσοδα από τα παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εμφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) του κρατικού προϋπολογισμού.
Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εσόδων εγγράφεται σε προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για:
α. την καταβολή των μισθωμάτων των οικημάτων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες μιας στάσης,
β. την αγορά, τη μίσθωση, την επισκευή και τη συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
γ. λειτουργικά έξοδα,
δ. την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές του άρθρου 205,
ε. τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νόμιμων μεταναστών, που ανατίθενται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από δήμους στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη,
στ. την αντιμετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τον ν. 3812/2009 (Α` 234) και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας,
ζ. την αγορά εξοπλισμού ασφάλειας ή τη μίσθωση σχετικών υπηρεσιών και
η. τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215).

Άρθρο 173
Επιτροπές Μετανάστευσης

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνονται τρεις (3) Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τους αναπληρωτές τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται επιπλέον Επιτροπές, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
Οι Επιτροπές αποτελούνται από:
α. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος,
β. έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης ασκούν υπάλληλοι του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που χειρίζονται τους σχετικούς φακέλους.
2. Σε κάθε νομό της αποκεντρωμένης διοίκησης συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από τους οποίους ο ένας (1) είναι ο προϊστάμενός της, ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συστήνεται μία (1) Επιτροπή για κάθε αρμόδια υπηρεσία. Με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραμματέας είναι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας.
Με αποφάσεις των Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα, μπορεί να συστήνονται, σε κάθε αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στον νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι δύο (2) επιπλέον Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Η συγκρότηση των Επιτροπών σε κάθε νομό Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους της που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ίδιου νομού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.
3. Οι Επιτροπές Μετανάστευσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτές και αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Ειδικότερα, γνωμοδοτούν σχετικά με:
α. περιπτώσεις γάμων, καταχωρισμένης συμβίωσης, υιοθεσίας ή αναγνώρισης ανήλικου ημεδαπού τέκνου που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας,
β. τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενδιαφερόμενου που αποδεικνύει δεσμούς με τη χώρα,
γ. τη διερεύνηση της ύπαρξης προσωρινής ή μόνιμης αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης διαβατηρίου. Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τον βαθμό ένταξης του ενδιαφερόμενου στη χώρα,
δ. άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατομικευμένης προσέγγισης, οι οποίες παραπέμπονται με εισήγηση του αρμόδιου Προϊστάμενου Τμήματος.

Άρθρο 174
Ενιαίο πληροφορικό σύστημα-Τήρηση μητρώου

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα (Ο.Π.Σ. «Μετανάστευση») καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν στη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδειών διαμονής και αποφάσεων επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα.
2. Οι αρμόδιοι φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας οφείλουν να τηρούν στατιστικά στοιχεία των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, των αιτούντων άσυλο και των παράνομα ευρισκόμενων πολιτών τρίτων χωρών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 175
Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων

Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α` 133), η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής καθορίζεται κατ` εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 176
Εποπτεία εφαρμογής

Αρμόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος, για τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων και για την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για κάθε θέμα που σχετίζεται με την είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 176
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και οι τύποι των αδειών διαμονής που προβλέπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κοινές αποφάσεις των παρ. 1, 9 και 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους και εντός διαστήματος ενός (1) μηνός, οι άδειες διαμονής ανανεώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Εάν η κατηγορία άδειας διαμονής δεν υφίσταται, οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να υπαχθούν σε μια από τις λοιπές κατηγορίες του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 ή σε άδεια διαμονής τύπου «Μ2» του άρθρου 162, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος.
2. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας της παρ. 1 του άρθρου 162 κατά την επανέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
4. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 144, οι άδειες διαμονής που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α΄212) και την παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 162 του παρόντος, υπάγονται κατά την ανανέωσή τους, αυτοδίκαια, στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
5. Οι άδειες διαμονής της κατηγορίας Α2 της υπ’ αρ. 30825/4.6.2014 (Β΄ 1528) κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών και οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης τους.
Μετά τη λήξη τους και εντός διαστήματος ενός (1) μηνός, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κατηγορία άδειας διαμονής, ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Οι κάτοχοι άδειας διαμονής της κατηγορίας Α2.1 μετά τη λήξη της άδειας διαμονής τους υπάγονται υποχρεωτικά, αναλόγως της επαγγελματικής ιδιότητας που κατέχουν, στην κατηγορία «Ε» και στους τύπους αδειών «Ε1», «Ε2», «Ε3», ή στην κατηγορία «Β» και στον τύπο «Β3» αντίστοιχα.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής της κατηγορίας Α2.2, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής τους υπάγονται υποχρεωτικά στην κατηγορία «Ε» και στον τύπο «Ε4»
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής των κατηγοριών Α2.3, Α2.4 , Α2.5, Α2.6, Α2.7, Α2.10, Α2.11 κσι Α2.12, υπάγονται στην κατηγορία «Ε» και στον τύπο «Ε3».
6. Οι άδειες διαμονής της κατηγορίας Α3 της υπ’ αρ. 30825/4.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης και οι οποίες είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, διατηρούνται σε ισχύ έως την ημερομηνία λήξης τους.
Μετά τη λήξη τους και εντός διαστήματος ενός (1) μηνός, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη κατηγορία άδειας διαμονής, ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής των κατηγοριών Α3.1 και Α3.3 υπάγονται στην κατηγορία «Β» και στους τύπους «Β1» και «Β2».
Οι κάτοχοι αδειών διαμονής Α3.2 και Α3.4 υπάγονται μετά τη λήξη της άδειας διαμονής τους υποχρεωτικά στην κατηγορία «Ε» και στον τύπο «Ε3».
7. Οι κάτοχοι άδειας διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Στρατιωτικές και Παραγωγικές Σχολές μετά τη λήξη της άδειας διαμονής τους υπάγονται υποχρεωτικά στην άδεια διαμονής τύπου «Η.9».
8. Οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την περ. ΣΤ4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 30825/2014 κοινής υπουργικής απόφασης διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, οι κάτοχοι των αδειών διαμονής δύνανται να μεταβάλουν κατηγορία άδειας διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 ή να μεταβούν στην κατηγορία «Μ2».
9. Οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις περ. β’, γ’ και ε’ της παρ. 1 και τις περ. γ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014 διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Περαιτέρω ανανέωση διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 134.
Στους εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής τύπου «Α1». Η ίδια άδεια διαμονής χορηγείται και στους πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής τύπου «Ο2».
.

Άρθρο 178
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής του παρόντος Κώδικα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ανακαθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επιτρέπονται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη Χώρα της παρ. 1 του άρθρου 5. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των σημείων συνοριακής διέλευσης δύναται να επιτραπούν κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να καθορίζονται στα σύνορα της χώρας προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόμενων προσώπων. Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών των σημείων καθορίζονται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν τη λειτουργία τους, και δεν υπερβαίνουν τους οκτώ (8) μήνες, εκτός αν εξαιρετικοί λόγοι επιβάλλουν τη λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος του απαιτούμενου συναλλάγματος για κάθε ημέρα διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 6. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του συναλλάγματος του πρώτου εδαφίου.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου πρόσκλησης της παρ. 7 του άρθρου 6, τα κριτήρια προσδιορισμού της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του προσκαλούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και οι κυρώσεις που αφορούν στον αποκλεισμό του αιτούντος ή του προσκαλούντος από τη διαδικασία χορήγησης προσκλήσεων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται τα προξενικά τέλη ανάλογα με τα κράτη στα οποία εδρεύουν οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία για την εφαρμογή του άρθρου 7.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα γενικά δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των θεωρήσεων εισόδου μακράς διάρκειας.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών, και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται τα έγγραφα, με τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι πολίτες τρίτων χωρών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εφοδιασμός τους από τις διπλωματικές αρχές της χώρας τους για την εφαρμογή του άρθρου 8.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζεται το σύνολο των κινδύνων που πρέπει να καλύπτονται, κατ’ αναλογία με τους ημεδαπούς, προκειμένου να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας πολίτες τρίτων χωρών που μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς για την εφαρμογή του άρθρου 8.
11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λόγοι που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς και οι λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 8.
12. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τον τύπο και το περιεχόμενο του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης και της βεβαίωσης υποβολής αίτησης των άρθρων 10 και 11, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής στους δικαιούχους του άρθρου 15, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται το ύψος του τέλους, το οποίο καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής των άρθρων 10 και 11, και το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης του τίτλου διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και κάθε άλλη σχετική δαπάνη.
14. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να ανακαθορίζεται η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων υποβολής αίτησης των άρθρων 10 και 11.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εσωτερικών, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η εκτύπωση των αδειών και τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ` εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
16. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να ανακαθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριμένους τύπους αδειών διαμονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιμες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόμισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, μπορεί να συγκροτούνται κινητές ομάδες λήψης βιομετρικών δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 14, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας, λόγω μόνιμης φυσικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, καθώς και να καθορίζεται προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην άδεια διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών του άρθρου 14, και προσδιορίζονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες προς εθνική χρήση που συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω άδειες, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 14.
19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και του ελέγχου των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 από τους εξωτερικούς παρόχους και κάθε σχετικό ζήτημα.
20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των αποτυπωμάτων στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002, για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος.
21. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στους φορείς ή τους εξωτερικούς παρόχους, στους οποίους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και του ελέγχου των δεδομένων αυτών στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002 με την απόφαση της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 14 για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, την εκπαίδευση των υπαλλήλων του φορέα ή του παρόχου και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των αποτυπωμάτων στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον ανωτέρω Κανονισμό.
22. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 14.
23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η εκτύπωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 14, που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ` εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
24. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η εγκατάσταση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές αυτής, για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 18.
25. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής στα δημόσια σχολεία μαθητών, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, για τους σκοπούς της παρ. 9 του άρθρου 18. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και να καθορίζονται η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της χώρας προέλευσής τους.
26. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης των προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 20.
27. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα στοιχεία των δελτίων άφιξης ή καταστάσεων των επιβατών που είναι πολίτες τρίτων χωρών της παρ. 5 του άρθρου 25.
28. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 27.
29. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ανακαθορίζεται ο δείκτης υπολογισμού του κατώτατου ορίου μισθού της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31, μεταξύ του 1 και του 1,6, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας.
30. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO) και για τα οποία δύναται να καθορίζεται και να εφαρμόζεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 29, χαμηλότερο κατώτατο όριο μισθού, το οποίο είναι τουλάχιστον ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κατώτατου ορίου μισθού που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’167), υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα.
31. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου και εφόσον πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που έχουν στην κατοχή τους τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον οποίο έχουν αποκτήσει σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ, δύναται να καθορίζεται και να εφαρμόζεται, κατά παρέκκλιση των παρ. 29 και 30, χαμηλότερο κατώτατο όριο μισθού, που είναι τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κατώτατου ορίου μισθού, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, κατά την ανανέωση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ, η οποία έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών (3) ετών, το κατώτατο όριο μισθού που προσδιορίζεται με την απόφαση της παρ. 29 συνεχίζει να εφαρμόζεται, εφόσον: α) η αρχική χρονική περίοδος των τριών (3) ετών δεν έχει παρέλθει ή β) η χρονική περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την πρώτη έκδοση της Μπλε Κάρτας της ΕΕ δεν έχει παρέλθει.
32. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου είναι δυνατή η θέσπιση διαδικασίας αναγνώρισης εργοδοτών του άρθρου 38, για τους οποίους είναι δυνατή η εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας μετάκλησης και χορήγησης της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» σε πολίτες τρίτων χωρών εργαζομένους τους. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι διαφάνειας και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων εργοδοτών, οι όροι και τα κριτήρια αναγνώρισης, η περίοδος ισχύος της αναγνώρισης, οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης των αναγνωρισμένων εργοδοτών με τους όρους αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάκλησης ή μη ανανέωσης της αναγνώρισης, καθώς και οι ενδεχόμενες κυρώσεις και τα ενδεχόμενα τέλη για τους εργοδότες.
33. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται η διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων του Κεφαλαίου Ε΄ από εργοδότες, οι κυρώσεις, η διαδικασία επιβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 39.
34. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, με την πλήρωση των οποίων κάτοχοι αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΣΤ μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52.
35. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξειδικευμένους εργαζομένους και ασκούμενους εργαζομένους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου 54.
36. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την υποβολή των αιτήσεων, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διαδικασίας αίτησης και πρόσβασης στα στοιχεία της αίτησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 63.
37. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 63.
38. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος της δαπάνης της επαναπροώθησης και των κάθε μορφής εξόδων επιστροφής του άρθρου 63, καθώς και η διαδικασία απόδοσης του ποσού της σχετικής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση κατάπτωσής της υπέρ του Δημοσίου, από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
39. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 66.
40. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής του άρθρου 66 χωρίς την απαίτηση της προηγούμενης εθνικής θεώρησης σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
41. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η διαδικασία καθορισμού του απαιτούμενου εισοδήματος για τις ανάγκες της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 84 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 144, καθώς και της αναπροσαρμογής του, ο τρόπος απόδειξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
42. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην οικογενειακή επανένωση δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 83 έως 93.
43. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά με τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 94.
44. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης και λοιπά χαρακτηριστικά της επένδυσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 97.
45. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (α) δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προβλεπόμενων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 98, ποσού και ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και το ύψος του ενεργητικού ή του κύκλου εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής περιόδου της περ. β΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, (β) καθορίζονται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 98, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της, (γ) δύναται να ορίζονται πρόσθετα χαρακτηριστικά της επένδυσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στο άρθρο 98, (δ) δύναται να προστίθενται στις κατηγορίες επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 99 περιπτώσεις που αφορούν τη συμμετοχή σε άλλες μορφές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, (ε) καθορίζεται ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 99 σε συνάρτηση με το ύψος της επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού που ορίζεται κατά περίπτωση στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, (στ) ορίζεται η ιστοσελίδα στην οποία αναρτώνται οι κατάλογοι της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, και (ζ) καθορίζονται το περιεχόμενο της αίτησης εισόδου και τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του ιδίου άρθρου.
46. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά με τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 99.
47. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης της παρ. 6 του άρθρου 100, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
48. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της ακίνητης περιουσίας του άρθρου 100, καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.
49. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου και Τουρισμού καθορίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 102, η διαδικασία έγκρισης του φορέα υποδοχής ασκουμένων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τα κριτήρια της έγκρισης, τη διάρκεια ισχύος της, τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάκλησης και μη ανανέωσης έγκρισης του φορέα, καθώς και τις τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
50. Όπου στις διατάξεις του παρόντος και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπεται ως προϋπόθεση η διάθεση επαρκών πόρων, το ύψος τούτων, η αναπροσαρμογή τους και ο τρόπος απόδειξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
51. Ειδικά για τους σκοπούς της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 110 το ποσό των επαρκών πόρων δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου.
52. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου και Τουρισμού που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους δύναται να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός των δύο (2) ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης εισδοχής για να εργαστούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα για την πρακτική άσκηση του άρθρου 114, με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την απόκτηση εμπειρίας σε επαγγελματικό περιβάλλον, ανά Περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
53. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου και Τουρισμού δύνανται να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία, πέραν των οριζόμενων στις υποπερ. (ζα) έως (ζστ) της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 114, που σχετίζονται με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε εγκεκριμένους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης.
β. Με την ίδια απόφαση, όσον αφορά στην πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, καθορίζεται το είδος των τουριστικών επιχειρήσεων στις οποίες τοποθετούνται οι ασκούμενοι πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και το ποσοστό αυτών επί του συνολικού αριθμού των πρακτικά ασκούμενων ανά επιχείρηση, όπως αυτός καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
γ. Με την ίδια απόφαση οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δύνανται να προβλέπουν κυρώσεις κατά φορέων υποδοχής που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κεφάλαιο ΙΣΤ του Μέρους ΣΤ. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
54. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τρόπος απόδειξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 119.
55. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του άρθρου 126, ιδίως ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης για τη διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν σε προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα.
56. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης της γλωσσομάθειας, όπου απαιτούνται για την έγκριση φοίτησης της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 128.
57. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να συμπεριλαμβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής στην παρ. 5 του άρθρου 132 για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
58. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γονική σχέση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 134.
59. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζονται η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 161 από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ), καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
60. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 161 πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.
61. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 161.
62. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 171 για την έκδοση των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων.
63. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και τη διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 171.
64. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα και τα παράβολα του άρθρου 172.
65. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται το ύψος του παραβόλου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Καναδά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 172.
66. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κατανέμεται το ποσοστό της παρ. 6 του άρθρου 172 σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ν.π.δ.δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ως άνω ποσοστό σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ν.π.δ.δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών.
67. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Οικονομικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να τηρούν μητρώο πολιτών τρίτων χωρών, για την εφαρμογή του άρθρου 174. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούμενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.
68. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών δύναται να καθορίζεται ο τρόπος επικοινωνίας και αποστολής των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την έκδοση θεωρήσεων και άδειών διαμονής του παρόντος Κώδικα μεταξύ των προξενικών αρχών και των αρμοδίων υπηρεσιών για την έκδοση των αδειών διαμονής και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 179
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 127Ι και 132 έως 138 του ν. 4251/2014 (Α 80).

 • Άρθρο 172

  Οι διατάξεις του α. 165 και 166 σε συνδυασμό με την εδώ προτεινόμενη διάταξη θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη χορήγηση ή μη ανανέωση αδειών δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τυπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ανανέωσής του ή η μη υποβολή παραβόλου, γεγονός το οποίο όχι μόνο προσκρούει στα προβλεπόμενα σε εν ισχύι νόμο, ο οποίος ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και δη στον «Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Ν.4939/2022), αλλά τυγχάνει και εξόχως προβληματικό καθώς θα είχε ως συνέπεια την αποστέρηση νομιμοποιητικών εγγράφων σε άτομα αναγνωρισμένα ως χρήζοντα διεθνούς προστασίας.

  Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το αρ. 27 της Σύμβασης της Γενεύης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (βλ. ανωτέρω) θα γνώριζε υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό και θα οδηγούσε σε αδυναμία πρόσβασης και ενάσκησης των βασικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
  Επιπλέον, θα είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση των δικαιούχων σε κίνδυνο επαναπροώθησης, κατά παράβαση του α. 20 του Ν.4939/2022, του α. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του άρθρου 33 (1) της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, του άρθρου 3 της Σύμβασης των ΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας καθώς και της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων, που ρητά θέτουν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

  Ως εκ τούτου, η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής παραβόλων και δη ύψους α. για τις άδειες διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β. για τις άδειες διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σε τριακόσια (300) ευρώ, και γ. για τις άδειες διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, το οποίο καθιστά την καταβολή του απαγορευτική για μεγάλη μερίδα δικαιούχων διεθνούς προστασίας, οι οποίοι τυγχάνουν οικονομικά ευάλωτοι. Αντίθετα, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά εξαίρεση από τη σχετική υποχρέωση καταβολής παραβόλων για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

  Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση των άρθρων με την προσθήκη ρητής πρόβλεψης αναφορικά την απαλλαγή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την υποβολή παραβόλου για τη χορήγηση και ανανέωση των σχετικών αδειών διαμονής τύπου Ρ. 1 και Ρ.2 , καθώς για τους ανωτέρω λόγους η χορήγηση και ανανέωση των εν λόγω αδειών θα πρέπει να γίνεται ατελώς.

  Βλ. επίσης σχόλιο στη διάταξη του άρθρου 162

 • 14 Μαρτίου 2023, 08:27 | International Rescue Committee Hellas (IRC)

  Άρθρο 172:
  1α, β,γ. Να διευκρινιστεί εάν το ποσό των 150, 300 και 450 ευρώ αντίστοιχα αφορά και τις άδειες διαμονής διεθνούς προστασίας, και εάν τα προαναφερθέντα παράβολα θα ισχύουν και για την άδεια διαμονής δικαιούχων επικουρικής κατά την αρχική χορήγηση και την ανανέωση, καθώς τα ποσά είναι υπέρογκα.

 • 13 Μαρτίου 2023, 23:01 | Αλβανική Κοινότητα στην Ελλάδα

  Στη διάταξη του άρθρου 171 του Σχεδίου Νόμου καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής, οι οποίες είναι απολύτως υποστελεχωμένες και έχουν επιφορτιστεί με έναν μεγάλο όγκο αιτημάτων, στα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα να κωλυσιεργεί η έκδοση αδειών διαμονής και να αδυνατούν οι αιτούντες να προμηθευτούν άμεσα τα δελτία διαμονής τους, ώστε να διαμένουν και να εργάζονται, κατά περίπτωση, νόμιμα στη χώρα.

 • 13 Μαρτίου 2023, 23:36 | PRAKSIS

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 173 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προβλέπεται η γνωμοδότηση των Επιτροπών Μετανάστευσης για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτές και αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, με δεδομένες τις προωθούμενες αλλαγές στον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευση και προκειμένου να είναι σαφής σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Επιτροπές αυτές (λ.χ. άρθρο 134 παρ. 1), θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στις διατάξεις αυτές.

 • 13 Μαρτίου 2023, 23:05 | EΔΑΜ

  Στο άρθρο 172 να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου: τα μέλη οικογένειας Έλληνα και οι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος κατά την ανανέωση της άδειας.

 • 13 Μαρτίου 2023, 21:17 | Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του παιδιού

  Άρθρο 172 παρ. 1 : Είναι πολύ δυσμενής και υπέρογκη η εισαγωγή του παραβόλου ποσού 900 ευρώ που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής άδειας.

 • 13 Μαρτίου 2023, 20:24 | Δημήτριος Βολάκος

  Στο άρθρο 172, δεν εξαιρούνται από την καταβολή παραβόλου τα μέλη οικογένειας Έλληνα και η ανανέωση από επι μακρόν σε επί μακρόν.

  Επίσης, σε όλο το νομοσχέδιο, δεν αναφέρεται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, η δυνατότητα άσκησης αυτής σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, όταν το επέτρεπε ο προγενέστερος τίτλος, ενώ κυρίως δεν προβλέπεται στο άρθρο 176 των μεταβατικών διατάξεων, η δυνατότητα ανανέωσης κατόχων αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η νέα κατηγορία μετάβασής τους. Ας σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 7 του νόμου 4251/14, υπήρχε η δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομικής δραστηριότητας σε παλαιότερους κατόχους, με αποτέλεσμα η οι δικαιούχοι αυτών να μένουν απροστάτευτοι.

  Ομοίως, δεν προβλέπεται άδεια διαμονής σε περίπτωση ανάκλησης ιθαγένειας, όπως στο άρθρο 138 παρ. 5 του νόμου 4251/14, καθώς και στους ομογενείς, που κρίνονται αλλογενείς (άρθρο 138 παρ.4 και 16).

 • 13 Μαρτίου 2023, 20:22 | ΕΔΑΜ

  Στο άρθρο 172 να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου: τα μέλη οικογένειας Έλληνα και οι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος κατά την ανανέωση της άδειας.

 • 13 Μαρτίου 2023, 20:44 | ΕΔΑΜ

  Στο άρθρο 172 να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου: τα μέλη οικογένειας Έλληνα και οι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος κατά την ανανέωση της άδειας.

 • 13 Μαρτίου 2023, 20:04 | Άννα Οικονομάκη

  Τι νόημα έχει η διάκριση μεταξύ αδειών διαμονής έως 10 έτη, που πληρώνουν παράβολο έως 600€ και αδειών δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 162, που πληρώνουν παράβολο 900€; Επίσης, τα μέλη οικογένειας Έλληνα θα πληρώνουν παράβολο για την πενταετή αρχική άδεια διαμονή τους;

  Ο αριθμός των ΥΑ και ΚΥΑ που πρέπει αν εκδοθούν είναι εξωπραγματικός και μη πρακτικός. Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί μια δεσμευτική προθεσμία έκδοσης των βασικών εξ αυτών (οπωσδήποτε η περ. 1, 2 και 58, επίσης ενδεικτικά οι 10, 12, 13 κ.ά.), αλλιώς ο Νέος Κώδικας δεν πρόκειται να λειτουργήσει από 1/1/24.

 • 13 Μαρτίου 2023, 18:47 | Terre des hommes Hellas-Γη των Ανθρώπων

  Άρθρο 172 – Παράβολα – πρόστιμα

  •Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του ύψους των ποσών καθώς είναι εξαιρετικά υψηλά και εξοντωτικά για το μέσο εισόδημα των πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικά το παράβολο 900 ευρώ για την δεκαετή άδεια διαμονής είναι μη ρεαλιστικό στο βαθμό που αποτελεί επαχθές και αποτρεπτικό μέτρο για την κατάθεση του αιτήματος, ειδικά όσον αφορά ασυνόδευτους ανήλικους και αιτούντες που συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη γενιά.

 • 13 Μαρτίου 2023, 17:01 | ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

  Στο άρθρο 178 “Εξουσιοδοτικές Διατάξεις” προβλέπεται η έκδοση 68 Υπουργικών Αποφάσεων.
  Αποτελεί δίδαγμα της κοινής πείρας ότι θα καθυστερήσει υπερβολικά η εφαρμογή του νομοθετήματος, για το οποίο, ούτως ή άλλως, τίθεται ως έναρξη ισχύος όχι η δημοσίευση στο ΦΕΚ, αλλά η 1/1/2024 (βλ σχόλιο μας παρακάτω, υπό άρθρο 180)

 • 13 Μαρτίου 2023, 12:11 | ΔΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

  Δεν κατανοούμε την ένταξη στις μεταβατικές διατάξεις (παρ.9) των περιπτώσεων αδειών διαμονής ανθρωπιστικοί λόγοι – λόγοι υγείας/εργατικό ατύχημα.
  Επίσης παρατηρούμε την «κατάργηση» της κατηγορίας Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα και δεν έχουμε εντοπίσει τρόπο ανανέωσης των αδειών αυτών που είναι σε ισχύ.

 • 13 Μαρτίου 2023, 12:29 | Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

  Καταρχάς, νομοτεχνικά χρειάζεται να υπάρξει διόρθωση, προκειμένου το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, δηλαδή τα άρθρα 171-180, να μην συμπεριλαμβάνονται στο Μέρος ΙΓ που αφορά στις διατάξεις για άδειες διαμονής ομογενών.

  Άρθρο 172 – Παράβολα

  Παρατηρείται αύξηση του ύψους των παραβόλων, εκτός των αδειών διαμονής που ορίζονται από τις οδηγίες της Ε.Ε. Για περισσότερα βλ. σχετικά σχόλια επί των άρθρων 93 και 162.

 • 13 Μαρτίου 2023, 12:47 | ΔΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

  Οι επιτροπές του αρ. 173 πρέπει να είναι 3μελείς

 • Μέρος ΙΓ. Άρθρο 172.
  Στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των παραβόλων για άδειες διαμονής καθώς και πρόστιμα. Ειδικά τα παράβολα φτάνουν ακόμη και στο ύψος των 1.000 ευρώ. Μπορούμε να αντιληφθούμε, λχ εάν ζητείται άδεια διαμονής για επενδυτές να φτάνει ένα πολύ υψηλό τίμημα, αλλά σε ανθρώπους που αιτούνται άδειας διαμονής 1,3, 5 ή και δέκα ετών τούτο είναι εξοντωτικό και παραπάνω από απαράδεκτο. Τα χρηματικά ύψη, τόσο για τις άδειες διαμονής, όσο και για τα πρόστιμα (και εδώ αναφερόμαστε γενικά και τούτα διαπερνά όλο το σχέδιο νόμου) πρέπει να είναι λογικά και εξορθολογισμένα και πάντως να είναι στο όριο των δυνατοτήτων των αιτούντων προσώπων.

 • 10 Μαρτίου 2023, 22:33 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

  Άρθρο 173 παρ. 2
  Έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη ότι δεν χρειάζονται τόσα μέλη στην Επιτροπή Μετανάστευσης. Με δυσκολία εξασφαλίζεται ο αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών. Επαρκεί 3μελής Επιτροπή (εκ των οποίων ένα ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ) & 1 Γραμματέας. Η εισήγηση να προέρχεται από τα Τμήματα. Γιατί να υπάρχει Εισηγητής επιπλέον; Η αρχική αξιολόγηση γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα και τον Προϊστάμενό του κατά τον έλεγχο προϋποθέσεων. Ο Πρόεδρος/προϊστάμενος Διεύθυνσης επίσης αξιολογεί.

 • 10 Μαρτίου 2023, 11:18 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

  άρθρο 173

  Οι Επιτροπές των Αποκεντρωμένων πρέπει να γίνουν 3μελεις, όπως και του Υπουργείου συν εισηγητής και γραμματέας.
  Οι 5μελείς είναι κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων.

 • 10 Μαρτίου 2023, 11:06 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

  άρθρο 171 παρ. 2α

  Να απαλειφθεί η φράση «κατά τα λοιπά». Δηλαδή τί? Δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικώς οι αιτήσεις?

 • 7 Μαρτίου 2023, 20:01 | Basiliu

  Ok