Άρθρο 01

1. α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,» και
β) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,».

2. Τα στοιχεία α’ έως η’ της παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 122/ 2017 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
β. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
δ. Οικονομικό Τμήμα
ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
στ. Τμήμα Προμηθειών
ζ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
η. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδιο για:
αα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις τυχόν Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας.
αβ. Την αρχική εισήγηση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο πεδίο και τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.
αγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
αδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
αε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας.
αστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους.
αζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
αη. Την υποστήριξη της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (PoliceOnLine) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

β. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας είναι αρμόδιο για:
βα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας.
ββ. Την αρχική εισήγηση προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο πεδίο και τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.
βγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
βδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
βε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες, κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
βστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους.
βζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.

γ. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
γα. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.
γβ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γγ. Το διορισμό και την λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την έκδοση των πιστοποιητικών των μεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και την εν γένει τήρηση του προσωπικού μητρώου του συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γδ. Τον έλεγχο γνησιότητας των προσκομιζόμενων από τους υπαλλήλους πιστοποιητικών.
γε. Τη συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.
γστ. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και του Διευθυντή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γζ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού αντικειμένου ανά θέση εργασίας.
γη. Τη μέριμνα προκειμένου να διατηρούνται οι όροι παροχής εργασίας που συνδέονται με το αντικείμενο και τα καθήκοντα των υπαλλήλων όπως αυτά περιγράφονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψής τους.
γθ. Τον χειρισμό θεμάτων και την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις διαθεσιμότητες, προσόντα αξιολόγησης, προαγωγές, άδειες, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γι. Τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των αιτημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το σχετικό προγραμματισμό τους για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
για. Την μέριμνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιβ. Την τήρηση του «Μητρώου Διερμηνέων» της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιγ. Τη διασύνδεση με το Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου και το Μητρώο Πιστοποιημένων Διερμηνέων της Υπηρεσίας Ασύλου.
γιδ. Την ανάρτηση στη Διαύγεια των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων της Υπηρεσίας.
γιε. Τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

δ. Το Οικονομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για:
δα. Την κατάρτιση της πρότασης του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δβ. Την παρακολούθηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού.
δγ. Τη διαχείριση, ήτοι την κατανομή, την ανακατανομή και τον έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δδ. Τη μέριμνα για την έκδοση απόφασης ορισμού υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ), που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
δε. Τη σύνταξη των καταστάσεων που αφορούν στις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και καθώς και σε οιαδήποτε άλλες απολαβές του πάσης φύσεως προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που καταβάλλονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
δστ. Την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων και τη σύνταξη Μηνιαίου Ορίου πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού, το οποίο διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δζ. Τη μέριμνα επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεων ζητημάτων που αφορούν θέματα κρατικού προϋπολογισμού.
δη. Τη συλλογή στοιχείων, εκ μέρους των υπόλοιπων Τμημάτων της Υπηρεσίας, αναφορικά με δαπάνες που βαρύνουν όλο το εύρος των λειτουργιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δθ. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δι. Την παρακολούθηση, καταγραφή και εισήγηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δια. Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με τις πληρωτέες υποχρεώσεις που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις οποίες διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ε. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
εα. Την επεξεργασία των αιτημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη διεύρυνση χρηματοδοτικών πόρων.
εβ. Τη σύνταξη εισήγησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, για την κάλυψη μέσω εθνικού προϋπολογισμού, αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή χρηματοδοτήσεις εκ μέρους τρίτων.
εγ. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
εδ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
εε. Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μέσω συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων, καθώς και κάθε είδους πόρων και χρηματοδοτήσεων που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αφορούν τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.
εστ. Τη διασφάλιση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, της συμπληρωματικότητας και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την άρτια λειτουργία της Υπηρεσίας.

στ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
στα. Τη σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
στβ. Την προετοιμασία και σύνταξη των προκηρύξεων διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων.
στγ. Τη μέριμνα σύνταξης προδιαγραφών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα.
στδ. Την κοστολόγηση των, προς προμήθεια, ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών.
στε. Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, επιτροπών ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών.
στστ. Την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στζ. Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, καθώς και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στη. Τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και τη μέριμνα για την χρήση των εφαρμογών του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-ΔΗΣ) Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στθ. Την τήρηση του Μητρώου Προμηθευτών και του Μητρώου Μελών Επιτροπών Παραλαβής.
στι. Την εισήγηση προς την αρμόδια μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών προμηθειών μέσω συμφωνιών πλαίσιο του Υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ζ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:
ζα. Τη μελέτη και την εισήγηση προς τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την ανάθεση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζβ. Τη μέριμνα για τη δημιουργία, διαμόρφωση και επέκταση εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες υποδοχής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Περιφερειακών Δομών.
ζγ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των παγίων και των, πάσης φύσεως, υποδομών των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ζδ. Την έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, εντός των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζε. Την εισήγηση προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την καταλληλότητα ιδιωτικών ακινήτων προς μίσθωση δυνάμει της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
ζστ. Την εποπτεία και καθοδήγηση των φορέων που χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση έργων που άπτονται της αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
ζζ. Τη μέριμνα για την σύνδεση των, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών, παροχών από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
ζη. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
ζθ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ζι. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου.
ζια. Τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελείς Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και με το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Προμηθειών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο και εντοπίζονται αποκλίσεις στο οικονομικό σε συνδυασμό με το φυσικό αντικείμενο ή /και όπου αιτηθεί από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των έργων, δράσεων και μελετών.
ζιβ. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού.

η. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι αρμόδιο για:
ηα. Τη σύνταξη απόψεων προς τις Δικαστικές, Εισαγγελικές Αρχές και προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηβ. Την προετοιμασία και κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων ως προς τα θέματα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και ως προς τα των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηγ. Τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ηδ. Την παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων στον τομέα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.).
ηε. Την επεξεργασία και εισήγηση σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου, νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηστ. Την παρακολούθηση εφαρμογής της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηζ. Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών οργανισμών για τις συνθήκες υποδοχής και ταυτοποίησης.
ηη. Τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς.
ηθ. Τη συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου και τα αντίστοιχα τμήματα των αυτοτελών υπηρεσιών του Υπουργείου για όλα τα σχετικά ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
ηι. Τη μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.
ηια. Την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση δεδομένων σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών και αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

θ. Το Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων των Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για:
θα. Το συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την μετακίνηση των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21).
θβ. Τη συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που δύνανται να μετακινηθούν από τα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21), σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.
θγ. Τη διενέργεια της διαδικασίας αντιστοίχισης και τοποθέτησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21) ή άλλους χώρους στην ενδοχώρα, με βάση τη διαθεσιμότητα των δομών, το προφίλ και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, τηρώντας την οικογενειακή ενότητα.
θδ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α`91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της, καθώς και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21).
θε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που έχουν αναλάβει το έργο των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού προγραμματισμού και οργάνωσης των μετακινήσεων.
θστ. Τη συλλογή, κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση του συνόλου των βεβαιώσεων αναχώρησης, άφιξης και παραλαβής των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών. Το προσωπικό της Υπηρεσίας, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι κατηγορίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που ορίζεται σε θέσεις «Υπευθύνων Μεταφορών» με αρμοδιότητα την παραλαβή των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις με σκοπό είτε την επιβίβαση τους σε μέσα μεταφοράς, είτε την κατανομή τους σε δομές φιλοξενίας, είναι επίσης αρμόδιο για την υπογραφή και βεβαίωση των καταστάσεων επιβίβασης και κατανομής των ως άνω προσώπων σε δομές της Υπηρεσίας, καταστάσεις οι οποίες και προσκομίζονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προκειμένου να βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση του έργου της μετακίνησης των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.»

5. Το άρθρο 30 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε επτακόσιες σαράντα (740) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε ενενήντα μία (91) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει τέσσερεις (4) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ε. Ο κλάδος ΠΕ Νομικής περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις.
1στ. Ο κλάδος ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ζ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1η.Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης περιλαμβάνει μία (1) θέση
1θ. Ο κλάδος ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1κ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1λ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Δομικών Έργων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Ηλεκτρολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.

Β. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ (318) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα οκτώ (58) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις.

Γ. Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μία (331) θέσεις και κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τρείς (3) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26)θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.»

6. Το άρθρο 34 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε ένδεκα (11) θέσεις και έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
β. Η ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
γ. Η ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση.
δ. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
ε. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
στ. Η ειδικότητα ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνει μία (1) θέση.
β. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
3. Με την, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.»

7. Οι περιπτώσεις α έως και η της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στα Τμήματα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων, Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.
β) Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών προΐστανται είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
γ) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων και υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών .
δ) Οι οργανικές θέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου μπορούν να καλύπτονται και με απόσπαση ή μετάταξη από τον δημόσιο τομέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
ε) Η επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά τα τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα του υποψήφιου, η εργασιακή του εμπειρία και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα, τις διοικητικές ικανότητες, τις υπηρεσιακές σχέσεις, τη συμπεριφορά, την ικανότητα συνεργασίας και την ανταπόκρισή του στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η θητεία του Προϊσταμένου Τμήματος είναι τριετής και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Ομοίως, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, παύεται από τα καθήκοντά του πριν τη λήξη της θητείας του, εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής άσκηση αυτών.
στ) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνίσταται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει.
Οι Διοικητές των Περιφερειακών Δομών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν σε γραφεία Περιφερειακές Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενό τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Καθήκοντα Διοικητή μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους.»

 • 24 Απριλίου 2019, 13:10 | ΛΕΚΚΑΚΟΣ Θωμάς

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2ζ :
  —————-
  Τo Τμήμα Πληροφορικής πρέπει να παραμείνει διακριτό, χωριστό και ανεξάρτητο στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λόγω των εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων. Οι προσπάθειες για σύσταση Τμήματος Πληροφορικής εκκίνησαν στα μέσα του 2013 και εν τέλει καρποφόρησαν το 2016 με την έλευση του Ν.4375/2016(!). Η συγχώνευση δυο τόσο νευραλγικών και διακριτών ως προς τις αρμοδιότητες Τμημάτων, το μόνο που μπορεί να αποφέρει είναι δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.

  Ο εισηγητής του σχεδίου νόμου στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1ζ και 1η καθώς και στις παραγράφους 3στ και 3ζ (του ίδιου άρθρου) που αφορούν στην διάρθρωση ΚΥΤ και Δομών, προβλέπει ξεχωριστά, διακριτά ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με αποτέλεσμα να έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα αντίστοιχα Τμήματα στην Κεντρική Υπηρεσία και φυσικά να αυτοαναιρείται.

  2ζα. Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:
  ζαα. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
  2ζβ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής του
  Υπουργείου.
  2ζγ. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου.
  2ζδ. Την υποστήριξη του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (Police On Line) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
  2ζε. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού.
  2ζδ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Πολτικής Ασφαλείας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων.

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.3αη :
  —————–
  Αποτελεί σαφέστατη και ξεκάθαρη αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο και έχει συνδράμει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στην ανάπτυξή του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών.
  Θεωρούμε πως ο εισηγητής εκ παραδρομής πρόσθεσε το συγκεκριμένο εδάφιο στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7γ :
  —————-
  Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.

  Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Τοπογράφων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή Δομικών Έργων ή Τοπογράφων.

  Άρθρο 1 παρ. 5 (οργανικές θέσεις Τμήματος Πληροφορικής)
  ——————————————————-
  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 886/29-12-2017 (ΑΔΑ: 9Ψ3Β465ΧΘΕ-ΚΑΡ) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατανομή θέσεων για το Τμήμα Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Τυατοποίησης έχουν ως κάτωθι και παρακαλώ όπως παραμείνουν ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
  ~ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 θέσεις
  ~ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
  ~ ΕΕΠ Διαφόρων Ειδικοτήτων 1 θέση
  ~ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 θέση

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2η :
  —————-
  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της Υπηρεσίας συνδράμει, συνεργάζεται και επιλύει σοβαρά νομικά ζητήματα όλων των Τμημάτων και κατ’ επέκτασης της Υπηρεσίας, συνεπώς πρέπει να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017.

  Αντιστοίχως και το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017, καθώς η Υπηρεσία συνεργάζεται κατεξοχήν με τους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2γ, παρ.2δ και παρ.2στ :
  ————————————
  γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  δ. Οικονομικό Τμήμα
  στ. Τμήμα Προμηθειών
  Υπάρχουν αρκετές αλληλο-επικαλυψεις με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και με τα αντίστοιχα Τμήματα των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΜΕΠΟ.
  Προτείνεται όπως ο εισηγητής εξετάσει ξανά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 122/2017.

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7 :
  —————
  Αναφορικά με τις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων ή Διοικητών ΚΥΤ και Δομών καθώς και την κάλυψη οργανικών θέσεων θα πρέπει να τηρείται η υφιστάμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Υπαλλήλων (βλ. Ν.3528/2007 και Ν.4369/2016).

  Αναφορικά με την επιλογή «ιδιωτών» (παρ.7στ) σε θέσεις ευθύνης επισημαίνεται πως η επιλογή αυτή αντίκειται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαιτεί τη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους (αρ.103 παρ.2) με ρητή πρόβλεψη των περιπτώσεων που μπορεί να γίνεται εξαίρεση, είτε ειδικού επιστημονικού προσωπικού είτε τεχνικού ή βοηθητικού (αρ.103 παρ.3). Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επιλογή να γίνεται από Ανεξάρτητη Αρχή (αρ.103 παρ.7) και όχι να αφήνεται στην Υπηρεσία Διορισμού και προπάντων, απαιτείται να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας (αρ.103 παρ. 7).

 • 24 Απριλίου 2019, 13:10 | ΛΕΚΚΑΚΟΣ Θωμάς

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2ζ :
  —————-
  Τo Τμήμα Πληροφορικής πρέπει να παραμείνει διακριτό, χωριστό και ανεξάρτητο στην οργανβωτική δομή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λόγω των εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων. Οι προσπάθειες για σύσταση Τμήματος Πληροφορικής εκκίνησαν στα μέσα του 2013 και εν τέλει καρποφόρησαν το 2016 με την έλευση του Ν.4375/2016(!). Η συγχώνευση δυο τόσο νευραλγικών και διακριτών ως προς τις αρμοδιότητες Τμημάτων, το μόνο που μπορεί να αποφέρει είναι δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.

  Ο εισηγητής του σχεδίου νόμου στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1ζ και 1η καθώς και στις παραγράφους 3στ και 3ζ (του ίδιου άρθρου) που αφορούν στην διάρθρωση ΚΥΤ και Δομών, προβλέπει ξεχωριστά, διακριτά ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με αποτέλεσμα να έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα αντίστοιχα Τμήματα στην Κεντρική Υπηρεσία και φυσικά να αυτοαναιρείται.

  2ζα. Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:
  ζαα. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
  2ζβ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής του
  Υπουργείου.
  2ζγ. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου.
  2ζδ. Την υποστήριξη του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (Police On Line) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
  2ζε. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού.
  2ζδ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Πολτικής Ασφαλείας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων.

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.3αη :
  —————–
  Αποτελεί σαφέστατη και ξεκάθαρη αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο και έχει συνδράμει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στην ανάπτυξή του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών.
  Θεωρούμε πως ο εισηγητής εκ παραδρομής πρόσθεσε το συγκεκριμένο εδάφιο στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7γ :
  —————-
  Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.

  Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Τοπογράφων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή Δομικών Έργων ή Τοπογράφων.

  Άρθρο 1 παρ. 5 (οργανικές θέσεις Τμήματος Πληροφορικής)
  ——————————————————-
  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 886/29-12-2017 (ΑΔΑ: 9Ψ3Β465ΧΘΕ-ΚΑΡ) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατανομή θέσεων για το Τμήμα Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Τυατοποίησης έχουν ως κάτωθι και παρακαλώ όπως παραμείνουν ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:
  ~ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 θέσεις
  ~ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις
  ~ ΕΕΠ Διαφόρων Ειδικοτήτων 1 θέση
  ~ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 θέση

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2η :
  —————-
  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της Υπηρεσίας συνδράμει, συνεργάζεται και επιλύει σοβαρά νομικά ζητήματα όλων των Τμημάτων και κατ’ επέκτασης της Υπηρεσίας, συνεπώς πρέπει να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017.

  Αντιστοίχως και το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017, καθώς η Υπηρεσία συνεργάζεται κατεξοχήν με τους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2γ, παρ.2δ και παρ.2στ :
  ————————————
  γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  δ. Οικονομικό Τμήμα
  στ. Τμήμα Προμηθειών
  Υπάρχουν αρκετές αλληλο-επικαλυψεις με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και με τα αντίστοιχα Τμήματα των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΜΕΠΟ.
  Προτείνεται όπως ο εισηγητής εξετάσει ξανά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 122/2017.

  ==========================================================

  ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7 :
  —————
  Αναφορικά με τις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων ή Διοικητών ΚΥΤ και Δομών καθώς και την κάλυψη οργανικών θέσεων θα πρέπει να τηρείται η υφιστάμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Υπαλλήλων (βλ. Ν.3528/2007 και Ν.4369/2016).

  Αναφορικά με την επιλογή «ιδιωτών» (παρ.7στ) σε θέσεις ευθύνης επισημαίνεται πως η επιλογή αυτή αντίκεται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαιτεί τη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους (αρ.103 παρ.2) με ρητή πρόβλεψη των περιπτώσεων που μπορεί να γίνεται εξαίρεση, είτε ειδικού επιστημονικού προσωπικού είτε τεχνικού ή βοηθητικού (αρ.103 παρ.3). Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επιλογή να γίνεται από Ανεξάρτητη Αρχή (αρ.103 παρ.7) και όχι να αφήνεται στην Υπηρεσία Διορισμού και προπάντων, απαιτείται να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας (αρ.103 παρ. 7).

 • 23 Απριλίου 2019, 10:21 | Ιωάννης Μανδαμανδιώτης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Υ.ΜΕ.ΠΟ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. H συγχώνευση των τμημάτων πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης δεν ανταποκρίνεται στη πραγματική αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω διαφορετικών ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων και συνεπώς προτείνουμε το διαχωρισμό τους ( άρθρο 1 – 2,ζ)
  2. Το τμήμα Διοικητικής μέριμνας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 1 3γ αποτελεί κατ’ ουσία τμήμα διαχείρισης προσωπικού και βρίσκεται σε σαφή αντίθεση με το κλιμάκιο Διοικητικής μέριμνας και τις αρμοδιότητες που αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 -1 όπου αναφέρεται ότι το κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδα. Το παραπάνω πιθανόν να δημιουργεί σύγχυση.
  3. Το Νομικό τμήμα είναι είδη ένα επιβαρυμένο τμήμα , καθώς πέρα από τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, συμβάλει στην νομική υποστήριξη όλων των τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δεν θα ήταν λειτουργικό να επωμιστεί και τις αρμοδιότητες του τμήματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Εκτός αυτού το καταργηθέν τμήμα δεν έχει καμία συνάφεια με το Νομικό Τμήμα.. Θα ήταν λογικότερο, το Τμήμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να ενταχθεί στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης .Προτείνουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων το τμήμα συντονισμού θα εισηγείται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας την ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, να είναι διακριτά ( άρθρο 1- 3,αβ)
  4. Για το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του νεοσύστατου τμήματος διαχείρισης μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς τις αρμοδιότητες μονίμων υπαλλήλων και ΣΟΧ, όπως και το πώς θα μετακινούνται στα λιμάνια. Ποιος θα εγγυάται την ασφάλειά τους; Θα εκδίδονται αποφάσεις μετακίνησης; Θα είναι σαφείς και γραπτές οι εντολές; Σε κάθε περίπτωση η υπερωριακή απασχόληση δεν αποτελεί υποχρέωση πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο του Υπαλλήλου. Από που θα καλύπτονται οι περαιτέρω δαπάνες μισθοδοσίας που τυχών θα προκληθούν κατά τις νυχτερινές ώρες κυρίως για ΙΔΟΧ αφού η μέχρι τώρα πρόβλεψη για το προσωπικό ορισμένου χρόνου δεν προβλέπει ούτε υπεραπασχόληση ούτε νυχτερινή απασχόληση. (Άρθρο 1 – θστ ) Συμφωνούμε με την αντίστοιχη εισήγηση του Σωματείου των Μονίμων υπαλλήλων.

  5. Σχετικά με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις υπάρχει αναντιστοιχία των πραγματικών αναγκών των Κ.Υ.Τ. και των δομών καθώς στις ήδη υπάρχουσες έχει προστεθεί η παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που καταφθάνουν στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα :
  α) Οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων προβλέπουν 40 και 58 θέσεις αντιστοίχως στα Κ.Υ.Τ. και 50 και 52 στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας οι οποίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες με βάση και την παρούσα λειτουργία τους. Οι θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ή ΔΕ Διοικητικό – Λογιστικό) θεωρούμε πως θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον ανά 25 σε ΚΥΤ και Δομές, αν αναλογιστεί κανείς πως οι παραπάνω από τις μισές του οργανογράμματος καλύπτονται ήδη από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό ενώ όλες οι υπόλοιπες θέσεις, από την έναρξη του μεταναστευτικού καλύπτονται με συμβασιούχους.
  β) Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων αντικαθιστά τον έως τώρα κλάδο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ενώ αντιθέτως αυξάνονται οι ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ποια είναι τα κριτήρια της αντικατάστασης αυτής και ποια θα είναι η αντιπροσώπευση τους σε μελλοντικές προκηρύξεις ;
  γ) Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας πώς δικαιολογούνται χωρίς ύπαρξη αντιστοίχων οχημάτων και ποια είναι η πρόβλεψη γι’ αυτό;
  δ) Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής για ποιο λόγο καταργείται από τις προβλεπόμενες θέσεις και γιατί υπάρχει μόνο σαν ΤΕ Πληροφορικής. Προτείνουμε την ταυτόχρονη πρόβλεψη και των δύο κλάδων.
  ε) Προτείνουμε την προσθήκη του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών σε θέματα στατιστικών, μεταφορών και άλλων που άπτονται της ειδικότητας.
  στ) Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση ως προς τις ειδικότητες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών ( υδραυλικοί – ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ.)
  ζ) Ο κλάδος ΤΕ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τυποποίησης και διακίνησης προτείνουμε να εκπροσωπείται στις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των εφοδιασμών και των αποθηκών τους.
  η) Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών προτείνουμε να ενισχυθεί με την ειδικότητα του ΤΕ Μηχανολόγων αντιστοίχως και οι οποίοι ήδη υπηρετούν στα Κ.Υ.Τ. και στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους.
  θ) Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις. Β-4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις Γ-4α. Ο παραπάνω κλάδος με βάσει και την εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα έχει τόσο θολά και αδιευκρίνιστα καθήκοντα όσο ο ίδιος ο τίτλος του περιγράφει. Προτείνουμε να μετατραπεί σε Υ.Ε Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας ή έστω Υ.Ε Βοηθητικών Χειρωνακτικών Εργασιών που έχουν πιο συγκεκριμένο αντικείμενο.
  ι) Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων ποια ακριβώς καθήκοντα θα περιλαμβάνει και ποια κλιμάκια θα ενισχύει; Η παραπάνω ερώτηση είναι άμεσα συνδεόμενη με την αριθμητική εκπροσώπηση του στις οργανικές θέσεις.
  ια) Επίσης δεν προβλέπονται στις οργανικές θέσεις στις Δομές και τα ΚΥΤ, θέσεις Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται. Προτείνουμε να προστεθούν.
  ιβ) Τέλος δεν προβλέπονται στις οργανικές θέσεις στις Δομές και τα ΚΥΤ, θέσεις διερμηνέων που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία οποιασδήποτε δομής ή Κ.Υ.Τ.. Προτείνουμε να προστεθούν.

  7. Αναφορικά με το άρθρο 5 θεωρούμε απαραίτητη τη διευκρίνηση του καθηκοντολογίου σε όλες τις αναφερόμενες θέσεις και κλάδους που προβλέπονται από το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας. Ειδικότερα σε κλάδους και κλιμάκια που υφίσταται σύγχυση ή αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων όπως της στέγασης – σίτισης – καθαριότητας κ.α. Επίσης δε διευκρινίζεται το γραφείο προσωπικού διακριτά σε ποιο από τα αναφερθέντα κλιμάκια ανήκει. Είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της ΥΠΥΤ αλλά κυρίως των δομών να υπάρχει σαφέστατο πλαίσιο κάτω από το οποίο θα παρακολουθούνται τα πάγια στοιχεία όλης της ΥΠΥΤ καθώς και τα αναλώσιμα και αγαθά που θα διαθέτει και θα προμηθεύετε. Δεν αναφέρετε πουθενά, ποιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των αποθηκών, καθώς και για ορισμού διαχειριστή αποθήκης και στην ΚΥ καθώς και στις περιφερειακές δομές, καθώς και σε ποιο κλιμάκιο θα ανήκει η αποθήκη σε μια περιφερειακή δομή.
  8. Αναφορικά με το άρθρο 3-2 για την κάλυψη της θέσεως του διοικητή στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας προτείνουμε η παραπάνω επιλογή να γίνεται είτε από το υπάρχον μόνιμο προσωπικό είτε με διαδικασίες Α.Σ.Ε.Π. όπως προβλέπεται και για την πρόσληψη Σ.Ο.Χ. Επιπλέον στο άρθρο αυτό και όσον αφορά την απόφαση για αναπληρωτή διοικητή προτείνουμε να ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της ΥΠ.Υ.Τ από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό.
  9. Αναφορικά με το άρθρο 7 προτείνουμε να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με την φύλαξη της υλικό-τεχνικής δομής και των εργαζομένων
  10. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι οι δαπάνες των νέων δομών θα καλύπτονται και από το ΥΠΕΘΑ. Θα ήταν χρήσιμο οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν τρίτοι για λογαριασμό της ΥΠΥΤ, να κοινοποιούνται και στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ώστε να υπάρχει συστηματικότερος έλεγχος και καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών μιας δομής.
  11. Δεδομένου ότι η ΥΠΥΤ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο έργο της πρέπει να διεκπεραιώνει δυο πολύ δύσκολα έργα αυτό των μετακινήσεων αιτούντων άσυλο αλλά και αυτό της διερμηνείας ( το τελευταίο ζωτικής σημασίας για το σύνολο των υπηρεσιών της ΥΠΥΤ) Και για τα δυο προαναφερθέντα θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην εκτέλεσή τους. Συγκεκριμένα για το έργο της διερμηνείας, να υπάρξει έρευνα αγοράς για τις γλώσσες που έχει ανάγκη για διερμηνεία η ΥΠΥΤ, και να αναπτύξει νομικό πλαίσιο, σχεδιασμένο για τις ανάγκες τις Υπηρεσίας βασιζόμενος στην διαθεσιμότητα της αγοράς, για εκτέλεση του έργου αυτού με ιδία μέσα.
  12. Τέλος είναι επιτακτική η ανάγκη μεταβατικής περιόδου ώστε το υπάρχον προσωπικό να μπορέσει να εκπαιδευτεί στα νέα δεδομένα και στην αύξηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας που θα επιφέρει το νομοσχέδιο. Να σημειωθεί εδώ ότι η ΥΠΥΤ θα πρέπει πέραν των άλλων να αναπτύξει και μηχανισμούς παρακολούθησης της αποδοτικότητας του έργου της, καθώς και μηχανισμό βελτίωσης των υπηρεσιών της.

  ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

  Μανδαμανδιώτης Ιωάννης
  Πρόεδρος

 • 19 Απριλίου 2019, 14:10 | ΠΑΛΛΑΣ Ιωάννης

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Υ.ΜΕ.ΠΟ
  «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ …»

  Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  1. . Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι οργανικές θέσεις που έχουν πληρωθεί με βάση το οργα-νόγραμμα της Υπηρεσίας αγγίζουν το 25%. Με βάση το προτεινόμενο σχέδιο Νόμου θεω-ρούμε ανέφικτο να εφαρμοστεί το οργανωτικό σχήμα που προτείνεται.
  2. Με δεδομένο επίσης τον επίσημο σχεδιασμό του Υπουργείου δια στόματος του Υπουργού κ. ΒΙΤΣΑ ότι οι προσλήψεις τακτικού (μονίμου) προσωπικού θα γίνουν μετά το 2020, ο πα-ραπάνω ισχυρισμός αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε καμία περίπτωση η εκτεταμένη ανα-διάρθρωση που προτείνεται δεν μπορεί να πετύχει στηριζόμενη στις προσλήψεις υπαλλή-λων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή Προγράμματα του ΟΑΕΔ (Κοινωφελούς εργασίας) .
  3. Η στελέχωση κάποιων από τα προτεινόμενα Τμήματα της Υπηρεσίας -στα πλαίσια της αυτοτέλειας- όπως για παράδειγμα το Οικονομικό και το Προμηθειών απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό όχι μόνο σε τυπικά προσόντα που ενδεχομένως να υπάρχουν αλλά και σε ου-σιαστικά με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία και τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικεί-μενο.
  4. Σε αρκετά επιμέρους άρθρα του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου υπάρχουν διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με το Νομικό πλαίσιο που διέπει τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα όσον αφορά στις επιλογές Προϊσταμένων, Διοικητών ή Αναπληρωτών των Τμημάτων ή τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπαλλήλων (βλ. παρακάτω στις αναλυτικές παρατηρή-σεις κατ’ άρθρο).
  5. Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργού (αρ. πρωτ. 1293/05-03-2019 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/τεύχος Β’/19-03-2019) που αφορά ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό στους Γενικούς Γραμματείς του Υ.ΜΕ.ΠΟ και σε άλλα όργανα διοίκησης έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου.
  6. Μέσα σε διάστημα ενός έτους έχουν προταθεί από μεριάς του Υπουργείου τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά σχέδια Νόμου για την αναδιάρθρωση της ΥΠΥΤ, τα οποία δεν προήλ-θαν από ομάδα εργασίας με την συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των εργαζομένων όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός και για τον λόγο τούτο δεν ευδοκίμησαν.
  7. Μοναδική εξαίρεση σχετικά με τα μέχρι τώρα προτεινόμενα Σχέδια Νόμου αποτελούσε η πρόταση της Γενικής (Διοικητικής) Γραμματείας του Υ.ΜΕ.ΠΟ που κατατέθηκε στις αρχές της χρονιάς, η οποία, τουλάχιστον σε σχέση με το οργανόγραμμα αποτελούσε σοβαρή και ορθολογική προσέγγιση για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας και ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει βάση συζήτησης για την κατεύθυνση της Υπηρεσίας.
  Τέλος σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει πολιτική βούληση του Υπουργείου να προχωρήσει στην ψήφιση του Σχεδίου Νόμου χωρίς να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις μας (γενικές και κατ’ άρθρο) είναι ΑΠΟ-ΛΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ώστε να αποφύ-γουμε προβλήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη συνέχεια και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΥΠΥΤ, Κεντρικά και Περιφερειακά η οποία ήδη έχει διαπιστωθεί με τις αλλεπάλληλες αλλαγές της τελευταίας 3ετίας.

  Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ
  ΑΡΘΡΟ 1 – 2ζ :
  Τα Τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής πρέπει να παραμείνουν ως ορίζο-νται στο ΠΔ122/2017 λόγω των εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων αλλά και απαιτήσεων και φυ-σικά της ιδιαίτερης βαρύτητας που διακρίνει το καθένα χωριστά. Ο εισηγητής του σχεδίου νόμου στο άρθρο 5 παρ. 1ζ & 1η και στην παρ. 3στ & 3ζ (του ίδιου άρθρου) που αφορά την διάρθρωση ΚΥΤ και Δομών, προβλέπει ξεχωριστά κλιμάκια τεχνικών υπηρεσιών και πληροφορικής, με αποτέλεσμα να έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα αντίστοιχα Τμήματα στην Κεντρική Υπηρεσία και φυσικά να αυτοαναιρείται.
  ΑΡΘΡΟ 1 – 2η :
  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της Υπηρεσίας συνδράμει, συ-νεργάζεται και επιλύει σοβαρά νομικά ζητήματα όλων των Τμημάτων και κατ’ επέκτασης της Υπηρεσίας, συνεπώς πρέπει να παραμείνει ως ορίζεται στο ΠΔ122/2017.
  Αντιστοίχως και το Τμήμα Διεθνούς Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να παραμείνει ως ορίζεται στο ΠΔ 122/2017.
  ΑΡΘΡΟ 1 :
  Δεν συμφωνούμε με την κατάργηση του τμήματος Εκπαίδευσης και θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί ως αυτοτελές τμήμα ως έχει μέχρι σήμερα, λόγω της ιδιαιτερότητας εξ αντικειμένου που υπάρχει στην Υπηρεσία μας για πολύπλευρη εκπαίδευση των εργαζομένων που αποτελεί υποχρέωση της ίδιας της Υπηρεσίας. Επισυνάπτεται στο παρόν αναλυτική τροπολογία.
  ΑΡΘΡΟ 1 – 3αη :
  Αποτελεί σαφέστατη και ξεκάθαρη αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο και έχει συνδράμει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στην ανάπτυξή του υποσυστήματος της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών. Θεωρούμε πως ο εισηγητής εκ παραδρομής πρόσθεσε το συγκεκριμένο εδάφιο στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
  ΑΡΘΡΟ 1 – θστ :
  Για το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων του νεοσύστατου τμήματος διαχείρισης μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών υπάρχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις ως προς τις αρμοδιότητες μονίμων υπαλλήλων και ΣΟΧ, όπως και το πώς θα μετακινούνται στα λιμάνια. Ποιος θα εγγυάται την ασφάλειά τους; Θα εκδίδο-νται αποφάσεις μετακίνησης; Θα είναι σαφείς και γραπτές οι εντολές; Σε κάθε περίπτωση η υπερωριακή απασχόληση δεν αποτελεί υποχρέωση πριν ή μετά το δηλωθέν ωράριο του Υπαλλήλου.
  Επιβάλλεται η αποσαφήνιση στο πλαίσιο τήρησης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
  ΑΡΘΡΟ 1- 5 (οργανικές θέσεις) :
  Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις έτσι όπως καταγράφονται στο σχέδιο Νόμου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Νόμου για ουσιαστική αναδιάρθρωση.
  Πιο συγκεκριμένα :
  Α) Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των προβλεπόμενων θέσεων και των θέσεων που έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα (προβλέπονται 740 και έχουν καλυφθεί 160 περίπου). Στην Κ.Υ. της ΥΠΥΤ μειώνονται κατά 17 θέσεις, ενώ αντίστοιχα προτείνεται αύξηση των τμημάτων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την εξασφάλιση της επιτυχίας της επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης. Απαιτείται πλήρη αντιστοίχιση οργανογράμματος – θέσεων με τις ειδικότητες των ΣΟΧ και ΚΟΧ που προσλαμβάνονται κατά καιρούς. Αντίθετα μάλιστα προβλέπονται θέσεις Ειδ. Επιστημονικού Προσωπικού και ΙΔΑΧ επι συνόλου ο-κτώ(8).
  Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη και πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί στις οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες στο σύνολο των ήδη διορισμένων μόνιμων υπαλλήλων όπως για παράδειγμα οι οργανικές θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ενώ αντίθετα προβλέπονται νέες οργανικές θέσεις κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
  Γ) Σε κάθε περίπτωση δεν μας βρίσκει σύμφωνους ο τρόπος κατανομής των οργανικών θέσεων και αριθμητικά στο σύνολο και στις επιμέρους κατανομές ανά οργανική μονάδα.
  Δ) Επίσης δεν προβλέπονται στις οργανικές θέσεις στις Δομές και τα ΚΥΤ, θέσεις Ιατρικού και Νοση-λευτικού Προσωπικού με ότι αυτό συνεπάγεται. Προτείνουμε να προστεθούν.
  ΑΡΘΡΟ 1 – 7 :
  Αναφορικά με τις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων ή Διοικητών ΚΥΤ και Δομών καθώς και την κάλυψη οργανικών θέσεων
  1. Για τις παρ. 7α έως 7ε: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται ο Δημοσιοϋπαλ-ληλικός Κώδικας και ότι αυτός προβλέπει στα άρθρα 84 και 87.
  2. Για την παρ. 7στ : Διαφωνούμε κάθετα με την επιλογή ιδιωτών σε θέσεις ευθύνης στα ΚΥΤ ως Διοικητές. Προτείνουμε να καταργηθεί ο όρος «ή ιδιώτης…»
  ΑΡΘΡΟ 3 – 2 :
  Διαφωνούμε κάθετα με την επιλογή ιδιωτών σε θέσεις ευθύνης στα Κέντα Υποδοχής και ταυ-τοποίησης ως Διοικητές. Προτείνεται να καταργηθεί το λεκτικό «ή ιδιώτης…»
  Διαφωνούμε κάθετα με την επιλογή ιδιωτών σε θέσεις ευθύνης στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξε-νίας ως Διοικητές. Προτείνεται να καταργηθεί το λεκτικό «ή ιδιώτης…»
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :
  1. Η επιλογή και η διαδικασία πρόσληψης για τις παραπάνω περιπτώσεις να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ (άρ-θρα 84 και 86 Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα)
  2. Όσον αναφορά στη θέση του Υποδιοικητή που προβλέπεται στο Σχέδιο Νόμου προτείνουμε να ορί-ζεται Αναπληρωτής, όπως και σήμερα, και όχι Υποδιοικητής, βάση του άρθρου 87 του Δημοσιοϋ-παλληλικού Κώδικα και να αμείβεται με το αναλογούν επίδομα θέσεως με βάση τις ημέρες αναπλήρω-σης.
  ΑΡΘΡΟ 4 :
  Στο συγκεκριμένο άρθρο πέραν των γενικών παρατηρήσεων που αναφέρουμε στην αρχή
  (παράγραφος 5 του παρόντος) να προστεθεί και ο τρόπος επιλογής του Διευθυντή της ΥΠΥΤ ο οποίος θα πρέπει να είναι σύννομος με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 και 86 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-δικα .
  ΑΡΘΡΟ 5 :
  Πρέπει να διευκρινισθεί επακριβώς ο ρόλος των κλιμακίων που προτείνεται στα ΚΥΤ σχετικά με την ευθύνη υπαλλήλων για στέγαση, σίτιση και καθαρισμό χώρων και να τηρείται ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας με βάση την ειδικότητα του υπαλλήλου.
  Να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο η ασφάλεια και η φύλαξη των εργαζομένων να γίνεται με ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας (και εντός των ΚΥΤ και των Δομών).
  Κλείνοντας θεωρούμε ότι στο σχέδιο Νόμου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση εντός συγκε-κριμένου χρόνου (μεταβατική διάταξη) να εκπονηθούν Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας ανά ΚΥΤ και ανά Δομή.
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ , ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟ-ΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Επισυνάπτουμε και
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
  Το εδάφιο (η), της παρ. 7, του άρθρου 25 του ΠΔ 122/2017, τροποποιείται ως εξής:
  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
  «Στο άρθρο 1, παρ. 2 προστίθεται:
  ι. Συστήνεται Τμήμα Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικών Δράσεων με βασική αρμοδιότητα την εκπαί-δευση του προσωπικού της ΥΠΥΤ, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας, την ανάπτυξη δράσεων εκπαί-δευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων για τους ωφελούμενους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, καθώς και δράσεων διαπολιτισμικού χαρακτήρα με στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και ικανοτή-των και τη διαμόρφωση στάσεων απαραίτητων για την διαπολιτισμική συνύπαρξη εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας. Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:
  ια. Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δράσεων επιμόρφω-σης του προσωπικού με άξονα την εξειδίκευση της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών ροών και των προσωρινώς φιλοξενουμένων αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων.
  ιβ. Συλλογή, επεξεργασία, εκτίμηση και τεκμηρίωση αιτημάτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα από τις Περιφερειακές Μονάδες της ΥΠΥΤ.
  ιγ. Διοργάνωση έκτακτων επιμορφωτικών δράσεων για ανταπόκριση σε έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες.
  ιδ. Αναζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων/ ημερίδων/ συνεδρίων/τυχόν άλλων εκ-παιδευτικών δράσεων, με διοργανωτές τρίτους, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Υ-ΠΥΤ και διεκπεραίωση διαδικασιών συμμετοχής του προσωπικού.
  ιε. συγγραφή προτάσεων και τεκμηρίωση αιτημάτων χρηματοδότησης και δράσεων εκπαίδευσης , επιμόρφωσης και διαπολιτισμικής συνύπαρξης προσωπικού και ωφελουμένων, από τρίτους χρη-ματοδοτικούς φορείς, εθνικούς, ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς.
  ιστ. Διεκπεραίωση διαδικασιών για την υποχρεωτική εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων δο-κίμων υπαλλήλων της ΥΠΥΤ στο ΙΝΕΠ.
  ιζ. Σύσταση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων του προσω-πικού της ΥΠΥΤ.
  ιη. Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών της ΥΠΥΤ, για την σταδιακή εφαρμογή της αλληλοβοηθητικής μεθόδου εκπαίδευσης σε αντικείμενα της ΥΠΥΤ (train the trainers).
  ιθ Συντονισμός εκπαιδευτικών και διαπολιτισμικών δράσεων για το προσωπικό και τους ωφε-λούμενους, από τρίτους φορείς, ήτοι διεθνείς οργανισμούς και αναγνωρισμένες Μη Κυβερνητι-κές Οργανώσεις.
  ιι. Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικών δράσεων για την ΥΠΥΤ, ενταγμένων στο Ε-τήσιο Σχέδιο Εκπαιδεύσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO AN-NUAL TRAINING PLAN).
  ικ.Σημείο επαφής με το Department of Asylum Support, Training Unit της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
  ιλ. Συλλογή, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και κατηγοριοποίηση όλου του υφιστάμενου και του υπό διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικού και φυσικού) .
  ιμ. Αναζήτηση και προσαρμογή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και διαπολιτισμικών εργαλείων από αντίστοιχους φορείς χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  ιν. Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καθώς και με τους Συντο-νιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, αναφορικά με τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ad hoc αντιμετώπιση προβλημάτων των ωφελουμένων που διαμένων προσωρινά εντός των ΚΥΤ και των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας.
  Ιξ. Διοργάνωση εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων καθώς και δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων για τους ωφελούμενους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς.
  Ιο. Εποπτεία και συντονισμός δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης πολιτών τρίτων χωρών ή ανι-θαγενών, από τρίτους φορείς, εντός των ΚΥΤ και των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλο-ξενίας.
  Ιπ. Προώθηση δράσεων συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσωπικού της ΥΠΥΤ.
  Ιρ. Περιοδικές διοργανώσεις συναντήσεων εργασίας και ομάδων εστιασμένης συζήτησης (workshops και focus groups) με Διοικητές των Περιφερειακών Μονάδων της ΥΠΥΤ καθώς και με υπαλλήλους εξειδικευμένους ανά τομείς διαχείρισης, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων αντιμετώπισης αναφυόμενων αναγκών, με στόχο την υποβολή αυτών στην πολιτικής ηγεσία του ΥΜΕΠΟ.»

  ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΥΤπτχ
  Γιάννης Πάλλας
  Πρόεδρος

 • 12 Απριλίου 2019, 10:16 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΙ:

  1. Ολες οι σχολές Κοινωνικής Εργασίας της χώρας μεταλλάσσονται πλέον με νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας σε σχολές Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ώς εκ τούτου η κατηγορία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ θα σταματήσει πολύ σύντομα να τροφοδοτείται με αποφοίτους ΤΕΙ.

  2. Στο προτεινόμενο οργανόγραμμα προβλέπονται συνολικά 38 θέσεις ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και μόνο 22 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

  3. Δεν θα είναι δυνατή η στελέχωση των υπηρεσιών με Κοινωνικούς Λειτουργούς αυξημένων προσόντων (Ξένες γλώσσες, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά κλπ) ή νεώτερους πτυχιούχους αφού λόγω του Οργανισμού δεν θα έχει προβλεφθεί ικανός αριθμός σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας ΠΕ. Ετσι θα προσλαμβάνονται (άν θα βρισκονται απόφοιτοι) αποκλεισθέντες (λόγω χαμηλότερης βαθμολογίας και άρα χαμηλότερων προσόντων) απο άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες ΑΣΕΠ της κατηγορίας ΤΕ.

  Προτείνεται η αναπροσαρμογή της κατανομής ΠΕ και ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με διαφορετική αναλογία που να λαμβάνει υπ όψιν τα παραπάνω δεδομένα.