• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:58

    Στον παρόν άξονα θα έπρεπε να προβλεφθεί είτε ως ιδιαίτερος άξονας, είτε ως ιδιαίτερο μέτρο πολιτικής η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πολιτογράφηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όσο και των ανιθαγενών. Η κτήση της ιδιότητας του πολίτη αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ενόψει δε της στέρησης της προστασίας της χώρας καταγωγής τους, θα έπρεπε να προβλέπονται μέτρα πολιτικής για υποβοήθηση της πολιτογράφησής τους στην Ελλάδα. Ο δε δείκτης κτήσης ιθαγένειας αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες, μέσω των οποίων αξιολογείται η ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με την Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής διάσκεψης της Zaragoza του 2010, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η διευκόλυνση δε της απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη από ανιθαγενείς, οι οποίοι στερούνται της προστασίας αλλά και της ιδιότητας του πολίτη οποιαδήποτε χώρας αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του α.ν. 139/1975, με το οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.