Άξονας Πολιτικής 6 – Συμμετοχή στα Κοινά

Κεφάλαιο 3 – Άξονας Πολιτικής 6 – Συμμετοχή στα Κοινά
Η συμμετοχή στα Κοινά είναι εξαιρετικά σημαντική για τη δημιουργία του «αισθήματος του ανήκειν» των μεταναστών και των μεταναστριών σε μια κοινωνία καθώς και τη δημιουργία συνθηκών αμοιβαίας γνωριμίας σύμπραξης και αποδοχής. Η συμμετοχή μπορεί να είναι είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο ή/και στα δύο. Σημαντικό στοιχείο της ένταξής τους είναι η ενεργή συμμετοχή τους σε συλλόγους εθελοντισμού, αθλητικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, γονέων και κηδεμόνων, σε σωματεία εργαζομένων και η δημιουργία συλλόγων και οργανώσεων μεταναστών και προσφύγων.
Επίσης η συμμετοχή στα κατά τομέα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, ευνοεί τη βασική μορφή συμμετοχής στα κοινά και, με σχετικές δράσεις, προετοιμάζει το έδαφος για την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που προσφέρει τη δυνατότητα πολιτικής συμμετοχής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι).
Η πολιτική αυτή είναι κατεξοχήν πολιτική εμβάθυνσης και ολοκλήρωσης της ένταξης καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη του αισθήματος του «ανήκειν» στην κοινωνία υποδοχής και αφορά στην ενεργό συμμετοχή των μεταναστών/μεταναστριών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και στη συνδιαμόρφωση όρων κοινωνικής και πολιτισμικής συνύπαρξης. Η εμπλοκή των ιδίων των πολιτών τρίτων χωρών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ένταξης είναι ουσιώδης για την βελτίωση της συμμετοχής τους και των αποτελεσμάτων της ένταξής τους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 21:58 | Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

  Στον παρόν άξονα θα έπρεπε να προβλεφθεί είτε ως ιδιαίτερος άξονας, είτε ως ιδιαίτερο μέτρο πολιτικής η διευκόλυνση της πρόσβασης στην πολιτογράφηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όσο και των ανιθαγενών.
  Η κτήση της ιδιότητας του πολίτη αποτελεί το τελευταίο σκαλοπάτι της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ενόψει δε της στέρησης της προστασίας της χώρας καταγωγής τους, θα έπρεπε να προβλέπονται μέτρα πολιτικής για υποβοήθηση της πολιτογράφησής τους στην Ελλάδα.
  Ο δε δείκτης κτήσης ιθαγένειας αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες, μέσω των οποίων αξιολογείται η ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με την Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής διάσκεψης της Zaragoza του 2010, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Η διευκόλυνση δε της απόκτησης της ιδιότητας του πολίτη από ανιθαγενείς, οι οποίοι στερούνται της προστασίας αλλά και της ιδιότητας του πολίτη οποιαδήποτε χώρας αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του α.ν. 139/1975, με το οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:20 | ΑΣΕΤ (Generation 2.0 RED)

  Σχετικά με την προβλεπόμενη «παροχή τεχνικής υποστήριξης στους συλλόγους μεταναστών, διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ.», μια βασική ανάγκη στην οποία δεν αναφέρεται το κείμενο είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη και συγκεκριμένα η παραχώρηση χώρου, το οποίο είναι και πάγιο αίτημα των μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων.