• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Μανδαμανδιώτης' | 23 Απριλίου 2019, 10:21

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Υ.ΜΕ.ΠΟ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. H συγχώνευση των τμημάτων πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης δεν ανταποκρίνεται στη πραγματική αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω διαφορετικών ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων και συνεπώς προτείνουμε το διαχωρισμό τους ( άρθρο 1 – 2,ζ) 2. Το τμήμα Διοικητικής μέριμνας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 3γ αποτελεί κατ’ ουσία τμήμα διαχείρισης προσωπικού και βρίσκεται σε σαφή αντίθεση με το κλιμάκιο Διοικητικής μέριμνας και τις αρμοδιότητες που αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 -1 όπου αναφέρεται ότι το κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδα. Το παραπάνω πιθανόν να δημιουργεί σύγχυση. 3. Το Νομικό τμήμα είναι είδη ένα επιβαρυμένο τμήμα , καθώς πέρα από τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, συμβάλει στην νομική υποστήριξη όλων των τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δεν θα ήταν λειτουργικό να επωμιστεί και τις αρμοδιότητες του τμήματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Εκτός αυτού το καταργηθέν τμήμα δεν έχει καμία συνάφεια με το Νομικό Τμήμα.. Θα ήταν λογικότερο, το Τμήμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να ενταχθεί στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης .Προτείνουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων το τμήμα συντονισμού θα εισηγείται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας την ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, να είναι διακριτά ( άρθρο 1- 3,αβ) 4. Για το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του νεοσύστατου τμήματος διαχείρισης μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς τις αρμοδιότητες μονίμων υπαλλήλων και ΣΟΧ, όπως και το πώς θα μετακινούνται στα λιμάνια. Ποιος θα εγγυάται την ασφάλειά τους; Θα εκδίδονται αποφάσεις μετακίνησης; Θα είναι σαφείς και γραπτές οι εντολές; Σε κάθε περίπτωση η υπερωριακή απασχόληση δεν αποτελεί υποχρέωση πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο του Υπαλλήλου. Από που θα καλύπτονται οι περαιτέρω δαπάνες μισθοδοσίας που τυχών θα προκληθούν κατά τις νυχτερινές ώρες κυρίως για ΙΔΟΧ αφού η μέχρι τώρα πρόβλεψη για το προσωπικό ορισμένου χρόνου δεν προβλέπει ούτε υπεραπασχόληση ούτε νυχτερινή απασχόληση. (Άρθρο 1 – θστ ) Συμφωνούμε με την αντίστοιχη εισήγηση του Σωματείου των Μονίμων υπαλλήλων.   5. Σχετικά με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις υπάρχει αναντιστοιχία των πραγματικών αναγκών των Κ.Υ.Τ. και των δομών καθώς στις ήδη υπάρχουσες έχει προστεθεί η παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα : α) Οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων προβλέπουν 40 και 58 θέσεις αντιστοίχως στα Κ.Υ.Τ. και 50 και 52 στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας οι οποίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες με βάση και την παρούσα λειτουργία τους. Οι θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ή ΔΕ Διοικητικό – Λογιστικό) θεωρούμε πως θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον ανά 25 σε ΚΥΤ και Δομές, αν αναλογιστεί κανείς πως οι παραπάνω από τις μισές του οργανογράμματος καλύπτονται ήδη από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό ενώ όλες οι υπόλοιπες θέσεις, από την έναρξη του μεταναστευτικού καλύπτονται με συμβασιούχους. β) Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αντικαθιστά τον έως τώρα κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ενώ αντιθέτως αυξάνονται οι ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ποια είναι τα κριτήρια της αντικατάστασης αυτής και ποια θα είναι η αντιπροσώπευση τους σε μελλοντικές προκηρύξεις ; γ) Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας πώς δικαιολογούνται χωρίς ύπαρξη αντιστοίχων οχημάτων και ποια είναι η πρόβλεψη γι’ αυτό; δ) Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής για ποιο λόγο καταργείται από τις προβλεπόμενες θέσεις και γιατί υπάρχει μόνο σαν ΤΕ Πληροφορικής. Προτείνουμε την ταυτόχρονη πρόβλεψη και των δύο κλάδων. ε) Προτείνουμε την προσθήκη του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε θέματα στατιστικών, μεταφορών και άλλων που άπτονται της ειδικότητας. στ) Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση ως προς τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών ( υδραυλικοί – ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ.) ζ) Ο κλάδος ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τυποποίησης και διακίνησης προτείνουμε να εκπροσωπείται στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των εφοδιασμών και των αποθηκών τους. η) Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών προτείνουμε να ενισχυθεί με την ειδικότητα του ΤΕ Μηχανολόγων αντιστοίχως και οι οποίοι ήδη υπηρετούν στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους. θ) Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις. Β-4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις Γ-4α. Ο παραπάνω κλάδος με βάσει και την εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα έχει τόσο θολά και αδιευκρίνιστα καθήκοντα όσο ο ίδιος ο τίτλος του περιγράφει. Προτείνουμε να μετατραπεί σε Υ.Ε Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας ή έστω Υ.Ε Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών που έχουν πιο συγκεκριμένο αντικείμενο. ι) Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων ποια ακριβώς καθήκοντα θα περιλαμβάνει και ποια κλιμάκια θα ενισχύει; Η παραπάνω ερώτηση είναι άμεσα συνδεόμενη με την αριθμητική εκπροσώπηση του στις οργανικές θέσεις. ια) Επίσης δεν προβλέπονται στις οργανικές θέσεις στις Δομές και τα ΚΥΤ, θέσεις Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται. Προτείνουμε να προστεθούν. ιβ) Τέλος δεν προβλέπονται στις οργανικές θέσεις στις Δομές και τα ΚΥΤ, θέσεις διερμηνέων που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία οποιασδήποτε δομής ή Κ.Υ.Τ.. Προτείνουμε να προστεθούν. 7. Αναφορικά με το άρθρο 5 θεωρούμε απαραίτητη τη διευκρίνηση του καθηκοντολογίου σε όλες τις αναφερόμενες θέσεις και κλάδους που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας. Ειδικότερα σε κλάδους και κλιμάκια που υφίσταται σύγχυση ή αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων όπως της στέγασης – σίτισης – καθαριότητας κ.α. Επίσης δε διευκρινίζεται το γραφείο προσωπικού διακριτά σε ποιο από τα αναφερθέντα κλιμάκια ανήκει. Είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της ΥΠΥΤ αλλά κυρίως των δομών να υπάρχει σαφέστατο πλαίσιο κάτω από το οποίο θα παρακολουθούνται τα πάγια στοιχεία όλης της ΥΠΥΤ καθώς και τα αναλώσιμα και αγαθά που θα διαθέτει και θα προμηθεύετε. Δεν αναφέρετε πουθενά, ποιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των αποθηκών, καθώς και για ορισμού διαχειριστή αποθήκης και στην ΚΥ καθώς και στις περιφερειακές δομές, καθώς και σε ποιο κλιμάκιο θα ανήκει η αποθήκη σε μια περιφερειακή δομή. 8. Αναφορικά με το άρθρο 3-2 για την κάλυψη της θέσεως του διοικητή στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας προτείνουμε η παραπάνω επιλογή να γίνεται είτε από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό είτε με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. όπως προβλέπεται και για την πρόσληψη Σ.Ο.Χ. Επιπλέον στο άρθρο αυτό και όσον αφορά την απόφαση για αναπληρωτή διοικητή προτείνουμε να ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της ΥΠ.Υ.Τ από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό. 9. Αναφορικά με το άρθρο 7 προτείνουμε να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την φύλαξη της υλικό-τεχνικής δομής και των εργαζομένων 10. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι οι δαπάνες των νέων δομών θα καλύπτονται και από το ΥΠΕΘΑ. Θα ήταν χρήσιμο οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν τρίτοι για λογαριασμό της ΥΠΥΤ, να κοινοποιούνται και στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ώστε να υπάρχει συστηματικότερος έλεγχος και καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών μιας δομής. 11. Δεδομένου ότι η ΥΠΥΤ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο της πρέπει να διεκπεραιώνει δυο πολύ δύσκολα έργα αυτό των μετακινήσεων αιτούντων άσυλο αλλά και αυτό της διερμηνείας ( το τελευταίο ζωτικής σημασίας για το σύνολο των υπηρεσιών της ΥΠΥΤ) Και για τα δυο προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην εκτέλεσή τους. Συγκεκριμένα για το έργο της διερμηνείας, να υπάρξει έρευνα αγοράς για τις γλώσσες που έχει ανάγκη για διερμηνεία η ΥΠΥΤ, και να αναπτύξει νομικό πλαίσιο, σχεδιασμένο για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας βασιζόμενος στην διαθεσιμότητα της αγοράς, για εκτέλεση του έργου αυτού με ιδία μέσα. 12. Τέλος είναι επιτακτική η ανάγκη μεταβατικής περιόδου ώστε το υπάρχον προσωπικό να μπορέσει να εκπαιδευτεί στα νέα δεδομένα και στην αύξηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας που θα επιφέρει το νομοσχέδιο. Να σημειωθεί εδώ ότι η ΥΠΥΤ θα πρέπει πέραν των άλλων να αναπτύξει και μηχανισμούς παρακολούθησης της αποδοτικότητας του έργου της, καθώς και μηχανισμό βελτίωσης των υπηρεσιών της. ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Μανδαμανδιώτης Ιωάννης Πρόεδρος